ማቲዎሴ 25

1ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዬኖ ዎዶና ጫሪንጮ ካኣቱማ ጌሊፆ ጎይፃ ዑኡታ ጎይሣ ዔካኒ ፖዒ ዔኪ፥ ኬስኪ ካፔ ታጶ ዉዱሮ ናይስኬንሢ ሃይሴጉዲ ማዓንዳኔ። 2ዬንሢዳፓ ዶንጎ ዉዱሮ ናኣቶንሢ ቦኦዛ፥ ዓቴ ዶንጎንሢ ጪንጫኬ፤ 3ቦኦዞንሢ ፖዖ ፖዒሶሢ ዔካዖ፥ ጋዓንቴ ጋፓዛ ዋሃኒ ኮይላ ላምባሢ ዔኪባኣሴ። 4ጪንጮንሢ ጋዓንቴ ፖዖ ፖዒሶሢንታ ሃሣ ጋፓዛ ዋሆንዶ ላምባሢያ ኮይላ ዓርቄኔ። 5ዑኡታሢ ኔጌም ቢያሢ ጊንዓ ባሼም ጊንዔኔ። 6«ዬካፓ ሳዓ ጊዲሚሺ ማዓዛ ‹ዑኡታሢ ሙኬኔ፥ ዔካኒ ኬስኩዋቴ!› ጋዓ ዔኤሊሢ ዋይዚንቴኔ። 7ዬማና ዉዱሮ ናኣቶንሢ ቢያ ዔቃዖ፥ ፖዒሶ ባኮ ጊኢጊሼኔ፤ 8ዒማና ቦኦዞንሢ ጪንጮንሢ ኮራ ‹ኑ ፖዓ ሃይቃኒ ዎኦታሢሮ፥ ዒንሢኮ ላምባስካፓ ኑም ዒንጉዋቴራ!› ጋዓዛ፥ 9ጪንጮ ዉዱሮ ናኣቶንሢ ማሃዖ ‹ኑኡኮ ዓኣ ላምባሢ ኑኡና ዒንሢናም ጊዲንዱዋኣሢሮ፥ ዴንዲ ሻንቻ ዓሶይዳፓ ዒንሢ ሻሻንቁዋቴ› ጌዔኔ። 10ዬማና ዔያታ ላምባሢ ሻንቃኒ ዴንዳዛ ዑኡታሢ ሙኬም ጊኢጊ ዓኣ ዉዱሮ ናኣቶንሢ ዔፖ ሙዖ ቤዞ ዒዛና ዎላ ጌላዛ ካራ ዎዺንቴኔ። 11«ዓቴ ዉዱሮ ናኣቶንሢ ሃሣ ዻካ ኔጊ ሙካዖ፥ ‹ጎዳሢዮ! ካሮ ኑም ቡሌ› ጋዓዛ፥ 12ዒዚ ማሃዖ ‹ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታ ዒንሢ ዔሩዋሴ› ጌዔኔ» ጌኤኔ። 13ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዬይ ማዓንዳ ዎዶና ኬሎና ዒንሢ ዔሩዋኣሢሮ ጊኢጊንቲ ካፑዋቴ» ጌዔኔ። 14ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ማዻ ዓሶ ዔኤሊ፥ ዓኣ ባኮ ‹ዛጉዋቴ› ጌይ ሜሌ ዓጪ ዓኣዼ ፔቴ ዓሲ ማላኔ፤ 15ዒዚ ዓኣዻኒ ዔቃዖ ፔቴ ፔቴሢም ዳንዳዓሢጉዲ ፔቴሢም ዶንጎ ሺያ ሹቺ ቢራ፤ ባጋሢም ላምዖ ሺያ ሹቺ ቢራ፤ ዓቴሢም ሃሣ ፔቴ ሺያ ሹቺ ቢራ ዒንጊ ጎይፆ ዓኣዼኔ። 16ዶንጎ ሺዮ ሹጮ ቢሮ ዔኬ ዓሢ ሚኢሾ ኮርሚ ጊዳ ዶንጎ ሺያ ሹቺ ቢራ ሾይዤኔ፤ 17ዬያጉዲ ሃሣ ላምዖ ሺዮ ዔኬ ዓሢያ ጊዳ ላምዖ ሺያ ሾይዤኔ፤ 18ዓቴ፥ ፔቴ ሺዮ ሹጮ ቢሮ ዔኬሢ ጋዓንቴ ማኣሮ ዓዶኮ ሚኢሾ ዔካዖ ዔቴ ቦኦኪ ዱኡኬኔ። 