ማቲዎሴ 16

1ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶና ዬሱሴ ኮይላ ሙኪ፥ ዒ ዎዚ ጋዓቴያ ኑ ዛጎም ጌዒ፦ «ጫሪንቺዳፓ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺ ኑና ዻዌ» ጌዒ ዖኦጬኔ። 2ዒዚ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ዓማዛ ‹ጫሪንጫ ጌኤሺታሢሮ፥ ሃኖ ዒርዚ ዋርቃዓ› ዒንሢ ጋዓኔ፤ 3ጉቶ ሃሣ ‹ሃኖ ሳዓ ሻኣሬናኬ፤ ዒርዚ ዋርቃንዳኔ› ዒንሢ ጋዓኔ፤ ዬያይዲ ጫሪንጮ ዛጊ ዒንሢ ዔሪ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ሃሢ ማዺንቲ ማዺንቲ ዓኣ ባኮ ዛሎ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ። 4ፑርታ ሃሣ ጉሙርቂሢ ባኣያ ማዔ፥ ሃያ ዎዶ ዓሳ ማላታ ዛጋኒ ኮዓኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዮናሴ ማላቶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ማላታ ዔያቶም ዻዊንታዓኬ» ጋዓዖ፥ ዬሱሴ ዔያቶ ሃሺ ሜሌ ቤሲ ዓኣዼኔ። 5ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጋላ ዔኩዋዖ ዋሊ ባዞ ሱኮ ፒንቄኔ፤ 6ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ኮሺ ዔሩዋቴ! ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዓሶ ዻቢሻ ሙኑቆ ፃኣዞፓ ዒንሢና ካፑዋቴ» ጌዔኔ። 7ዔያታ፦ «ዒዛኮ ዬያ ጌይፃ ጎዖንቴ ጋሎ ኑ ዋሌሢሮ ናንዳኔ» ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 8ዬሱሴ ጋዓንቴ ማሊፆ ዔያቶኮ ዔራዖ፦ «ዒንሢ ጉሙርቂፃ ፓጬ ዓሳ! ‹ካሦ ኑ ዋሌሢሮኬ› ጌይ ዓይጎሮ ዎላ ዒንሢ ጌስታይ? 9ሄኤዶ ሄላዖ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? ዶንጎ ካሦ፥ ዶንጎ ሺያ ዓሲ ሚሽኬም ዓቴ ዶምቦ ዋኣዺ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዒንሢ ዔኬቶዋ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? 10ዬያጉዲ ሃሣ ላንካይ ካሣ ዖይዶ ሺያ ዓሲ ሚሼም ዓቴ ዶምቦ ዋኣዺ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዒንሢ ዔኬቶዋ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? 11ዓካሪ ‹ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዓሶ ዻቢሻ ሙኑቆ ፃኣዞፓ ዒንሢና ካፑዋቴ› ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዛኣና ካሣ ዛላቱዋኣሢ ዎይቲ ዒንሢ ጶቂሡዋይ?» ጌዔኔ። 12ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ዒንሢና ካፒንቱዋቴ ዔያቶም ጌዔሢ ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዔርዚፆይዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ካሣ ዛላቱዋኣሢ ዔያታ ዔሬኔ። 13ዬሱሴ ፒልጶሴ ቂሳሪያ ጎዖ ዓጮ ሄላዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዓሳ ዓሲኮ ናዓሢ ዖናኬ ጋዓይ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ፤ 14ዔያታ፦ «ፔቴ ፔቴ ዓሳ ‹ማስካ ዮሃኒሴኬ› ጋዓኔ፤ ዛላ ሃሣ ‹ዔኤሊያሴኬ› ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ‹ዔርሚያሴኬ፤ ሃንጎ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴሢኬ› ጋዓኔ» ጌዔኔ። 15ዬሱሴያ፦ «ዒንሢ ታና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌዔኔ። 16ዬማና ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ፦ «ኔኤኒ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ናኣዚ፥ ሜሲሄኬ!» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዮና ናዓሦ ሲሞኦኔ! ኔኤኒ ዓንጂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬያ ኔና ዔርዜሢ ጫሪንጫ ዓኣ ታ ዓዳሢ ማዓንዳፓዓቴም ዓሲቱዋሴ፤ 18ታ ኔኤም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጴፂሮሴ፥ ኔኤኒ ላሌኬ፤ ሃያ ቦኦኮላሢ ማዔ ሹጫሢዳ ታኣኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ታ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ፤ ዬኖ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሃይቢ ዎልቄታዖ ባይዛዓኬ። 19ሃይሾ ታ ኔኤም ጫሪንጮ ማኣሮ ካኣቱሞኮ ካሮ ቡሎ ቁልፖ ዒንጋንዳኔ፤ ሳዓ ኔ ‹ማዖንጎ› ጌዔ ባካ ጫሪንጫ ዒማዺ ማዓንዳኔ፤ ሳዓ ኔ ‹ማዖፓ› ጌዔ ባካ ጫሪንጫኣ ማዓዓኬ» ጌዔኔ። 20ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ ዒዚ ኪሪስቶሴ ማዔሢ ዖኦማኣ ዔያታ ኬኤዙዋጉዲ ላቲ ዓይሤኔ። 21ዬማፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ሃሢ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዻንዳያ ኮይሳኔ፤ ዒኢካ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ታ ጊዳ ፑርታ ሜቶ ዔኪ ዬዔም፥ ሃይቄስካፓ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ታ ዔቃንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 22ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዬሱሴ ዱማሳዖ፦ «ጎዳሢዮ! ፔቴታዖ ዬይ ማዓዓኬ! ዬይ ባካ ኔና ሄሎፓ!» ጌዒ ዞሪሢ ዓርቄኔ። 23ዬሱሴ ጋዓንቴ ጴፂሮሴ ባንሢ ሺራዖ፦ «ፃላሄ፥ ኔ ታ ኮራፓ ሃኬ! ኔኤኒ ዓሲ ባኣዚዳፓ ዓታዛ ፆኦሲ ባኣዚ ማሉዋኣሢሮ ታኣኮ ኔ ዹቆ ማዓኔ» ጌዔኔ። 24ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ታ ጊንፆ ሃንታኒ ኮዓሢ ፔና ኬኤሪ ሃሾንጎ፤ ሃሣ ሃይቢማኣ ጊኢጊ ታ ጊንፆ ሃንቶንጎ። 25ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓሢ ቢያ ናንጎ ባይዛንዳኔ፤ ፔ ናንጎ ታ ጋይቴ ጌዒ ባይዛሢ ጋዓንቴ ዓይሳንዳኔ። 26ፔቴ ዓሲ ዓጫ ዓኣ ባካ ቢያ ዒዛም ማዔም ፔ ናንጎ ጋዓንቴ ባይዜቶ ዓይጎ ዒዛ ማኣዳንዳይ? ሃሣ ዓሲ ፔኤኮ ባይቄ ናንጎ ማሂ ዴንቃኒ ዓይጎና ዳንዳዓይ? 27ዓሲኮ ናዓሢ ዓዶኮ ቦንቾና ፆኦሲ ኪኢታንቾና ዎላ ሙካንዳኔ፤ ዒማና ፔቴ ፔቴሢም ፔኤኮ ማዾጉዲ ዒንጋንዳኔ። 28ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ጫሪንጮ ካኣቱሞ ቦንቾና ሙካኣና ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ሃይካ ዔቄ ዓሶ ባኣካፓ ሃይቂንዱዋ ዓሲ ዓኣኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\