ማቲዎሴ 2

1ካኣቲ ሄሮዲሴ ዎዶና ዬሱሴ ዪሁዳ ዓጫ፥ ቤኤቴሌሄሜ ካታሞይዳ ሾይንቴኔ፤ ዬካፓ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ዦኦጋሢ ዛጊ ዔራ ዔሮንሢ ዬሩሳላሜ ሙኪ፦ 2«ሾይንቴ፥ ዓይሁዴ ዓሶ ካኣቲ ዓንካዳይ? ዓባ ኬስካ ዛሎይዳ ዦኦጋሢ ዴንቂ ዒዛም ኑ ዚጋኒ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 3ካኣቲ ሄሮዲሴ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዲቃቴኔ፤ ዲቃቴሢ ዒዛ ሌሊቱዋንቴ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሶ ቢያሢኬ። 4ዒዚያ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ቢያ ዔኤሊ፦ «ሜሲሄ ሾይንታንዳሢ ዎካዳይ?» ጌይ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 5ዔያታ ማሃዖ፦ «ሜሲሄ ሾይንታንዳሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ቤኤቴሌሄሜ ካታማኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎና፥ 6‹ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ቤኤቴሌሄሜ ካታሜሌ! ዪሁዳ ዓጫ ዓኣ ዼኤፖ ዼኤፖ ካታማፓ ኔ ዻካዓኬ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኮ ዴሮ፥ ዒስራዔኤሌ ሄንቃንዳያና ዎይሣንዳይ ኔጊዳፓ ኬስካንዳኔ›» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 7ዬካፓ ሄሮዲሴ ዬንሢ ዔሮ ዓሶንሢ ዴሜና ዔኤሊሲ ዦኦጋሢ ዔያቶም ጴዼ ዎዶ ኮሺ ዖኦጪ ዔሬኔ፤ 8ዬካፓ፦ «ሃሢ ዴንዲጋፓ ናዓሢ ዛጊ ኮዑዋቴ፤ ታኣኒያ ሃሣ ዴንዲ ዒዛም ዚጋንዳጉዲ፥ ዒንሢ ዒዛ ዴዴንቃዖ ታ ባንሢ ሙኪ ዒዚ ዎካ ዓኣቴያ ታኣም ኬኤዙዋቴ» ጌይ ቤኤቴሌሄሜ ዳኬኔ። 9ዔያታ ካኣቲ ጌዔሢ ዋይዜሢኮ ጊንፃ ኬስኪ ዓኣዻ ዎዶና ዓባ ኬስካ ዛላ ዔያታ ዴንቄ ዦኦጋሢ ዔያቶኮ ቤርታ ቤርታ ማዒ ዔያቶ ዔኪ ዓኣዻሢ ላሚ ዔያታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ዦኦጋሢያ ናዓሢ ዓኣ ቤዞ ሄላዖ ዔቄኔ። 10ዔያታ ዦኦጋሢ ዛጌ ዎዶና ሚርጌና ዎዛዼኔ፤ 11ናዓ ዓኣ ኬኤፆ ዔያታ ጌላዖ፥ ናዖና ዒንዶ ማይራሞና ዴንቄኔ፤ ዬካፓ ጉምዓቲ ዒዛም ዚጋዖ ሳኣፂኖ ዔያቶኮ ቡሊ ዎርቄ፥ ዑንጄ፥ ካርቤ ጎዖ ሳውዎ ባኮዋ ዒንጊ ዒኢሼኔ፤ ዬይ ባካ ሚርጌ ሚኢሼ ኬሳያኬ። 12ዬካፓ ፆኦሲ ዔያቶ ሄሮዲሴ ባንሢ፥ ሙኬ ጎይፆና ማዑዋጉዲ ዓውቲና ላኣጌሢሮ፥ ዔያታ ሜሌ ጎይሢና ፔ ዓጮ ማዒ ዴንዴኔ። 13ዔሮ ዓሶንሢ ዓኣዼስካፓ ጎዳኮ ኪኢታንቻ ዮሴፔም ዓውቲና ጴዻዖ፦ «ሃካፓ ዔቄ! ኔኤኒ ማዒ ሙካንዳ ዎዶ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳያ ሄላንዳኣና ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ጊብፄ ዓጮ ቤቲ ዒኢካ ዴዔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ካኣቲ ሄሮዲሴ ናዓሢ ዎዻኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 14ዬያሮ ዮሴፔ ዔቃዖ ናዓሢና ዒንዴሎና ዔኪ ዹሞና ጊብፄ ዓጮ ዓኣዼኔ። 15ዒኢካ ካኣቲ ሄሮዲሴ ሃይቃንዳያ ሄላንዳኣና ናንጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎና፦ «ታኣኮ ናዓሢ ጊብፄይዳፓ ታ ዔኤሌኔ» ጌዔ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 16ዔሮ ዓሶንሢ ዒዛ ጌሼሢ ሄሮዲሴ ዔሬ ዎዶና ሚርጌና ዻጋዺ፥ ቤኤቴሌሄሜ ካታሞና ኮይሎይዳ ዓኣ ጉርዶ ቢያ ዒዛኮ ፖኦሊሶ ዳኪ፥ ላምዖ ሌዔና ያፓ ዴማ ማዔ ዓቲንቆ ናኣቶ ቢያ ዎዺሼኔ፤ ዬያ ዒ ሂዴሢ ዦኦጋሢ ጴዼ ዎዶ ዔሮንሢዳፓ ዖኦጪ ዋይዜ ጎይፆናኬ። 17ያዺ ማዒፆና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔርሚያሴ ዛሎና፦ 18«ዬኤፒና ሚርጌ ዒላቲ ዑኡሲና ራማ ዓጮይዳ ዋይዚንቴኔ፤ ራሄላኣ ፔ ናኣቶ ዛሎሮ ዬኤኬኔ፤ ናኣታ ዒዞኮ ኩዴሢሮ ዶዲፆ ባሺንቴኔ» ጌዒ ኬኤዜሢ ኩሜኔ። 19ሄሮዲሴ ሃይቄሢኮ ጊንፃ ጎዳኮ ኪኢታንቻሢ ዮሴፔም ዓውቲና ጴዻዖ፦ 20«ሃይካፓ ዔቄ! ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ጊንሣ ዒስራዔኤሌ ዓጮ ማዔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ናዓሢ ዎዻኒ ኮዓ ዓሳ ቢያ ሃይቄኔ» ጌዔኔ። 21ዬካፓ ዮሴፔ ዔቂ ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ዒስራዔኤሌ ዓጮ ማዒ ዴንዴኔ። 22ጋዓንቴ ዓርኬሌዎሴ ፔ ዓዶ ሄሮዲሴ ቤዛ፥ ዪሁዳ ዓጮይዳ ካኣታዼሢ ዋይዜሢሮ ዬካ ዓኣዻኒ ዮሴፔ ዒጊጬኔ። ዬካፓ ዓውቲ ዒዛም ኬኤዜሢሮ ጌሊላ ዓጮ ዓኣዺ፥ 23ናዝሬቴ ጌይንታ ካታሞይዳ ናንጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና «ናዝራ ዓሲ» ጌይንታንዳኔ ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\