19«ሚርጌ ዎዴ ዴዓዖ፥ ዬንሢ ማዻ ዓሶንሢኮ ማኣሮ ዓዳሢ ሙኪ፥ ማዻዞንሢም ዒንጌ ባኮ ዛጊሢ ዓርቄኔ፤ 20ዶንጎ ሺዮ ሹጮ ቢሮ ዔኬሢ ጊዳ ዶንጎ ሺያ ሹቺ ቢራ ቃሲ ዔኪ ሙኪ ዒንጋዖ፥ ‹ጎዳሢዮ! ዶንጎ ሺያ ቢራ ታኣም ኔ ዓርቄ ጌዒ ዒንጌንቴ ሃኣዛጌ ሃሢ ዶንጎ ሺያ ሹቺ ቢራ ጊዳ ታ ሾይዤኔ› ጌዔኔ። 21ማኣሮ ዓዴያ ‹ቃራ ኔ ማዼኔ፤ ኔኤኒ ኮዦ፥ ጉሙርቂንታ ማዻሢዮ! ዻካ ባኣዚዳ ኔ ጉሙርቂንቴያ ማዔሢሮ ሚርጌ ባኣዚ ኔ ዎይሣንዳጉዲ ታ ኔና ማሃንዳኔ፤ ሃኒ ሙኪ ታኣና ዎዛዼ› ጌዔኔ። 22«ዬያጉዲ ሃሣ ላምዖ ሺዮ ሹጮ ቢሮ ዔኬ ማዻሢ ሙካዖ፥ ‹ጎዳሢዮ! ላምዖ ሺያ ሹቺ ቢራ ኔ ታኣም ዒንጌያታንቴ፥ ሃሢ ሃኣዛጌ ጊዳ ታ ላምዖ ሺያ ሾይዤኔ› ጋዓዛ፥ 23ማኣሮ ዓዴያ ‹ቃራ ኔ ማዼኔ፤ ኔኤኒ ኮዦ፥ ጉሙርቂንታ ማዻሢዮ! ኔ ዻካ ባኣዚና ጉሙርቂንቴያ ማዔሢሮ ሚርጌ ባኣዚ ኔ ዎይሣንዳጉዲ ታ ኔና ማሃንዳኔ፤ ሃኒ ሙኪ ታኣና ዎዛዼ› ጌዔኔ። 24«ጋፒንፃ ፔቴ ሺዮ ሹጮ ቢሮ ዔኬ፥ ማዻሢ ሙካዖ ‹ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዜርቂባኣ ቤሲዳፓ ጮኦራያ ሃሣ ዜርቂባኣዖ ታይዛያ ሜታሳ ዓሲ ኔ ማዔሢ ታ ዔራኔ፤ 25ዬያሮ ታ ዒጊጪ ኔ ዒንጌ ሹጮ ቢሮ ዔኪ ዓኣዺ ሳዖይዳ ዱኡኪ ካፔሢሮ ሃሢ ሃኣዛጌ› ጌዔኔ። 26«ማኣሮ ዓዳሢ ማሃዖ ‹ሃይ ኔ ፑርታ፥ ሃሣ ቤልፃ ማዔሢ ሃይ! ታ ዜርቂባኣዖ ጮኦራያና ሃሣ ዜርቂባኣዖ ታይዛሢ ኔ ዔራያ ማዔቶ፥ 27ሚኢሾ ታኣኮ ኮርሚ ሾይዣ ዓሶም ሄኤዶ ኔ ዒንጌም፥ ታ ሾይቺና ዔካንዳያታንቴኬ› ጋዓዖ፥ 28‹ዒዛይዳፓ ሚኢሾ ዔኪጋፓ ታጶ ሺዮ ዓንጎ ቢራ ዓኣሢም ዒንጉዋቴ። 29ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓኣ ዓሶም ጊዳ ቃሲንቴም ሚርጋንዳኔ፤ ባኣሢዳፓ ጋዓንቴ ዻካ ዓኣማታዖ ዓቱዋ ዔውታንዳኔ። 30ሃያ ፓሡዋ ማዻሢ ጋዓንቴ ዙላ ዹማ ኬሲ ኬኤሩዋቴ፤ ዒኢካ ዒ ዬኤኪ ሃሣ ሜታዺ ዓቺ ዻዓንዳኔ› » ጌዔኔ። 31ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ፔኤኮ ኪኢታንቾ ቢያሢና ዎላ ቦንቺንቲ ሙኪ፥ ቦንቾ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዓንዳኔ፤ 32ዴራ ቢያ ዬማና ዒዛ ቤርታ ቡኪንታንዳኔ፤ ዒዚያ ሄንቃ ዓሲ ማራቶ ዋኣሮይዳፓ ቁራሢጉዲ ዴሮ ቁሪ ዱማሳንዳኔ፤ 33ዬካፓ ማራቶ ሚዛቆ ዛላ፥ ዋኣሮ ሻዉሎ ዛላ ዔቂሳንዳኔ። 