ማቲዎሴ 20

1ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮ ካኣቱማ ፔኤኮ ዎይኖ ጎዦ ጎሽኪሳኒ ጎሽካ ዓሶ ኮዒ ጉቴ ዓሚ ኬስኬ ዓሲ ማላኔ፤ 2ዒዚ ፔቴ ፔቴ ዓሶም ፔቴ ፔኤሺኮ ፔቴ ኬሊ ማዻዛ ዒንጎ ሚኢሾ ጪጋኒ ዓሶና ጌስቲ ጊኢጊ ጎዦ ቤዞ ዓሶ ዳኬኔ» ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ዬይ ዓሢ ጉቴ ሶኦፓ ዎዴኮ ቤርታ ቦኦኮ ቤዞ ኬስኪ ማዾ ባይቄም ዔቂ ዓኣ ዓሲ ዴንቂ፥ 4‹ዒንሢ ታኣኮ ዎይኖ ጎዦይዳ ዴንዲ ማዹዋቴ፤ ታ ዒንሢም ኮይሳሢጉዲ ጪጋንዳኔ› ጋዓዛ፥ 5ዔያታ ዓኣዼኔ። ሃሣ ዓባ ሳዛ ሄላኣና ጊንሣ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ማዓኣና ኬስኪ ሜሌ ማዻንዳ ዓሲ ዴንቄኔ። 6ዬካፓ ዓባ ዒባናኣና ኬስኪ ማዾ ባይቄም ዔቂ ዓኣ ሜሌ ዓሲ ዴንቃዖ፥ ‹ማዾ ባኣያ ሃይካ ዒንሢ ዓይጋ ዔቂ ፔኤቃይ?› ጌዒ ዖኦጫዛ፥ 7ዔያታ ማሃዖ ‹ኑና ማዺሻኒ ጋዓ ዓሲ ባይቄሢሮኬ› ጌዔኔ፤ ዓሢ ዬያ ዋይዛዖ ‹ዒንሢያ ዓኣዺ ታኣኮ ዎይኖ ጎዦይዳ ማዹዋቴ› ጌዔኔ። 8«ዬካፓ ሳዓ ዓማዛ ጎዦ ዓዳሢ ማዻ ዓሶኮ ሱኡጋሢም ‹ጋፒንፃ ሙኬዞንሢዳፓ ዓርቃዖ ቤርታ ሙኬ ዓሶ ሄላንዳኣና ማዾ ዓሶ ቢያ ዔኤሊ ዔያታ ማዼሢ ዛሎ ዔያቶም ጪጌ› ጌዔኔ። 9ዒማና ዓባ ዒባናኣና ማዻኒ ሙኬ ዓሶንሢ ሚኢሾ ጪጋሢ ኮይላፓ ፔቴ ኬሊ ማዼም ዒንጎ ሚኢሾ ዔኬኔ። 10ቤርታ ማዾ ዓርቄዞንሢ ዒማና ባሼ ኑም ጪጎንዶኔ ጌዒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዔያቶማኣ ፔቴ ኬሊ ማዼም ዒንጎ ሚኢሻ ዒንጊንቴኔ። 11ጪጎና ሚኢሾ ዔያታ ዔካዖ ጉንዱሚሢና ጎዦ ዓዶ ኮራ፦ 12‹ሃንሢ ዓባ ዒባናንቴ ማዾሮ ሙኬዞንሢ ዻካ ሌሊ ማዻዛ ሮኦሪ ማዾና ላቢንቲ ዓቦ ሩኡጳ ሜታዺ ፔኤቄ ዓሶ፥ ኑኡና ዎላ ሄኮ ዎይቲ ኔ ዔያቶም ጪጋይ?› ጌዔኔ። 13«ጎዦ ዓዴ ዬያ ማዻሢ ኮራ ‹ታ ዒሻሢዮ፥ ታ ፑርታ ኔኤም ማዺባኣሴ፤ ፔቴ ኬሊ ማዼም ጪጎ ሚኢሾም ማዻኒ ኔ ታኣና ዎላ ጌስቲ ጊኢጊባኣዓዳ? 14ሃኣዛጌ፤ ኔኤሮማ ዔኪ ዓኣዼ፤ ኔኤም ታ ዒንጌሢጉዴያ ጋፒንፃ ሙኬ ዓሢማኣ ታ ዒንጋኒ ኮዓኔ። 15ታኣኒ ታ ሚኢሾና ኮዔ ባኣዚ ማዻኒ ዳንዳዑዋዓዳ? ጊንሣ ሃሣ ሚጪንታያ ታ ማዔሢሮ ኔና ቂኢሪሻ?› 16«ዬያሮ ቤርታ ማዔ፥ ጎኦቦ ማላ ሚርጌ ዓሳ ጊንሢም፤ ጊንፃ ዓቴ ላቤያ ማላ ሚርጌ ዓሳ ቤርቲም ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ዓኣዺፆይዳ ዓኣዖ፦ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሌሊ ዱማሲ፥ 18«ሃኣዛጉዋቴ፥ ሃሢ ኑ ዬሩሳላሜ ዓኣዻኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶናም ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴም ዔያታ ዒዛ ሃይቃንዳጉዲ ጌዒ ጌስቲ ዎጋንዳኔ፤ 19ዔያታ ቦሃንዳጉዲና ዢራፓና ጳርቃንዳጉዲ ሃሣ ሱፃንዳጉዲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጎንዶኔ፤ ዬካፓ ሃይቂ፥ ሃይባፓ ሃይሣሳ ኬሎና ዒ ዔቃንዳኔ» ጌዔኔ። 