ማቲዎሴ 14

1ዬኖ ዎዶና ጌሊላ ዓጮ ዎይሣ ሄሮዲሴ ዬሱሴ ማዻ ባኮ ዛሎ ዋይዚ፥ 2ዒዛኮ ዶንዞ ኮራ፦ «ያኣዼ ማዔቶ ማስካ ዮሃኒሴ ሃይባፓ ዔቂ ሙኬኔ ጌይሢኬ፤ ሃይ ቢያ ማዺንታ ዓኮ ባካ ማዺንታሢ ዬያሮኬ» ጌዔኔ። 3ዬያኮ ቤርታ ሄሮዲሴ ዒዛኮ ጌርሲ ፒልጶሴ ማቾ፥ ሄሮዲያዳ ዔኬ ዛሎና ዮሃኒሴ ዓይሢ ቱኡዞ ማኣራ ቱኬኔ። 4ዮሃኒሴ ዒ ቱኪሴሢ፦ «ኔኤኒ ዒዞ ዔካንዳያ ዎጋ ዓይሱዋሴ» ጌዔሢሮኬ። 5ዬያሮ ሄሮዲሴ ዮሃኒሴ ዎዻኒ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዮሃኒሴ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማሂ ዛጋሢሮ ዒ ዒጊጬኔ። 6ፔቴ ኬሊ ሄሮዲሴ ፔኤኮ ሾይንቴ ኬሎ ቦንቻንቴ ሄሮዲያዳ ናኣ ሙዖም ዔኤሊንቴ ዓሶ ቤርታ ሙኪ ኮርጋዖ ሄሮዲሴ ዎዛሴኔ። 7ዬያሮ ሄሮዲሴ ናዔሎም፦ «ኔ ኮዓ ባኣዚ ታና ዖኦጬ፤ ታ ኔኤም ዒንጋንዳኔ» ጌዒ ዒዞም ጫኣቄኔ። 8ዬካፓ ዒዛ ዒንዳ ዒዞ ዞሬም፦ «ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ሃሢ ታኣም ጎንጊዳ ዓጊ ዒንጌ» ጌዔኔ። 9ዬያ ዋይዛዖ ካኣቲ ኮሺ ዖዬኔ፤ ማዔቶዋ ዒ ዓሶ ቤርታ ዒዞም ጫኣቄሢሮ ዮሃኒሴኮ ቶኦካ ዒዞም ዒንጊንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 10ዬያሮ ዓሲ ዳኪ ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቱኡዞ ማኣራ ቲቂሲ፥ 11ቲቂንቴ ቶኦኮ ጎንጊዳ ዓጊ ዔኪ ሙኪ፥ ናዔሎም ዒንጌም ዒዛ ዔኪ ዒንዶም ዒንጌኔ። 12ዬካፓ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ሙኪ ዒዛኮ ሌዞ ዔኪ ዱኡካዖ ዴንዲ ዬያ ባኮ ዬሱሴም ኬኤዜኔ። 13ዬሱሴ ዮሃኒሴኮ ሃይቦ ዋይዜ ዎዶና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ዓሲባኣ ዔዌ ቤሲ ፔኤሮ ሌሊ ዴዓኒ ዓኣዼኔ፤ ዴራ ጋዓንቴ ዬያ ዋይዛዖ ዔያታ ዓኣ ካታማፓ ኬስኪ ኬስኪ ቶኪና ዒዛ ጊንፆ ዒ ዓኣ ቤዞ ዓኣዼኔ። 14ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋፓ ኬዴ ዎዶና ሚርጌ ዴሬ ዛጋዖ ዔያቶ ሚጪንቴኔ፤ ዔያቶ ባኣካፓ ሃርጌ ዓሶዋ ፖዒሴኔ። 15ሳዓ ዓማዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ሃይ ቤዛ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎኬ፤ ሳዓ ሃሢ ዓሜሢሮ ዴራ ሃያ ኮይሎይዳ ዓኣ ጉርዶ ዴንዲ ፔኤኮ ሙዖንዶ ባኣዚ ሻንቃንዳጉዲ ዔያቶ ዳኬ» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢ ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንጉዋቴ፤ ዔያታ ዴንዶፓ» ጌዔኔ። 17ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ኑኡኮ ሃሢ ሃካ ዓኣዞንሢ ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎና ሌሊኬ» ጌዔኔ። 18ዬሱሴያ፦ «ሂንዳ ዓኣዞንሢ ታኣም ዔኪ ዬዑዋቴ» ጋዓዖ፥ 19ዴራ ቡጫ ዴዓንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ዶንጎ ካሦንሢና ላምዖ ሞሎንሢና ዔኪ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ፆኦሲ ሺኢቃዖ ካሦ ቡንፂ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዒንጋዛ ዔያታኣ ዴሮም ዒንጌኔ። 