ማቲዎሴ 23

1ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢናም፦ 2«ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶናኮ ሙሴጉዲ ዎጎ ዔርዛኒ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ 3ዬያሮ ዒንሢም ዔያታ ጋዓ ባኮ ማዹዋቴ፥ ሃሣ ካፑዋቴ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ጋዓሢጉዲ ፔኤሮ ማዹዋኣሢሮ ዔያቶጉዲ ማዺፖቴ። 4ዔያታ ሚርጌ ዴኤሢ ሃሣ ሜታሳ ኬዲ ዓሲ ኬዲሳኔ፤ ዔያታ ፔኤሮ ጋዓንቴ ኩቻ ካኣማኒያ ኮዑዋሴ። 5ዔያታ ማዻ ማዻ ቢያ ዓሲ ዛጎም ጌዒኬ፤ ዬያሮ ካኣዦ ዛሎ ባኮ ፃኣፒ ቶኦካ ሃሣ ቃሳ ቱኮ ዓፒሎዋ ዔያታ ኮሺ ዳልጊሻኔ፤ ሃሣ ዓፒሎኮ ማጫሮዋ ዖዶሳኔ፤ 6ሙዖ ቤዞይዳ ቦንቺንታ ቤሲ፥ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞይዳኣ ቤርቶ ዛላ ዴዓኒ ኮዓኔ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ቦኦኮ ባኣኮይዳ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔኤሊንታኒና ‹ዔርዛሢ› ጌይንቲ ዔኤሊንታኒያ ኮዔኔ። 8ዒንሢ ጋዓንቴ ሄርሺንቲሮ ‹ዔርዛሢ› ጌይንቲ ዔኤሊንቲፖቴ፤ ዒንሢኮ ዔርዛሢ ፔቴ ሌሊ ማዓዛ ዒንሢ ቢያሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢኬ። 9ጫሪንጮይዳ ዒንሢኮ ፔቴ ዓዴ ሌሊ ዓኣሢሮ ሳዖይዳ ዖና ማዔቶዋ ፆኦሲፓ ባሼ ማሂ ‹ዓዴ› ጌይ ዔኤሊፖቴ። 10ዒንሢኮ ባሼ ዔራሢያ ኪሪስቶሴ ሌሊ ማዔሢሮ ‹ባሼ ዔራሢ› ጌዒ ዔኤሊንቲፖቴ። 11ዒንሢ ባኣካ ቢያፓ ዑሣ ዓኣዼ፥ ሱኡጌ ማዔሢ ዒንሢኮ ዴማ ማዒ ማዻያ ማዖንጎ። 12ፔና ዼጊዳሢ ዻውሲንታንዳኔ፤ ፔና ሂርኪዳሢ ጋዓንቴ ዼግ ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ። 13ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢ፥ ፂሎቱዋዖ ፔና ‹ፂሎኬ› ጋዓ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ዓሳ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ጌሉዋጉዲ ዓሶኮ ካሮ ዒንሢ ዎዻሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! ዒንሢ ዒንሢሮ ጌሉዋሴ፤ ሃሣ ጌላኒ ኮዓ ዓሶዋ ዒንሢ ጌልዙዋሴ። [ 14«ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ‹ፂሎኬ› ጋዓ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ ዒንሢ ባዴዔ! ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎኮ ማኣሮ ዒንሢ ቡራያታዖ ዓሲ ‹ፆኦሲ ሺኢቃኔ› ዒንሢ ጎዖንጎ ጌዒ ዖዶሲ ሺኢጲሢ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ ዬያሮ ፑርታ ዎጌ ዒንሢዳ ዎጊንታንዳኔ።] 15«ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ፔቴ ዓሲ ዓይሁዴ ካኣዦ ካኣሽኪሳኒ ባዞ ዋኣፆና ሳዖናይዳ ዒንሢ ሃንቲ፥ ካኣዣኣ ጌልዜሢኮ ጊንፃ ዒንሢዳፓ ባሼና ጋፒንፆ ኬላ ፑርታና ዬይ ዎጊንታንዳጉዲ ዒንሢ ማሃሢሮ ዒንሢ ባዴዔቴ። 16«ሃይ፥ ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዒንሢና ባዴዔ! ‹ዓሲ ጌኤዦ ማኣሮ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ዔኤቢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዎርቆ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ቶላ ካራ ባኣሴ› ዒንሢ ጋዓኔ፤ 17ዒንሢ ዔኤያ ሃሣ ዓኣፖ ባይቄ፥ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዎርቆና ዎርቃ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ማሃ ጌኤዦ ማኣሮናይዳፓ ዎና ባሼዳይ? 18ዬያጉዲ ሃሣ ‹ዓሲ ፆኦሲም ሚቺ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ዔኤቢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲም ሚቺ ዒንጎ ቤዞይዳ ዓኣ ዒንጎና ባኮ ዔኤሊ ጫኣቄቶ ቶላ ካራ ባኣሴ› ዒንሢ ጋዓኔ። 