ማቲዎሴ 18

1ዬኖና ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ቢያፓ ባሼሢ ዖናዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 2ዬሱሴ ፔቴ ዻካ ናይ ዔኤሊ ዔያቶኮ ባኣካ ዔቂሳዖ፦ 3«ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒና ዒንሢኮ ላኣሚንቲባኣቶ ሃሣ ዻካ ናይጉዲ ዒንሢ ማዒባኣቶ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ፔቴታዖ ዒንሢ ጌላዓኬ። 4ሃይማ ናዖጉዲ ፔና ሂርኪዳሢ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ዼኤፒ ማዓንዳኔ። 5ሃይማጉዴ ናዖ ታ ሱንፆና ቦንቺ ዔካሢ ታናኣ ዔካኔ። 6ታና ጉሙርቃዞንሢ፥ ሃንሢ ዻኮንሢዳፓ ፔቴማ ዻቢሻ ዓሲ ዼኤፒ ዎንሢ ሹቺ ባቃና ቱኪ ባዞ ቁልባ ኬኤሪንቲ ሃይቄቶ ቃራ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 7ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ዓሲ ጌሺ፥ ጎሜ ማዺሻኒ ዳንዳዓ ባኣዚና ኩሜ ሃኖ ዓጬሎም ባዴዔ! ዎይቴቴያ ጌሺ ዻቢሻ ባኣዚ ሙኩዋዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ጌሺ ዻቢሻኒ ማዻ ዬያ ዓሢም ባዴዔ! 8ዬያሮ ኔኤኮ ኩጫ ሃሣ ቶካ ዻቢሺ ጎሜ ማዺሳያ ማዔቴ ቲቂ ኔጊዳፓ ኬኤሬ፤ ላምዖ ኩቺና ሃሣ ላምዖ ቶኪና ዓኣዖ ናንጊና ባይቁዋ ታሞይዳ ኔ ኬኤሪንታስካፓ ጉንዖ ሃሣ ዎቦ ዓሲ ማዒ ናንጊና ናንጎይዳ ጌሊፃ ኔኤም ኮሺኬ። 9ዓኣፓ ኔኤኮ ኔና ዻቢሺ ጎሞ ማዺሻዞ ማዔቶ ኬሲ ኔጊዳፓ ኬኤሬ፤ ላምዖ ዓኣፒ ኔኤኮ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜ ታሞይዳ ኔ ኬኤሪንታስካፓ ፔቴ ዓኣፒና ማዒ ናንጊና ናንጎይዳ ጌሊፃ ኔኤም ኮሺኬ። 10«ሃንሢ፥ ዻኮንሢዳፓ ፔቴማታዖ ዒንሢ ቦሁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዔያቶም ጊኢጊንቴ ኪኢታንቻ ጫሪንጫ ዓኣ፥ ታ ዓዳሢ ቤርታ ቢያ ኬሊ ዓኣኔ። [ 11ዓሲኮ ናዓሢ ሙኬሢ ባይቄሢ ዴንቂ ዻቂሻኒኬ]» ጌዔኔ። 12ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ዒንሢም ዓይጎ ማላይ? ፔቴ ዓሲኮ ፄኤታ ማራይ ዓኣዖ ዔያቶይዳፓ ፔቴ ባይቄቴ ታዞጲታሞ ታዞጶ ሄንቃ ዹኮይዳ ሃሺ ባይቄ ማራዓሢ ኮዓኒ ዓኣዹዋዓዳ? 13ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬያ ማራዓሢ ዴንቄ ዎዶና ባይቂባኣ ታዞጲታሚ ታዞጶንሢዳፓ ባሼ ባይቂ ጴዼሢሮ ሚርጌና ዒ ዎዛዻኔ። 14ዬያጉዲ ጫሪንጮይዳ ዓኣ፥ ዒንሢኮ ዓዳሢ ሃንሢ ዻኮንሢዳፓ ፔቴማታዖ ባይቃንዳጉዲ ኮዑዋሴ» ጌዔኔ። 15ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ታና ጉሙርቃዞንሢዳፓ ፔቴ፥ ኔኤኮ ዒሾ ማዓይ ኔኤም ዻቤቶ ኔኤና ዒዛና ሌሊ ማዒጋፓ ዒ ዻቤ ጎይፆ ኬኤዜ፤ ኔ ጋዓሢ ዒ ዋይዜቶ ጊንሣ ዒንሢኮ ፔቱሞ ዎንዳሲጉዲ ኔ ማሄኔ ጌይሢኬ። 16ኔኤም ዒ ዋይዚባኣቶ ጌኤሲ ላምዖ፤ ሃሣ ሃይሦ ዓሲ ማርካቶና ጎናዻሢሮ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ዓሲ ዔኪ ዒዛ ኮይላ ዴንዴ። 17ዔያታ ጋዓሢያ ዒ ዋይዛዓ ጌዔቶ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ኬኤዜ፤ ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮሲያ ዋይዞ ዒፄቶ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሃሣ ጎሜ ዓሲ ማሂ ዒዛ ዛጌ» ጌዔኔ። 18ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሳዖይዳ ዒንሢ ‹ያዺ ማዖም› ጌዔ ባካ ጫሪንጫ ዒማዺ ማዓንዳኔ፤ ሳዖይዳ ዒንሢ ‹ማዖፓ› ጌዔ ባካ ጫሪንጮይዳኣ ማዑዋያ ማዓንዳኔ። 19«ሃሣ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒንሢ ላምዖ ማዒ ሳዖይዳ ፔቱሞና ዓይጎ ባኣዚያ ሺኢቄቶ ጫሪንጫ ዓኣ ታ ዓዳሢ ዒንሢም ኩንሣንዳኔ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ላምዖ ሃሣ ሃይሦ ማዒ ታ ሱንፆና ዒንሢ ቡኪንታ ቤዛ ቢያ ታ ዒንሢኮ ባኣካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 21ዬማና ጴፂሮሴ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኔና ጉሙርቃ፥ ፔቴ ታ ዒሻሢ ታኣም ዻቤቶ ዓኣፒኒ ማይንቲ ታ ዒዛም ዓቶም ጎዖንዶይ? ላንካይ ሄላንዳኣና ጎዖንዶሞ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 22ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ላንካይታሚ ማይንቲ ላንካይ ሄላንዳኣና ማዓንዳኣፓዓቴም ላንካይ ማይንቲ ሌሊ ‹ዓቶም› ጌዔ ታ ኔና ጎዑዋሴ፤ 23ዬያሮ ጫሪንጮ ካኣቱማ ፔኤኮ ማዻ ዓሶ ኮራ ዓኣ ሚኢሾ ዛጋኒ ኮዔ ካኣቲስኬያ ማላኔ፤ 24ዬይ ካኣታሢ ሚኢሾ ዛጎ ዓርቄ ዎዶና ሺያ ዓሲ ፔቴ ሌዔ ማዾ ማዼም ዒንጎ ሚኢሼ ጉዴያ ባይዜ፥ ጋሌና ዓኣ፥ ዒዛኮ ማዻ ዓሲ ዓርቂንቲ ሙኬኔ። 25ዬይ ማዻ ዓሢ ጋሎ ጪጋኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ካኣታሢ ዒዛንታ ዒዛኮ ማቾንታ ናኣቶንታ ዓኣ ባካኣ ቢያ ሻንቺንቴም ጋላ ጪጊንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 26ማዻሢ ጋዓንቴ ካኣታሢኮ ቶካ ሎኦማዖ፦ ‹ታ ጎዳሢዮ! ሃዳራ፥ ታ ኔኤም ጋሎ ቢያ ጪጋንዳኔ፤ ዻካ ኬሊ ታኣም ማሌ› ጌዒ ሺኢቄኔ። 27ጎዳሢ ዒዛ ሚጪንታዖ ዒዛኮ ዓኣ ጋሎ ሃሺ፥ ማሂ ዳኬኔ። 28«ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ዬካፓ ኬስኪ ዓኣዻንቴ ፄኤታ ሹቺ ቢራ ዒዛይዳፓ ታልዔ፥ ዒዛና ዎላ ማዻ ዓሲስኬያ ዴንቃዖ ፖኦሪንዶ ዓሢኮ ጩኡሊ ዓርቂ ‹ኔ ታኣኮ ታልዔ ቢሮ ታኣም ጪጌ!› ጌዔኔ። 29ዬይ ዒዛኮ ላጋሢ ቶካ ዒዛኮ ሎኦማዖ ‹ሃዳራ፥ ታ ኔኤም ጋሎ ጪጋንዳኔ፤ ዻካ ኬሊ ታኣም ማሌ› ጌዒ ሺኢቄኔ፤ 30ታልዔሢ ጋዓንቴ ዬያ ዋይዞ ዒፃዖ ጋሎ ጪጋንዳያ ሄላንዳኣና ዔኪ ዓኣዺ ቱኡሲ ማርካ ቱኪሴኔ። 31ሜሌ ዬያ ዓሢና ማዻ ላጎንሢ ዬያ ዛጌ ዎዶና ሚርጌና ዖያዖ ዴንዲ ማዺንቴ ባኮ ቢያ ዔያቶኮ ካኣታሢም ኬኤዜኔ። 32ዔያቶኮ ካኣታሢ ዬያ ማዻ ዓሢ ዔኤሊሳዖ፦ ‹ኔኤኒ ሃይ ፑርታሢ! ኔ ታና ሺኢቄሢሮ ኔኤኮ ዓኣ ጋሎ ቢያ ታ ኔኤም ሃሼኔ፤ 33ዓካሪ ታኣኒ ኔኤኮ ጋሎ ኔኤም ሃሼሢጉዲ ኔኤኒ ኔ ላጋሢ ማዔ፥ ማዻሢም ጋሎ ሃሻንዳያ ኮይሱዋዓዳ?› 34ጋዓዖ፥ ጎዳሢ ዒዛይዳ ጎሪንቴስካፓ ቤርታ ሃሼ ጋሎ ቢያ ጪጋንዳኣና ቱኪ ዒዛ ሜታሳንዳጉዲ ቱካ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 35«ዓካሪ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ታና ጉሙርቃ፥ ዒንሢኮ ዒጊኖንሢም ዒናፓ ዓቶም ጌዒባኣቶ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ታ ዓዳሢ ዒንሢም ዓቶም ጋዓዓኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\