20ዬካፓ ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬኔ፤ ዓቴ ዶምቦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ታጶ ላምዖ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 21ዬያ ካሦ ሙዔ ዓሳ ላኣሎና ናኣቶና ፓይዲንቲባኣንቴ ዓቲንቃ ሌሊ ዶንጎ ሺያ ዓሲ ማዓያኬ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ታኣኒ ዓሶ ሳራሢ ዳካንዳኣና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ቤርታ ባዞ ሱኮ ፒንቁዋቴ» ጌዒ ዓይሤኔ። 23ዴሮ ዒ ዳኬሢኮ ጊንፃ ፔኤሮ ሺኢቃኒ ዹኮ ኬስካዖ ሳዓ ዓሜንቴያ ዒ ዒኢካ ዓኣኔ። 24ዬማና ናኣታ ዓኣ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌላ ሳዓፓ ባዞ ሳዞ ጌሊ ዓኣንቴ ዼኤፒ ዋኣሢ ጉዳ ቤርቶ ዛሎና ዢባርሻሢሮ ጎንጌላ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሚርጌ ዓጊፃኔ። 25ዹሞኮ ባራሪ ኮይዳ ቂኢቃ ዎዴ ማዓኣና ዬሱሴ ባዞ ዑፃ ቶኪና ሃንቲ ሙኬኔ። 26ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ባዞ ዑፃ ዒ ሃንቲ ሙካሢ ዛጊ ሚርጌና ዲቃቲ ዒጊጫዖ፦ «ሃይ ዔኤዤኬ!» ጌዒ ዒላቴኔ። 27ዬሱሴ ዒማና፦ «ዒንሢ ዎይታይ ዒጊጪፖቴ፤ ታናኬ!» ጌዔኔ። 28ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ጎዳሢዮ! ኔናታቶ ዋኣፆ ዑፃ ሃንቲ ኔ ባንሢ ታ ሙኮም» ጌዔኔ። 29ዒዚያ፦ «ሃኒ ሙኬ!» ጌዔኔ። ዬካፓ ጴፂሮሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬዲ ዋኣፆ ዑፃ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዺሢ ዓርቄኔ። 30ጋዓንቴ ዼኤፖ ዢባሮ ዒ ዛጌ ዎዶና ዒጊጬኔ፤ ዬካፓ ዋኣፆይዳ ዔኤዺንቲሢ ዓርቃዖ፦ «ጎዳሢዮ፥ ታና ዓውሴ!» ጌይ ዒላቴኔ። 31ዬሱሴ ዬማና ኩጮና ዒዛ ዓርቃዖ፦ «ኔኤኒ ጉሙርቂፃ ፓጬሢ ሃይ፥ ዓይጋ ኔ ሂርጌይ?» ጌዔኔ። 32ዬካፓ ዬሱሴና ጴፂሮሴና ጎንጎ ጋሮ ጌሌ ዎዶና ዢባራ ዢባርሺፆ ሃሼኔ። 33ዒማና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋራ ዓኣዞንሢ ቢያ፦ «ጎኔ ኔ ፆኦሲ ናይኬ!» ጌይ ዬሱሴም ዚጌኔ። 34ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ባዞ ፒንቂ ጌንሴሬፄ ዓጮ ሄሌኔ። 35ዬኖ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ዒ ዬሱሴ ማዔሢ ዔሬ ዎዶና ኮይላ ዓኣ ዓጮ ዓሲ ዳኪ ሃርጊንቴ ዓሶ ዒዛ ባንሢ ዔኪ ሙኡሴኔ። 36ሃርጊንቴ ዓሳ ዒዛኮ ዓፒሎ ዓጮ ዔያቶ ዓርቂሳንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቃዖ፥ ካኣሜዞንሢ ቢያ ዔያቶኮ ዓኣ ዶርዓስካፓ ፖዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\