ማቲዎሴ 17

1ላሆ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ጴፂሮሴና ያይቆኦቤና ሃሣ ያይቆኦቤኮ ጌርሲ ዮሃኒሴና ሌሊ ዔኪ ዼኤፒ ዹካ ኬስኬኔ። 2ዬካ ዔያቶኮ ቤርታ ዒ ላኣሚንታዖ ዓኣፖ ካራ ዒዛኮ ዓቢጉዲ ፖዔኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ማኣዓሢያ ዓኣፓ ዱካያ ማዒ ቦኦሬኔ። 3ዬማና ሙሴንታ ዔኤሊያሴንታ ዬሱሴና ዎላ ጌስታንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 4ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ጎዳሢዮ! ሃይካ ኑ ናንጌቴ ኮሺኬ፤ ኔ ናሽኬቶ ፔቴ ኔኤም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ሃሣ ዔኤሊያሴም ሃይሦ ዉዲ ታ ማዦም» ጌዔኔ። 5ዒ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ቦኦሬ ሻኣሬ ሙኪ ዔያቶ ባይዜኔ፤ ዬያ ሻኣሮ ባኣካፓ፦ «ታ ዒዛና ዎዛዻ፥ ታ ናሽካ ናዓሢ ሃያኬ፤ ዒዛሲ ዋይዙዋቴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 6ዒማና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዲቃቲ ሳዖይዳ ባሊቲና ሎኦሜኔ። 7ዬሱሴ ሙኪ ዔያቶ ኩጮና ዓርቃዖ፦ «ዒጊጪፖቴ፥ ዔቁዋቴ» ጌዔኔ። 8ዬካፓ ዔያታ ዼግ ጌዒ ዛጋንቴ ዬሱሴይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ባኣሴ። 9ዹካፓ ዔያታ ኬዲፆይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቃንዳያ ሄላንዳኣና ዒንሢ ዛጌ ባኮ ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ» ጌዔኔ። 10ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ፦ «ዓካሪ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙካንዳያ ኮይሳኔ ጋዓሢ ዓይጎሮዳዖ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 11ዒዚ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዔኤሊያሴ ጎኔ ሙኪ ቢያ ባኣዚ ጊኢጊሻንዳኔ፤ 12ጋዓንቴ ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ዔኤሊያሴ ሙኪናኣኮኬ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ኮዔ ባኣዚ ዒዛይዳ ማዼያፓዓቴም ዒዛ ዔሪባኣሴ። ዬያጉዲ ሃሣ ዓሲኮ ናዓሢ ዔያታ ሜታሳንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዬማና ዒዛና ዓኣ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ዔያቶም ኬኤዜሢ ማስካ ዮሃኒሴ ዛሎ ማዔሢ ዔሬኔ። 14ዬሱሴና ሃይሦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዴሮ ባንሢ ማዒ ሙካዛ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴኮ ቤርታ ሙኪ ጉምዓታዖ፦ 15«ታ ጎዳሢዮ! ታኣኮ ናዓሢ ዓውሴ፤ ዴንሣ ፑርታ ዓያና ዶርዓ ዒዛ ሜታሳኔ፤ ሚርጌ ዎዴ ታሚዳ ሎኦማኔ፤ ሃሣ ዋኣሢዳኣ ጌላኔ። 16ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ ታ ዔኪ ሙኬንቴ ዔያታ ዒዛ ዓውሳኒ ዳንዳዒባኣሴ» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ፦ «ሃይ ዒንሢ ጉሙርቁዋ ዎቦ ዓሳ! ዓይዴ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢና ናንጋንዳይ? ሃሣ ዓይዲ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዓንዳይ? ሂንዳ ናዓሢ ታኣም ዔኪ ዬዑዋቴ!» ጌዔኔ። 18ዬካፓ ዬሱሴ ፑርቶ ዓያናሢ ጎራዛ፥ ፑርቶ ዓያናሢ ናዓሢዳፓ ኬስኬም ናዓሢ ዬማፓ ዓርቃዖ ዻቄኔ። 19ዬካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ፔኤሮ ዬሱሴ ኮይላ ሙካዖ፦ «ኑኡኒ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሢ ዓይጎሮዳይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 20ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ጉሙርቂፃ ዒንሢኮ ዻኬሢሮኬ፤ ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሴናፒጬ ጌይንታ ባኮማ ዓኣፖ ጉዴያታዖ ጉሙርቂሢ ዒንሢኮ ዓኣቶ ሃያ ዹኮ ‹ሃካፓ ሺኢኬ› ጌዔቶ ዒንሢም ዓኣዻንዳኔ፤ ዒንሢ ባሻንዳ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። [ 21ሃያ ጉዴሢ ሙኡዚ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲሢና ማዒባኣቶ ኬስኩዋሴ» ጌዔኔ።] 22ጌሊላይዳ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ዓሶም ዓኣሢንቲ ዒንጊንታንዳኔ፤ 23ዔያታኣ ዒዛ ዎዻንዳኔ፤ ዒዚያ ሃይባፓ ሃይሣሳ ኬሎና ዔቃንዳኔ» ጌዔሢሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ሚርጌና ዖዬኔ። 24ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ቂፒርናሆሜ ጎዖ ዓጮ ሄላዛ ጌኤዦ ማኣሮኮ ጊኢሮ ጪጊሳ ዓሳ ጴፂሮሴ ኮይላ ሙካዖ፦ «ዒንሢኮ ዔርዛሢ ጌኤዦ ማኣሮም ጪጎ ሚኢሾ ጪጋ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 25ጴፂሮሴ፦ «ሂዮ፤ ጪጋኔ» ጌዔኔ። ዬካፓ ጴፂሮሴ ጋሮ ጌላዛ ዬሱሴ ቤርታዺ ሲሞኦኔ ኮራ፦ «ዓጮ ካኣታ ጊኢሮ ሚኢሾንታ ኮርሞ ዓሶፓ ዔኮ ሚኢሾ ዔካሢ ዓጮ ዓሶይዳፓሞ? ዙሎ ዓሶይዳፓዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 26ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ዙሎ ዓሶይዳፓኬ» ጌዔኔ። ዬያሮ ዬሱሴ፦ «ሂዴቶ ዓጮ ዓሳ ጊኢራ ጪጉዋሴ ጌይሢኬ! 27ዓካሪ ኑና ዔያታ ቆፁዋጉዲ ዴንዲ ሞላሢ ዓርቆ ዓንጎ ኪሮ ባዛ ዓጌ፤ ዬካፓ ቤርታዺ ኔ ዓርቄ ሞሎማ ሹካዖ ዻንጋፓ ኔ ዔካንዳ ሹጮ ቢሮ ታኣና ኔኤናና ዛሎ ጪጌ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\