ማቲዎሴ 13

1ዬኖ ኬሎ ዬሱሴ ጋራፓ ኬስኪ ባዞ ዓጫ ዴዔኔ፤ 2ሚርጌ ዴሬያ ዒዛ ኮይላ ሙኪ ቡኬሢሮ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ኬስኪ ዴዔኔ፤ ዴራ ጋዓንቴ ቢያ ባዞ ዓጫ ዔቄኔ። 3ዬካ ዒ ሚርጌ ባኣዚ ኮኦኪንሢና ኬኤዛዖ፦ «ፔቴ ዓሲ ጎሺዳ ዜርሢ ዜርቃኒ ኬስኬኔ፤ 4ዒዚ ዜርቃንቴ ፔቴ ፔቴ ዜርፃ ጎይፆ ዓጫ ኬዳዛ ካፓ ሙኪ ሙዔኔ። 5ዓቴ ዜርፃ ሚርጌ ዓጪባኣ፥ ሃኣሻ ቤሲዳ ኬዴኔ፤ ዬኖ ቤዛ ሚርጌ ዓጪ ባኣሢሮ ዜርፃ ዑኬና ባቃሌኔ። 6ማዔቶዋ ሳዓ ዓባዛ ሹሌኔ፤ ፃጲ ሚርጌ ዳኪባኣሢሮዋ ሜሌኔ። 7ዓቴ ዜርፃ ሃሣ ዓንጊሢ ቶሻ ባኣካ ኬዴኔ፤ ዓንጊፆ ቶሻ ዑጋዖ ባቃሎ ባይዜኔ። 8ሃሣ ዓቴ ዜርፃ ኮሺ ቤስካ ኬዲ ባቃሌ ዎዶና ሚርጌ ካፄኔ፤ ፔቴዛ ፄኤታ ባጌላ ላሂታሚ ዓቴዛ ሃይሢታሚ ዓኣፒ ዓኣፔኔ። 9ዬያ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ። 10ዬካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዓይጎሮ ዴሮም ኔ ኮኦኪንሢና ኬኤዛይ?» ጌዔኔ። 11ዒዚ ዔያቶም፦ «ዒንሢም ጫሪንጮ ካኣቱሞ ዛሎ ዓኣሺንቴ ባኮ ዛላ ዔራኒ ዔራቶ ፆኦሲዳፓ ዒንጊንቴኔ፤ ዔያቶም ጋዓንቴ ዒንጊንቲባኣሴ። 12ዔኤቢ ዓኣሢም ቃሲ ዒንጊንቴም ሚርጋንዳኔ፤ ዻካ ዓኣሢዳፓ ጋዓንቴ ዒማ ዻኮ ዓኣማታዖ ዔኪንታንዳኔ። 13ዛጋዖ ዴንቁዋያ፥ ዋይዛዖ ዒና ዔኩዋያ ሃሣ ጶቂሱዋያ ማዔሢሮ ዔያቶም ታ ኮኦኪንሢና ኬኤዛኔ። 14ዬይያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ ‹ዋይዚ ዒንሢ ዋይዛኔ፥ ጋዓንቴ ዒንሢ ጶቂሡዋሴ፤ ዛጊያ ዒንሢ ዛጋኔ፥ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒና ዔኩዋሴ። 15ዓይጎሮ ጌዔቶ ሃይ ዴራ ዒኖ ፔኤሲ ዶጪሴኔ፤ ዋዮዋ ዔያታ ዓርቄኔ፤ ዓኣፖዋ ዱኡሜኔ። ያዺ ማዒባኣያታቴ ዓኣፖና ዔያታ ዛጊ ዋዮና ዋይዚ ዒኖና ማሊ ታ ባንሢ ዔያታ ማዔም ሄኤዶ ታ ዔያቶ ዻቂሼያ ናንዳንቴኬ› » ጌይንቲ ኬኤዚንቴሢ ዔያቶይዳ ኩማንዳኔ። 16ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዒንሢ ጋዓንቴ ዓኣፓ ዒንሢኮ ዛጋሢሮ፥ ዋያኣ ዒንሢኮ ዋይዛሢሮ ዒንሢ ባሊቲና ዓኣያኬ። 17ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሚርጌ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ፂሎንሢና ዒንሢ ሃሢ ዛጋሢ ዛጋኒ ኮዔያታዖ ዛጊባኣሴ። ዒንሢ ዋይዛሢ ዔያታ ዋይዛኒ ኮዔያታዖ ዋይዛኒ ዳንዳዒባኣሴ» ጌዔኔ። 18ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ፥ ዒንሢ ዜርፆኮ ኮኦኪንሦ ቡሊፆ ዋይዙዋቴ፤ 19ጎይፆ ዓጫ ኬዴ ዜርፃ ዻዋሢ፦ ፆኦሲ ካኣቱሞ ቃኣሎ ዋይዚ ዒና ዔኩዋ ዓሶኬ፤ ቤዞና ፃላሄ ሙኪ ዒና ዜርቂንታ ቃኣሎ ዔካኔ። 20ሃኣቾ ሳዖይዳ ዜርቂንቴ ዜርፄላ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዋይዛዖ ዎዛና ጉሙርቂ ዔካ ዓሶኬ። 21ማዔቶዋ ዻካ ዎዴሮ ማዓንዳፓዓቴም ፃጲ ዔያቶኮ ባኣሴ፤ ዬያሮ ቃኣሎ ዛሎና ሜቶና ዒፂንቲ ዳኪንቲሢ ሄሌ ዎዶና ዑኬና ዔያታ ዻቢንታኔ። 22ዓንጊፆ ቶሾ ባኣካ ዜርቂንቴዛ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዻካ ዎዴሮ ዋይዛ ዓሶኬ፤ ያዺ ማዔቶዋ ሃያ ዓጮ ዛሎ ማሊ ሜታዺሢና ቆሎ ናሹሞና ዒና ጌሊ ቃኣሎ ዋሊሳሢሮ ዓኣፑዋዖ ዓታኔ። 23ኮዦ ሳዖይዳ ዜርቂንቴዛ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዋይዚ ዒና ዔካ ዓሶኬ፤ ዬያታ ዓኣፒ ዓኣፓኔ፤ ፔቴዛ ፄኤታ፥ ባጌላ ላሂታሚ ዓቴዛ ሃይሢታሚ ዓኣፓኔ» ጌዔኔ። 24ዬያጉዲ ሃሣ ዬሱሴ ሜሌ ኮኦኪንሢ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ጎሺዳ ጌኤሺ ዜርሢ ዜርቄ ዓሲ ማላኔ፤ 25ዓሳ ቢያ ላሄ ዎዶና ሞርኬ ሙካዖ ባርቾ ባኣካ ዓዦ ዜርቂ ዓኣዼኔ። 26ባርቻ ባቃሊ ፑርቃዛ ዓዣሢ ባኣካ ጴዼኔ። 27ዬያሮ ጎዦ ዓዶኮ ማዻ ዓሳ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ ‹ጎዳሢዮ! ኔ ጎዦይዳ ጌኤሺ ዜርሢ ኔ ዜርቂባኣዓዳ? ሂዳዖ ዓዣሢ ዓንካፓ ኬስኬይ?› ጌዔኔ። 28ዒዚ ማሃዖ ‹ሃያ ማዼሢ ሞርካሢዋይ!› ዔያቶም ጋዓዛ፥ ማዻ ዓሳ ‹ሂዴቴ ዴንዲ ኑ ዓዣሢ ሃርማንዳጉዲ ኔ ኮዓ?› ጌዔኔ። 29ዒዚ ጋዓንቴ ‹ዔይዔ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓዣሢ ዒንሢ ሃርማ ዎዶና ባርቾ ዎላ ቱጋንዳኔ። 30ዬያሮ ሃሹዋቴ፤ ባርቻ ማንፂንታ ዎዶ ሄላንዳኣና ባርቾንታ ዓዣሢንታ ዎላ ዑጎንጎ፤ ማንፂንታ ዎዶና ጋዓንቴ ማንፃ ዓሶም ዓዣሢ ቤርታዺ ቱጊ ታሚና ሚቺንታንዳጉዲ ናኣራ ናኣራ ቱኩዋቴ፤ ባርቾ ጋዓንቴ ማንፂ ታኣኮ ኮኖይዳ ዋሁዋቴ› ሂዚ ታ ጋዓንዳኔ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 31ዬሱሴ ሃሣ ሜሌ ኮኦኪንሢ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ፔቴ ዓሲ ጎሺዳ ዜርቄ፥ ሴናፒጬ ጌይንታ ዻኮ ዜርፄሎ ማላኔ፤ 32ዒዛ ዜርሢዳፓ ቢያ ዻካኬ፤ ባቃሊ ዑጌ ዎዶና ጋዓንቴ ቱኮና ሚፆይዳፓ ቢያ ባሼ፥ ዼኤፒ ሚሢ ማዓኔ፤ ሃሣ ካፓኣ ዒዞኮ ካኣፖይዳ ማኣሪ ማዢ ዴዓኔ» ጌይ ኬኤዜኔ። 