34ዬኖ ዎዶና ካኣታሢ ዒዛኮ ሚዛቆ ዛላ ዓኣዞንሢም፦ ‹ዒንሢ ታ ዓዴ ዓንጄ ዓሳ፥ ሃኒ ሙኩዋቴ፤ ሳዓ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዒንሢም ጊኢጌ ካኣቱሞይዳ ጌሉዋቴ፤ 35ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኒ ናይዼም ታና ዒንሢ ሙኡዜኔ፥ ዼኤቢንቴም ታና ዒንሢ ዑሼኔ፤ ሃሣ ሾኦቺንሢያ ታና ዒንሢ ዔኬኔ፤ 36ታ ካላዼም ታና ዒንሢ ማይሴኔ፥ ሃርጊንቴም ታና ዒንሢ ማይሤኔ፥ ቱኡቴማኣ ታና ዒንሢ ዖኦጬኔ።› 37«ጌኤዦንሢያ ማሃዖ ‹ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ናይዺንቴም ኔና ኑ ዛጊ ዓይዴ ሙኡዜይ? ሃሣ ዼኤቢንቴም ዛጊ ዓይዴ ኔና ኑ ዑሼይ? 38ጊንሣ ሾኦቹሞ ኔ ሙኬም ዓይዴ ዛጊ ኔና ኑ ሾኦቺንሤይ? ካላዼማኣ ዓይዴ ዛጊ ኔና ኑ ማይሴይ? 39ዬያጉዲ ሃሣ ሃርጊያ ሃርጊንቲ፥ ቱኡቲያ ኔ ቱኡቴም ዓይዲ ኔና ኑ ዖኦጬይ?› ጌዔኔ። 40ካኣታሢ ማሃዖ፦ ‹ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃንሢ፥ ታ ዓሶንሢዳፓ ፔቴ ላኣፓሢም ዒንሢ ማዼሢ ታኣም ዒንሢ ማዼሢጉዲኬ› ጋዓንዳኔ። 41«ዬካፓ ዒዛኮ ሻዉሎ ዛሎና ዓኣዞንሢም ሃሣ ‹ዒንሢ ጋዳንቂንቴዞንሢዮ! ፃላሄና ዒዛኮ ኪኢታንቾናም ጊኢጊንቴ፥ ናንጊና ባይቁዋ ታሞይዳ ታ ኮራፓ ዓኣዹዋቴ፤ 42ዓይጎሮ ጌዔቶ ናይዼም ታና ዒንሢ ሙኡዚባኣሴ፥ ዼኤቤም ታና ዒንሢ ዑሺባኣሴ፤ 43ሾኦቺንቂ ታ ሙኬም ዒንሢ ታና ሾኦቺንሢባኣሴ፤ ካላዼማኣ ታና ዒንሢ ማይሲባኣሴ፤ ሃርጊያ ሃርጊ፥ ቱኡቲያ ታ ቱኡቴንቴ ታና ዒንሢ ዖኦጪባኣሴ› ጌዔኔ። 44«ዔያታ ማሃዖ ‹ጎዳሢዮ! ናይዺንቲ ሃሣ ዼኤቢንቲ፥ ሾኦቺያ ማዒ፤ ጊንሣ ካላዺ፥ ሃርጊያ ሃርጊ፥ ቱኡቲያ ኔ ቱኡቴም ዛጊ ዓይዴ ኔና ኑ ዖኦጩዋዖ ሃሼይ?› ጋዓንዳኔ። 45ዒማና ‹ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃንሢ ታ ዓሶንሢዳፓ ፔቴሢም ዒንሢ ማዺባኣሢ ታኣም ዒንሢ ማዺባኣያኬ› ጋዓንዳኔ። 46ዬንሢ ሂዚ ጋዓዞንሢ ናንጊና ጋፑዋ ሜቶይዳ፤ ፂሎንሢ ጋዓንቴ ናንጎና ናንጎይዳ ጌላንዳኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\