20ዬካፓ ዜብዲዮሴ ማቻ ፔ ናኣቶና ዎላ ዬሱሴ ኮይላ ሙኪ ዒዛም ጉምዓቲ ዚጋዖ ፔቴ ባኣዚ ዒዞም ማዺንታንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 21ዬሱሴ፦ «ዓይጌንዴ ኔ ኮዓይ?» ጌዔኔ። ዒዛ፦ «ኔ ካኣቱሞ ቤዛ ሃንሢ ታኣኮ ላምዖ ናኣቶንሢ፦ ፔቴሢ ኔኤኮ ሚዛቃ፥ ፔቴሢ ኔኤኮ ሻውሎ ዛላ ኔኤና ዎላ ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ማሂ ዴይሤ!» ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ጋዓንቴ፤ «ዓይጎ ሺኢቆንዶቴያ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ሃሢ ዑኬ ዔካንዳ ሜታሢ ዒንሢ ዔካኒ ዳንዳዓ? ሃሣ ታ ጌላንዳ ሜታስካ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዓንዳ?» ጋዓዛ፥ ዔያታኣ፦ «ሂዮ፤ ኑ ዳንዳዓንዳኔ» ጌዔኔ። 23ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ጎኔ ዒንሢ ታ ዔካንዳ ሜታሢ ዔካንዳኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኮ ሚዛቆና ሻውሎናይዳ ዴዒ ታኣና ዎላ ዎይሣንዳጉዲ ማሃሢ ታናቱዋሴ፤ ዬይ ቤዛ ዒንጊንታሢ ታ ዓዴ ጊኢጊሼዞንሢምኬ» ጌዔኔ። 24ዬማና ዓቴ ታጶ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ላምዖንሢ ዑፃ ጎሪንቴኔ። 25ዬሱሴ ጋዓንቴ ቢያሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶኮ ሱኡጎንሢ ዴሮ ዎይሣዞንሢኬ፤ ዬያጉዲ ዴሮ ሱኡጎንሢኮ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣሢ ዒንሢ ዔራኔ። 26ዒንሢ ባኣካ ጋዓንቴ ያዺ ማዓንዳያ ኮይሱዋሴ፤ ዒንሢዳፓ ባሼ ማዓኒ ኮዓሢ ዒንሢኮ ዴማ ማዻያ ማዖንጎ። 27ዒንሢዳፓ ዑፃ ማዓኒ ኮዓሢ ዒንሢኮ ዴማ ዓይሌ ማዖንጎ። 28ዓሲኮ ናዓሢ ዓሲ ዒዛም ማዻንዳጉዲቱዋንቴ፥ ዓሲም ማዻኒና ሼምፓሢ ፔኤሲ ሚርጌ ዓሶ ዛሎ ባይዛኒ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 29ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዒያርኮይዳፓ ኬስኪ ዓኣዻኣና ሚርጌ ዴሬ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 30ዒኢካ ላምዖ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ጎይፆ ዓጫ ዴዒ ዓኣዖ፥ ዬሱሴ ዒኢና ዓኣዻሢ ዋይዚ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ፥ ጎዳ! ኑና ማኣዴ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 31ዴራ ዒማና ዚቲ ጋዓንዳጉዲ ዔያቶ ጎራዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ኮሺ ዼጊዲ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ፥ ጎዳ፥ ኑና ማኣዴ!» ጌዔኔ። 32ዒማና ዬሱሴ ዴንዲቤቃ ዔቃዖ፥ ዔያቶ ዔኤሊ፦ «ዓይጎ ታ ዒንሢም ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?» ጌዔኔ። 33ዔያታ ማሃዖ፦ «ዓኣፓ ኑኡኮ ዛጋንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶ ሚጪንታዖ፥ ዓኣፖ ዔያቶኮ ፔ ኩጮና ካኣማዛ ቤዞማና ዛጊ ዒዛ ጊንፆ ዔያታ ዓኣዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\