33ሃሣ ዔያቶም ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ፔቴ ላኣሊ ሃይሦ ሻምባ ዲርኮና ዺኢሊዳ ዋሃ ሙኑቃ ፃኣዛ ማላኔ፤ ዬና ሙኑቆ ፃኣዛ ሙኑቆ ቢያሢ ዔቂሳኔ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 34ዬሱሴ ዬያ ባኮ ቢያ ኮኦኪንሢና ዴሮም ኬኤዜኔ፤ ኮኦኪንሢ ባኣያ ዓይጎ ባኣዚያ ዔያቶም ኬኤዚባኣሴ። 35ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ «ሃይሶ ታኣኮ ታ ኮኦኪንሢና ኬኤዛንዳኔ፤ ዓጫ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታ ኬኤዛንዳኔ» ጌይንቲ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎና ፃኣፒንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 36ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ሃሺ ኬኤፆ ጌሌኔ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮራ ሙኪ፦ «ጎዦኮ ዓዣሢ ኮኦኪንሦ ቡሊፆ ኑም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ጌኤዦ ዜርፆ ዜርቄሢ ዓሲ ናዓሢኬ፤ 38ጎዣ ሃያ ዓጮኬ፤ ጌኤዦ ዜርፃ ፆኦሲ ናኣቶኬ፤ ዓዣሢ ጋዓንቴ ፃላሄ ናኣቶኬ፤ 39ዓዣሢ ዜርቄሢ ሞርካሢ ፃላሄኬ፤ ባርቾ ማንፂፃ ዓጮኮ ጋፒንፆኬ፤ ማንፃ ዓሳ ፆኦሲ ኪኢታንቾኬ። 40ዓዣሢ ቱጊ ቡኩሲ ታሞይዳ ሚቾሢጉዲ ዓጮኮ ጋፒንፆና ያዺ ማዓንዳኔ። 41ዓጮኮ ጋፒንፆ ዎዶና ዓሲኮ ናዓሢ ፔ ኪኢታንቾ ዳካንዳኔ፤ ዔያታኣ ዓሶ ዻቢሻዞንሢና ፑርቶ ማዻዞንሢ ቢያ ዒዛ ካኣቱሞይዳፓ ቡኩሲ ኬሳንዳኔ። 42ዬካፓ ዼኤፖ ታሞይዳ ዓጋንዳኔ፤ ዒኢካ ዬኤፒና ዓቺ ዻይሢና ዔያቶም ማዓንዳኔ። 43ፂሎንሢ ጋዓንቴ ፔ ዓዳሢ ካኣቱሞይዳ ዓቢጉዲ ፖዓንዳኔ፤ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ። 44ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ጎሺ ሳዛይዳ ዓኣቾና ባኣዚ ማላኔ፤ ፔቴ ዓሲ ዬኖ ባኬሎ ዴንቃዖ ማሂ ጊንሣ ዓኣቼኔ፤ ሚርጌ ዎዛዼሢሮ ዴንዲ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ዬኖ ጎዤሎ ሻንቄኔ» ጌዔኔ። 45ላሚ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ኮሺ ሚዛጶ፥ ሹጮ ሻንቃኒ ኮዓ ኮርሞ ዓሢ ማላኔ፤ 46ዬይ ኮርማ ዓሢ ሚርጌ ቦንቺንታ ኮሺ ሚዛጲ ሹቺ ዴንቄ ዎዶና ዴንዲ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ዬኖ ሹጬሎ ሻንቄኔ» ጌዔኔ። 