ማቲዎሴ 15

1ዬካፓ ዬሩሳላሜይዳፓ ሙኬ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ 2«ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኑ ዓዶንሢ ዎጎ ዓይጎሮ ካፑዋይ? ሃሣ ዔያታ ሙዖ ሙዓሢያ ኩጮ ማስቱዋዖኬ» ጌዒ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ዒንሢኮ ዎጎ ካፓኒ፥ ፆኦሲ ዓይሢፆ ዓይጎሮ ዒንሢ ሃሻይ? 4ዬይ ዓይሢፃ ፆኦሲ ‹ኔኤኮ ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ፤ ዓዶ ሃሣ ዒንዶ ጫሽካሢ ቢያ ሃይቢና ዎጊንታንዳኔ› ጋዓሢኬ። 5ዒንሢ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ዓዶታቴያ ዒንዶ ‹ታጊዳፓ ዒንሢ ዴንቃንዳ ማኣዳሢ ታኣኒ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌኔ› ጌዔቶ፥ 6ዬይ ዓሢ ዓዶታቶዋ ዒንዶ ቦንቻኒ ዒዛ ኮይሱዋሴ ዒንሢ ጋዓኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ዳምቦ ዶዲሻኒ ጌዒ ፆኦሲ ቃኣሎ ዒንሢ ሃሻኔ፤ 7ሃይ ዒንሢ፥ ፂሎቱዋታዖ ፔና ‹ፂሎኬ› ጋዓ ዓሳ! ዒሲያሴ ዒንሢ ዛሎ፦ 8‹ሃይ ዴራ ዻንጎና ታና ቦንቻኔ፥ ዒና ጋዓንቴ ታጊዳፓ ሃኬያኬ፤ 9ዓሲ ኬሴ ዎጌና ዳምቤና ፆኦሲ ዎጌ ማሂ ዔርዚ ዔርዚ ጉሪ ታና ዔያታ ካኣሽካያ ማላኔ› » ጌዒ ኬኤዜሢ ፒዜኬ። 10ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ፦ «ዒና ዔኪ ዋይዙዋቴ፤ 11ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚ ማሃንዳፓዓቴም ዙልካፓ ዻንጋና ጌላ ባኣዚቱዋሴ» ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ባንሢ ሙካዖ፦ «ፔርሴ ዓሳ ዬያ ኔ ጌዔ ባኮ ዋይዚ ዒኔ ዱጴሢ ኔ ዔሪያ?» ጌዔኔ። 13ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ታኣኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ቱኪባኣ ሚሢ ቢያ ቱጊንታንዳኔ፤ 14ዔያታ ዓኣፒ ባይቄያ ሃሣ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶኮ ዓርና ማዔሢሮ ዔያቶ ባኣዚ ሃሹዋቴ፤ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ዓኣፒ ባይቄያ ዔኪ ዓኣዻያ ማዔቶ ላምዖንሢ ዎሊ ዔኪ ዔቴይዳ ሎኦማንዳኔ» ጌዔኔ። 15ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዬኖ ኮኦኪንሦኮ ቡሊፆ ኑም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዒንሢያ ሃኖ ሄላንዳኣና ማሊ ጶቂሡዋያዳ? 17ዻንጋና ሊካ ጌላ ባኣዚ ቢያ ጎጶ ኬዳዖ ጊንሣ ዙሎ ኬስካሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 18ዻንጋና ኬስካ ባኣዚ ጋዓንቴ ዒናይዳፓ ኬስካኔ፤ ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዬያኬ። 19ፑርታ ማሊሢ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒ ባኣያና ላሂሢ፥ ኮይሱዋ ጎይሢና ዞኦስካ ኮኦሚሢ፥ ዉሱሞ፥ ሉኡዙሞ፥ ዓሲ ፑሽኪሢ፤ ዬይ ቢያ ዓሲ ዒናይዳፓ ኬስካኔ። 20ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዬያጉዴ ባኮ ማዓንዳፓዓቴም ማስቲባኣ ኩቺና ሙዒሢቱዋሴ» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዬካፓ ፂሮሴና ሲዶና ጎዖ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ 22ዬኖ ዓጮይዳ ፔቴ ካኣናኔ ዓጪ ላኣሊስኬና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ፥ ታ ጎዳ! ሃዳራ ታና ማኣዴቴራ፤ ታኣኮ ናይስኬኖ ፑርታ ዓያና ዓርቄም ሚርጌ ሜታዻኔ» ጌዒ ዒላቴኔ። 