ማቲዎሴ 19

1ዬሱሴ ዬያ ባኮ ኬኤዚ ጋፒሴሢኮ ጊንፃ ጌሊላ ዓጮ ሃሺ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱካ ዓኣ፥ ዪሁዳ ዓጮ ዴንዴኔ። 2ዬማና ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻዛ ዔያቶይዳፓ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ዒኢካ ዒ ፓሤኔ። 3ፔርሴ ዓሳ ዒ ዎዚ ጋዓቴያ ዋይዛኒ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ማዔ ባኣዚ ቢያና ዓሲ ፔኤኮ ማቾ ዓንጃንዳጉዲ ዎጋ ዓይሣ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 4ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ቤርታዺ ዓቲንቄና ላኣሊና ማሂ ዓሲ ማዤሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 5ሃሣ ‹ዬያ ዛሎና ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ሃሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ ላምዖንሢያ ፔቴ ዓሲ ማዓኔ› ፆኦሲ ጌዔሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 6ዬያሮ ዔያታ ፔቴኬ፤ ላምዖቱዋሴ፤ ፆኦሲ ዎላ ዋኣፄዞንሢ ዓሲ ቡሎፓ» ጌዔኔ። 7ፔርሴ ዓሳ ጊንሣ፦ «ሂዴቶ ሙሴ ዓይጎሮ ‹ፔቴ ዓሲ ላኣሌሎ ዓንጄያ ማዔሢ ዔርዛ፥ ማርካ ማዔ፥ ፃኣፒንቴ ባኣዚ ዒንጊ ማቾ ዓንጆንጎ› ጌዒ ዓይሤይ?» ጌዔኔ። 8ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሙሴ ዒንሢኮ ዒኖ ዶዱሞ ዛጊ ላኣሊ ዒንሢ ዓንጃንዳጉዲ ዓይሣንዳኣፓዓቴም ማዢንታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ዎጋ ያዺቱዋሴ፤ 9«ታ ዒንሢም ሃሢ ጋዓሢ ማቻ ፔኤኮ ሜሌና ዒኢቲባኣንቴ ማቾ ዓንጂ ሜሌ ላኣሊ ዔካሢ ቢያ ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ» ጌዔኔ። 10ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዋይዛዖ፦ «ዓኒና ማቾና ዛላ ባኣዚ ያዺ ማዔቴ ዔኪቦኦቴ ሃሣ ሎዒቦኦቴ ቃራኬ» ጌዔኔ። 11ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ዱማ ዳንዳዒሢ ዒንጌ ዓሲዳፓ ዓታዛ ዬይ ባካ ዖኦማኣ ዳንዳዒንቱዋያኬ። 12ጋዓንቴ ዓሲ ላኣሊ ዔኩዋዖ ሃሣ ሌውዋዖ ዓታሢ፦ ፔቴ ፔቴሢ ዓሽቲሚ ማዒ ሾይንታኔ፤ ዛላ ሃሣ ዓሲ ኩቺና ዓሽቲንቃኔ፤ ዓቴሢ ሃሣ ጫሪንጮ ካኣቱሞ ማዾሮ ‹ሾዓዓ› ጌዒ ፔና ዓሽቲሚጉዲ ማሃኔ፤ ዬያ ታ ጌዔ ባኮ ዔካኒ ዳንዳዓሢ ያዺ ማዾንጎ» ጌዔኔ። 13ዒማና ናኣቶኮ ዑፆይዳ ኩጮ ጌሢ ሺኢቃንዳጉዲ ዓሳ ዻኮ ናኣቶ ዒዛ ባንሢ ዔኪ ሙካዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ጋዓንቴ ዓሶ ጎሬኔ። 14ዬሱሴ፦ «ናኣታ ታ ባንሢ ሙኮንጎ፥ ላኣጊፖቴ፤ ጫሪንጮ ካኣቱማ ዔያቶ ጉዴዞንሢምኬ» ጋዓዖ፥ 15ኩጮ ናኣቶ ዑፃ ጌሢ ዓንጄሢኮ ጊንፃፓ ዬኖ ቤዛፓ ዔቂ ዓኣዼኔ። 16ዬካፓ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ፥ ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጎ ኮሺ ባኣዚ ታ ማዾንዶይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 17ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኮሺ ማዾ ዛላ ኔ ታና ዓይጋ ዖኦጫይ? ኮሺ ማዓይ ፔቴ ፆኦዛሢ ሌሊኬ፤ ናንጊና ናንጊ ኔ ዴንቃኒ ኮዔቴ ዓይሢፆንሢ ኩንሤ» ጌዔኔ። 18ዓሢያ፦ «ዎንሢ ዓይሢፆንሢ?» ጌዔኔ። ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓሲ ዎዺፖ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂፖ፥ ዉኡቂፖ፥ ሉኡዙሞና ማርካዺፖ፥ 19ኔ ዓዶና ኔ ዒንዶና ቦንቼ፥ ዓሲ ኔናጉዲ ማሂ ናሽኬ ጋዓ ዓይሢፆንሢኬ» ጌዔኔ። 20ዼጌሢያ፦ «ዬንሢ ታ ቢያ ካፔያኬ፤ ሜሌ ዓቴ ባኣዚ ዓይጌ ዓኣይ?» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፔቶ ኔ ፂሎ ማዓኒ ኮዔቶ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ሚኢሾ ማንቆ ዓሶም ዒንጌ፤ ጫሪንጮይዳ ቆሎ ኔ ዴንቃንዳኔ። ዓካሪ ዬካፓ ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 22ዼጌሢ ዬያ ዋይዛዖ፥ ሚርጌ ቆሎ ዒዛኮ ዓኣሢሮ ኮሺ ዖዪ ዖዪ ዴንዴኔ። 23ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዖርጎቺም ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ሚርጌ ሜቶኬ፤ 24ላሚ ታ ሃሣ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዖርጎቺ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላሢዳፓ ጋኣላ ናርፔ ፂኢናና ጌላኒ ሼሌዔ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 25ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ዓካሪ ሂዴቴ ዖኦኒ ዻቃኒ ዳንዳዓንዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 26ዬማና ዬሱሴ ዔያቶ ባንሢ ዛጋዖ፦ «ዬይ ዓሲም ዳንዳዒንቱዋ ባኣዚኬ፤ ፆኦሲም ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዒንታያኬ» ጌዔኔ። 27ጴፂሮሴ፦ «ሃይሾ ቢያ ባኣዚ ኑ ሃሺ ኔ ጊንፆ ሃንታንቴሞ? ዓካሪ፥ ኑ ዴንቃንዳ ባካ ዓይጌንዴ ናንዳይ?» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሙካንዳ ዓኮ ዓጮይዳ ዓሲኮ ናዓሢ ቦንቺንቴ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔ ዎዶና ዒንሢያ ታ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ታጶ ላምዖ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ፥ ታጶ ላምዖ ዒስራዔኤሌ ፃጶይዳ ዎጋንዳኔ። 29ታ ሱንፆሮ ጌዒ፦ ፔ ማኣሮ፥ ፔ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዓዶ፥ ዒንዶ፥ ናኣቶ ማዔቶዋ ጎዦ ሃሻሢ ቢያ ፄኤታ ጳንጬ ማሂ ዔካንዳኔ፤ ሃሣ ናንጊና ናንጎዋ ዴንቃንዳኔ። 30ጋዓንቴ ቤርታ ማዔ፥ ጎኦቦ ማላ ሚርጌ ዓሳ ጊንሢም፤ ጊንፃ ዓቴ ላቤያ ማላ ሚርጌ ዓሳ ቤርቲም ማዓንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\