47ሃሣ ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ባዞይዳ ዓጊንቴ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ማላኔ፤ ዬና ዱማ ዱማ ሞላሢ ቢያ ዓርቃያኬ። 48ሞላሢ ጌሊ ዓርቂንቲ ኩሜ ዎዶና ሞላሢ ዓርቃ ዓሳ ዬኖ ሱዜሎ ባዛፓ ጎቺ ዓጮ ኬሲጋፓ ዴዒ ኮዦ ኮዦ ቁሪ ዔካዖ፥ ፑርቶ ጋዓንቴ ዒኢካ ኬኤሪ ሃሻኔ። 49ዓጮኮ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ያዺ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ጎሞ ዓሶ ጌኤዦይዳፓ ቁሪ፥ 50ባይቁዋ ታሞይዳ ዓጋንዳኔ፤ ዒኢካ ዬኤፒና ዓቺ ዻይሢና ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 51ላሚ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዬይ ኮኦኪንሣ ቢያ ዒንሢም ዔርቲያ?» ጋዓዛ፥ ዔያታኣ «ሂዮ» ጌዔኔ። 52ዒዚያ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱሞኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ኮሺ ዔራ ዓሲ ፃኣፒ ዓርቆና ዓኮና ጪሞ ባኮናፓ ዔሪ ዔሪ ኬሳ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሲጉዲኬ» ጌዔኔ። 53ዬሱሴ ዬንሢ ኮኦኪንሦንሢ ኬኤዚ ኩርሴስካፓ ዬኖ ቤዛፓ ዴንዴኔ። 54ፔ ዓጮ ናዚሬቴ ካታሞዋ ሙኪ፥ ዒኢካ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዔርዛንቴ ዒዛሲ ዋይዛ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ሃይ ዓሢ ሃያጉዴ ዔራቶና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮና ዓንካፓ ዔሬይ? 55ሃይ ሚፆ ዓርሳ ሃኣማሢ ናኣዚቱዋዓዳ? ዒንዳ ዒዛኮ ማይራሞቱዋዓዳ? ሃሣ ጌርሲንሢያ ዒዛኮ ያይቆኦቤንታ ዮሴፔንታ ሃሣ ሲሞኦኔንታ ዪሁዳንታቱዋዓዳ? 56ጌሮንሢ ዒዛኮ ቢያ ኑኡና ዎላቱዋዓዳ? ዓካሪ ሃይ ዓሢ ሃያ ቢያ ዓንካፓ ዔሬይ?» ጋዓዖ፥ 57ዒዛ ጎናሲ ጉሙርቁዋዖ ሃሼኔ። ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ፔ ዓጮና ፔ ማኣሮ ዓሶና ባኣካ ቦሂንታኔ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ቤሲዳ ቦቦንቺንታኔ» ጌዔኔ። 58ዔያታ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪባኣሢሮ ዬሱሴ ዒኢካ ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺባኣሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\