ማቲዎሴ 24

1ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስኪ ዴንዳኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጌኤዦ ማኣራ ማዢንቴ ጎይፆ ዻዋኒ ዒዛ ኮራ ሙኬኔ። 2ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ሃያ ዒንሢ ቢያ ዛጋ? ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይ ሹጮና ኬልቂንቲ ማዢንቴ ማኣራ ፔቴ ሹቺታዖ ዓቱዋንቴ ዶዓንዳኔ» ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ዛይቶ ሪሚቶ ዹኮይዳ ዴዒ ዓኣንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሌሊ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ሂንዳ ኑም ኬኤዜ፤ ኔ ሃይ ጋዓ ባካ ቢያ ዓይዲ ማዓንዳይ? ኔኤኮ ማዒ ሙኪፆና ዓጮኮ ጋፒፆናኮ ማላታ ማዓንዳ ባካ ዓይጎዳይ?» ጌዔኔ። 4ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዖኦኒያ ዒንሢ ዻቢሹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ 5ሚርጌሢ፦ ‹ታኣኒ ሜሲሄኬ!› ጌይሢና ታ ሱንፆ ዔኪ ሙኪ፥ ሚርጌሢ ዻቢሻንዳኔ። 6ዒንሢኮ ዑኬ ዖሊንታ ዖልዚ ዒንሢ ዋይዛንዳኔ፤ ሃሣ ዖልዚኮ ሃይሴያ ዒንሢ ዋይዛንዳኔ፤ ዬይ ቢያ ማዓኒ ኮይሳያታሢሮ ዲቃቲፖቴ፤ ጋፒንፃ ጋዓንቴ ሃጊኬ። 7ዴራ ዴሮ፥ ካኣታ ካኣቶ ዖላንዳኔ፤ ዱማ ዱማ ዓጮይዳ ናይዚና ሳዓ ዓጊፂሢና ማዓንዳኔ። 8ጋዓንቴ ዬይ ቢያ ሾይቺኮ ቤርታ ቆፂፆ ጉዴያኬ። 9«ዬኖ ዎዶና ሜቶም ዓኣሢ ዒንሢ ዒንጎንዶኔ፤ ዎዺያ ዎዾንዶኔ፤ ታ ሱንፆሮ ዓሲ ቢያና ዒፂንቴያ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 10ዬያሮ ሚርጌ ዓሳ ዻቢንታንዳኔ፤ ሃሣ ፔቴይ ባጋሢ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዎሊ ዒፂያ ዒፃንዳኔ። 11ሚርጌ ሉኡቂ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ዔቂ ሚርጌ ዓሶ ዻቢሻንዳኔ። 12ፑርቱሞ ሚርጋንዳሢሮ ሚርጌ ዓሶኮ ናሹማ ባይቃንዳኔ፤ 13ዴንዲ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዶዴሢ ጋዓንቴ ዻቃንዳኔ። 14ዴሮ ቢያም ማርካ ማዓንዳጉዲ ሃይ ፆኦሲ ካኣቱሞ ኮዦ ሃይሳ ዓጮ ቢያይዳ ኬኤዚንታንዳኔ፤ ዬካፓ ዓጮኮ ጋፒንፃ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። 15ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዳኣኔኤሌ ኬኤዜ ጎይፆና ካኣዦ ዒኢሳ፥ ሻኣካ ባኣዚ ጌኤዦ ቤዞይዳ ማዺንታንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ፤ ዬያ ናባባሢ ጶቂሦንጎ። 