23ዬሱሴ ጋዓንቴ ፔቴታዖ ዔኤቢ ጎዑዋዖ ዚቲ ጋዓዛ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ሃና ላኣሌላ ኑ ጊንፆ ዒላቲ ዒላቲ ሃንታሢሮ ሃዳራ ዒዞ ዳኬ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 24ዒዚ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ዳኪንቴሢ ፆኦሲኮ ዣኣሊ ባይቄ ማራቶ፥ ዒስራዔኤሌ ዓሶም ሌሊኬ» ጌዔኔ። 25ላኣሌላ ጋዓንቴ ዑኪ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ «ታ ጎዳሢዮ! ሃዳራ ታና ማኣዴ!» ጌዔኔ። 26ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ናኣቶ ካሦ ዔኪ ካናቶም ዓጊሢ ኮይሳያቱዋሴ» ጌዔኔ። 27ላኣሌላ፦ «ጎዳሢዮ ጎኔኬ! ጋዓንቴ ካናታ ዔያቶኮ ዓዶንሢ ሙዓፓ ዲኢኔሢ ሙሙዓኔ» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ፦ «ዔና! ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ዼኤፒኬ፤ ኔ ኮዔሢጉዲ ኔኤም ማዖንጎ» ጌዔኔ። ላኣሌሎኮ ናዔላ ዒማ ዒ ጋጋዓማና ዻቄኔ። 29ዬሱሴ ዬካፓ ዔቂ ጌሊላ ባዞ ዓጮ ሙካዖ ሌካ ዹኮ ኬስኪ ዒኢካ ዴዔኔ። 30ሚርጌ ዓሳ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሶ፥ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶ፥ ዎቦ ዓሶ፥ ዻንጎ ባይቄ ዓሶ፤ ዬያጉዲ ሜሌ ሃርጌ ዓሶዋ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጌሤም ዔያቶ ዒ ፖዒሴኔ። 31ዬያሮ ዴራ ዻንጎ ባይቄ ዓሳ ጌስቴሢሮ፥ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሳ ዻቄሢሮ፥ ዎቦ ዓሳ ፒኪ ሃንቴሢሮ፥ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ ዛጌሢሮ ዲቃቲ ሄርሺ ዒስራዔኤሌ ፆኦዛሢ ጋላቴኔ። 32ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዔኤላዖ፦ «ዓሳ ታኣና ዎላ ሃይሦ ኬሊ ዴዔሢሮ ሙዓ ባኣዚያ ዔያቶኮ ባኣሢ ታና ሚቻኔ፤ ሃሢ ዔያታ ዴንዳዖ ጎይፃ ላቢ ዓቱዋጉዲ ዔኤቢ ሙኡዙዋዖ ታ ዔያቶ ዳካኒ ኮዑዋሴ» ጌዔኔ። 33ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ማሃዖ፦ «ሂዴቶ ሃያ ቢያ ዓሶም ጊዳ ሙኡዚ ሃይካ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓይጋፓ ኑ ዴንቃንዳይ?» ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ፦ «ዓኣፒኒ ካሣ ዒንሢኮ ዓኣይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ፤ ዔያታ፦ «ላንካይ ካሣና ዻካ ሞሎና ዓኣኔ» ጌዔኔ። 35ዬካፓ ዬሱሴ ዴራ ሳዖይዳ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣዖ፥ 36ላንካዎ ካሦንሢና ሞሎንሢና ዔኪ ፆኦሲ ሺኢቂ፥ ቡንፂ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዒንጋዛ ዔያታኣ ዴሮም ሺኢሼኔ። 37ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬም ዓቴ ዶምቦ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቡኩሲ ላንካይ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 38ሙዔ ዓሳ ላኣሎና ናኣቶና ዓታዛ ዓቲንቃ ሌሊ ዖይዶ ሺያ ማዓያኬ። 39ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ሳራሢ ዳካዖ፥ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ሜጌዶኔ ዓጮ ዓኣዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\