19ሃይ ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ! ፆኦሲም ዒንጎ ባኮና ዒንጎ ባኮ ዱማዼያ ማሃ ሚቺ ዒንጎ ቤዞናይዳፓ ዎና ባሼዳይ? 20ዬያሮ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዞ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ዒንጎ ቤዞና ዒዞ ዑፃ ዓኣ ዒንጊንቴ ባኮ ቢያሢ ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 21ጌኤዦ ማኣሮ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ጌኤዦ ማኣሮና ጋሮይዳ ናንጋ ፆኦዛሢና ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 22ጫሪንጮ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ፆኦሲ ዴዔ፥ ካኣቱሞ ዖይቶንታ ዒኢካ ዴዔሢንታ ዎላ ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 23«ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢ ባዴዔቴ! ዻኮ ዱማ ዱማ ሳዉቃ ዼኤሾይዳፓ ቢያ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዒንጎ ዎጎና ዒንሢ ዒንጋኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሢንቴ ዎጎ ጊዳ ዓኣ ዼኤፖ ባኮ ዒንሢ ሃሻኔ፤ ዬይ፦ ፒዜ ዎጊሢ፥ ዻቤሢም ዓቶም ጌይሢና ጉሙርቂንቲሢናኬ፤ ዬያቶ ዒንሢ ቦሄኔ። ዬንሢ ዻኮ ባኮንሢ ዒንሢ ሃሺባኣዖ ዬያ ባኮዋ ዒንሢ ማዻንዳያ ኮይሳኔ። 24ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ፥ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዑሽካ ባኮይዳፓ ዉኖጉዴ ዻኮ ባኮ ዒንሢ ኬሲ ኬኤራኔ፤ ጋኣላሢጉዴ ዼኤፖ ባኮ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤዺ ዔኤዻኔ። 25«ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢና ባዴዔ! ዋኣፆ ዑሽኮ ዓንዶና ካሦ ሙዖ ዓንዶናኮ ዙሎ ዒንሢ ማስኪ ጌኤሻኔ፤ ጋራ ጋዓንቴ ቡሪሢና ዱኡዹሞና ዒንሢኮ ኩሜያኬ፤ 26ሃይ ኔ ዓኣፖ ባይቄ ፔርሴ ዓሢ! ቤርታዺ ዋኣፆ ዑሽኮ ዓንዶና ካሦ ሙዖ ዓንዶናኮ ጋሮ ማስኪ ጌኤሼ፤ ዬያይዴቶ ዓካሪ ዙሎ ዛላኣ ጌኤሺ ማዓንዳኔ። 27«ዒንሢ ሃይ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ዙሎ ዛላ ቦኦሪንቶና ሜኤቺ ሚዛጲሶናያ ጋራ ጋዓንቴ ሃይቄ ዓሲ ሜጌሢና ሌሲና ኩሜያ፥ ዱኡፒ ዒንሢ ማላሢሮ ዒንሢና ባዴዔቴ! 28ዒንሢ ዙሌና ዓሶም ጌኤሺ ማላኔ፤ ጋራ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ሄርሺንቲና ፑርቱሞና ኩሜያኬ። 29«ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔ! ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ዱኡፖ ኬልቂ ኮሺ ኮሺ፥ ሃሣ ጌኤዦ ዓሶኮ ዱኡፖዋ ፓልሚሲ ኮሺ ኮሺ፥ 30‹ኑ ዓዶንሢ ዎዶናታቴ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዎዺፆይዳ ኑ ጌላዓኬ› ዒንሢ ጋዓኔ። 31ሃይሾ ሃሢ ዒንሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዎዼ ዓሶኮ ናኣቶ ማዒፆ ዒንሢሮ ዒንሢ ማርካዻኔ። 32ዬያሮ ዓዶንሢ ዒንሢኮ ዓርቄ ዛኣሮ ዒንሢ ዑዑሩዋቴ! 33ሃይ ዒንሢ ሾኦዣ፥ ሾኦዦኮ ናኣታ ዒንሢ ሃይ! ጋፒንፆ ታሞ ዎጎይዳፓ ዎይቲ ዒንሢ ቶላንዳይ? 34ዬያሮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ፥ ዔሮ ዓሶንታ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ዒንሢ ባንሢ ታ ዳካንዳኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴሢ ዒንሢ ዎዻንዳኔ፤ ሃሣ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዒንሢ ሱፃንዳኔ፤ ዓቴዞንሢ ሃሣ ዒንሢኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዢራፓና ዒንሢ ጳርቃንዳኔ፤ ዔያቶ ዒፂ ፔቴ ካታማፓ ሜሌ ካታማ ዒንሢ ዳውሲ ዳካንዳኔ፤ 35ዬያ ዛሎና ጌኤዣሢ ዓኣቤኤሌ ሃይቦይዳፓ ዓርቃዖ ጌኤዦ ማኣሮና ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ሺኢሾ ቤዞናኮ ባኣካ ዒንሢ ዎዼ፥ ባራኪዮ ናኣዚ ዛካሪያሴ ሃይቦ ሄላንዳኣና ሳዖይዳ ሃይቄ ጌኤዦ ዓሶኮ ሱጉፆ ዛሎ ዒንጊንታ ሜቶ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 36ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬይ ሜታ ሃኖ ዎዶ ዓሶ ሄላንዳኔ» ጌዔኔ። 37ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዬሩሳላሜ! ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዎዻዜሌ፥ ሃሣ ኔ ባንሢ ፆኦሲ ዳካ ኪኢቶ ዓሶ ሹጮና ዹዓዜሌ! ኮይዳ ፔኤኮ ጋኣዞ ዴማ ናኣቶ ቡኩሲ ዓርቃሢጉዲ ታኣኒ ኔ ናኣቶ ፔቴይዳ ቡኩሳኒ ሚርጌና ኮዔንቴ! ኔ ዬያ ዒፄኔ። 38ዓካሪ ሃኣዛጉዋቴ፥ ፆኦሲ ሃሼም ዒንሢኮ ጌኤዦ ማኣራ ባዓ ማዒ ዓታንዳኔ። 39ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ‹ጎዳ ሱንፆና ሙካሢ ዓንጂንቴያኬ› ዒንሢ ጋዓንዳያ ሄላንዳኣና ላሚ ዒንሢ ታና ዴንቃዓኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\