16ዬኖ ዎዶና ዪሁዳይዳ ናንጋ ዓሳ ዹኮ ባንሢ ቤቱዋቴ፤ 17ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆይዳ ዓኣ ዓሲ ኬኤፃፓ ዔኤቢ ዔካኒ ኬዶፓ፤ 18ጎዦ ቤዛ ዓኣሢያ ዓፒሎ ፔኤኮ ዔካኒ ማኣሪ ዓኣዾፖ። 19ዬኖ ዎዶና ጎጶ ዒንዳሢና ዻንሢሣ ላኣሎናም ባዴዔ! 20ዒንሢኮ ቤቲፃ ባርጊና ሃሣ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ማዑዋጉዲ ሺኢቁዋቴ። 21ዬኖና ዓጫ ማዢንቴሢዳፓ ዬኖ ኬሎ ሄላንዳኣና ማዒ ቤቂባኣ ባኣዚ ሃሣ ዬካፓ ጊንፆይዳኣ ቤቃያባኣ ሚርጌ ዼኤፒ ሜታ ማዓንዳኔ። 22ዬንሢ ኬሎንሢ ቃሚቂባኣያ ማዔቶ ዓሲ ቢያ ዓቲንዱዋያታንቴኬ፤ ዶኦሪንቴዞንሢ ዛሎሮ ዬንሢ ኬሎንሢ ቃሚቃንዳኔ። 23«ዬኖና ዖኦኒያ ‹ሃይሾ፥ ሜሲሄ ሃካ ዓኣኔ!› ሃሣ ‹ዬካ ሶ ዓኣኔ!› ዒንሢም ጌዔቶ ጎኔኬ ጌይፖቴ። 24ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴቱዋዖ ፔና ‹ኪሪስቶሴኬ› ጋዓ ዓሲና ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ኬስካንዳኔ፤ ዔያቶም ዳንዳዒንቴቶ ፆኦሲም ታናኬ ጋዓ ዓሶ ዻቢሻኒ ዼኤፒ ዓኪ ባኣዚ ሃሣ ዱማ ዱማ ማላታኣ ማዺ ዻዋንዳኔ። 25ዬያሮ ሃያ ቢያ ቤርታሲ ታ ዒንሢም ኬኤዛኣኬ፤ 26«ሃሣ ጊንሣ ‹ሃኣዛጉዋቴ፥ ኪሪስቶሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓኣኔ!› ዒንሢም ጎዖናቴ ዒኢካ ዴንዲፖቴ፤ ‹ሃይሾ፥ ዓኣሺንቴ ቤስካ ዓኣኔ!› ዒንሢም ጎዖናቴያ ጎኔኬ ጌይፖቴ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ ዜኤሊንሢ ጫሪንቺዳ ዜኤሊንሣዖ ዓባ ኬስካ ካራፓ ዴንዲ ጌላ ካራ ጴዻሢጉዲ ዓሲ ናዓሢኮ ሙኪፃ ያዺ ማዓንዳኔ። 28ዔኤቢ ሃይቄ ቤስካ ቢያ ሃምፑራ ቡኪንታኔ» ጌዔኔ። 29ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ዬንሢ ሜታሢ ኬሎንሢኮ ጊንፃ ቤዞማና ዓባ ዹማንዳኔ፥ ዓጊናኣ ፖዓዓኬ፥ ዦኦጋሢያ ጫሪንጫፓ ዲኢናንዳኔ፥ ጫሪንጮ ማዢንታ ቢያ ዓጊፃንዳኔ። 30ዬኖ ዎዶና ዓሲ ናዓሢኮ ማላታ ጫሪንጮይዳ ጴዻንዳኔ፤ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዬኤካንዳኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢያ ጫሪንጮ ሻኣሮና ማዒ፥ ዼኤፒ ቦንቾና ሙካንቴ ዔያታ ዒዛ ዛጋንዳኔ። 31ዒማና ዒዛኮ ኪኢታንቾ ዼኤፒ ዛዬና ዓጮኮ ቢያ ዛሎ ዒ ዳኬም ዔያታ ዴንዲ ዒዛም ዶኦሪንቴዞንሢ ዓጫ ማዔ ካራፓ ቢያ ቡኩሳንዳኔ» ጌዔኔ። 32ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ቤሌሶ ሚፄላ ማላታ ማዒ ዒንሢም ዔርዛያ ማዖንጎ፤ ዒዞኮ ካኣፓ ፂሊ፥ ዒላሺ ኬሳ ዎዶና ዖጎሢ ዑኬሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 33ዬያጉዲ ዬያ ባኮ ቢያ ዒንሢ ዛጋ ዎዶና ዒዛኮ ሙካ ኮሺ ዑኬሢ ዒንሢ ዔራንዳኔ። 34ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬይ ጉቤ ማዓንዳያ ሄላንዳኣና ሃይ ሾይንታ ዓኣዻዓኬ። 35ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣዻንዳኔ፤ ታኣኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ፔቴታዖ ዓኣዻዓኬ» ጌዔኔ። 36ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዬኖ ኬሎና ዎዶና ጋዓንቴ ዓዶይዳፓ ዓታዛ ጫሪንጮ ኪኢታንቾ ማዔቶዋ ናዓሢያ ዔሩዋሴ። 37ዓዳ ኖሄ ዎዶና ማዔሢጉዲ ዓሲ ናዓሢኮ ሙኪፃ ዒማዺ ማዓንዳኔ፤ 38ዬኖ ዎዶና ባይሲንቶ ዋኣፆኮ ቤርታ ኖሄ ዋኣፆ ካኣሚላ ጌላንዳ ኬሎ ሄላንዳኣና ዓሳ ሙዒያ ሙዒ ዑሽኪያ ዑሽኪ ሃሣ ሎዒያ ሎዒ ዔኪያ ዔኪ ጌዔኔ። 39ባይሲንቶ ዋኣፃ ሙኪ ጉቤሢ ሙዒ ጋፒሳንዳያ ሄላንዳኣና ዔያታ ዔሪባኣሢጉዲ ዓሲ ናዓሢኮ ሙካ ያዺ ማዓንዳኔ። 40ዬኖ ዎዶና ላምዖ ዓሲ ጎሺዳ ዎላ ጎሽካያ ማዓንዳኔ፤ ፔቴሢ ዔውቴም ባጋሢ ዓታንዳኔ። 41ላምዖ ላኣሊ ዎንሢ ዎላ ዎዻንዳኔ፤ ፔቴዛ ዔውቴም ባጌላ ዓታንዳኔ። 42«ዓካሪ ዒንሢኮ ጎዳሢ ሙካ ኬሎ ዒንሢ ዔሩዋኣሢሮ ጴጪ ካፑዋቴ። 43ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ፔቴ ማኣሪኮ ዓዴ ዹሚና ዉሲ ዎማ ዎዴ ሙካንዳቴያ ዔራያ ማዔቶ ጊንዑዋዖ ካፒ፥ ዉዞና ማኣሮ ቦኦኪሲንዱዋያታንቴ ዔሩዋ ዓቲፆና ዉዛ ማኣሪ ጌላሢጉዲ፥ 44ዓሲኮ ናዓሢ ዒንሢ ማሊባኣ ዎዴና ሙካንዳሢሮ ጊኢጊንቲ ናንጉዋቴ» ጌዔኔ። 45ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶም ኮይሳ ዎዶና ሙዖ ዒንጋንዳጉዲ ማኣሮ ዓዳሢ ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶ ዑፆይዳ ሱኡጋሲ ጌሣ፥ ጉሙርቂንታያና ጪንጮ ማዔ ማዻሢ ዖናዳይ? 46ዬማይዲ ማዻንቴ ማኣሮ ዓዴ ሙኪ ዴንቄቶ፥ ዬይ ማዻሢ ጋላቲንታያኬ። 47ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬያ ማዻሢ ማኣሮ ዓዴ፥ ቢያ ባኮኮ ዑፆይዳ ሱኡጋሲ ጌሣንዳኔ። 48ጋዓንቴ ዬይ ማዻሢ ፑርታ ማዒ፥ ፔ ዒኖና ‹ታ ጎዳሢ ኔጊ ሙካንዳኔ› ጌዒ ማላዖ፥ 49ዒዛና ዎላ ማዻ ዓሶ ጳዺ ዓርቄቶ ሃሣ ማሢንታ ዓሶና ዎላ ሙዒ ዑሽካያ ማዔቴ፥ 50ዬያ ማዻሢኮ ዓዳሢ ዒ ዔሪባኣ ዎዴና ኬሊናይዳ ሙኪ፥ 51ዬያ ማዻሢ ቲቂ ቲቂ ኬኤራንዳኔ፤ ዒዛኮ ናንጎ ቤዞዋ ጌኤሺቱዋዖ ፔና ጌኤሺ ማሊሳ ዓሶና ዎላ ማሃንዳኔ፤ ዒኢካ ዬኤኪ ሃሣ ሜታዺ ዓቺ ዒ ዻዓንዳኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\