ማቲዎሴ 26

1ዬሱሴ ዬንሢ ባኮ ኬኤዚ ጋፔሢኮ ጊንፃ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ 2«ላምዖ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬላ ቦንቺንታያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ሱፂንታንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ» ጌዔኔ። 3ዬካፓ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮኮ ጪማ፥ ቄኤሶ ቢያሢኮ ሱኡጋሢ ቃያፓ ማኣሮ ካሮይዳ ቡኪንቴኔ። 4ዒኢካ ዔያታ ዔርቱዋ ጎይሢና ዓርቂ ዬሱሴ ዎዻኒ ዎላ ዞርቴኔ። 5ጋዓንቴ ዔያታ፦ «ዴሮኮ ባኣካ ዣላ ዔቁዋጉዲ ቦንቾ ኬሎና ማዖፓ» ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 6ዒኢካ ዬሱሴ ቢታኒያይዳ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢ ዓርቄንቴ ፖዔ፥ ሲሞኦኔ ማኣራ ዓኣንቴ፥ 7ፔቴ ላኣሊስኬና ሹቺፓ ኮሾና ቢልቃፄይዳ ሻንቾናቴ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካንዳ ሳውቃ ቲሺ ኩንሢ ዔኪ ሙካዖ፥ ዬሱሴ ሙዖሮ ዴዒ ዓኣንቴ ዒዛኮ ቶኦካ ዋሄኔ። 8ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬያ ዛጌ ዎዶና ጎሪንታዖ፦ «ሃያ ሳውቃ ቲዦ ጉሪ ላኣሎሢ ዓይጎሮዳይ! 9ሃይ ሳውቃ ቲዣ ሚርጌ ሚኢሼም ሻንቺንቲ፥ ሚኢሻ ማንቆ ዓሶም ዒንጊንታንዳንቴኬ» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ዬያ ዔያታ ጋዓሢ ዔራዖ፦ «ሃኖ ላኣሌሎ ዒንሢ ዓይጎሮ ሜታሳይ? ዒዛ ኮሺ ባኣዚ ታኣም ማዼኔ፤ 11ማንቆ ዓሳ ቢያ ዎዴ ዒንሢና ዎላኬ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ዒንሢና ዎላ ማዓዓኬ። 12ሳውቃ ቲዦ ታ ዑፃ ዒዛ ዋሄሢ ታና ዱኡፖም ጊኢጊሻኒኬ፤ 13ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታ ዓጮ ቢያይዳ ዓንካ ማዔቶዋ ዒዛ ማዼ ባካ ‹ዒዛ ዬያይዴኔ› ጌይንቲ ኬኤዚንታንዳኔ» ጌዔኔ። 14ዬካፓ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳ ጌይንታሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎ ኮራ ዓኣዻዖ፦ 15«ታኣኒ ዒዛ ዓኣሢ ዒንሢም ዒንጌቶ ዒንሢ ታኣም ዓይጎ ዒንጋንዳይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ ዒዛም ሃይሢታሚ ሹቺ ቢራ ፓይዲ ዒንጌኔ። 16ዬማፓ ዓርቃዖ ዪሁዳ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋኒ ጊኢጋ ኬሊ ኮዓኔ። 17ዓይሁዶኮ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾሢኮ ቤርታሳ ኬሎ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ፥ ዎካ ኔኤም ኑ ጊኢጊሻንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 18ዒዚ ማሃዖ፦ «ካታሞይዳ ናንጋ፥ ሃያ ማኣሪ ዴንዲጋፓ ‹ዔርዛሢ፥ ታኣኮ ዎዳ ዑኬሢሮ ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ኔ ማኣራ ታ ሙዒ ቦንቻንዳኔ› ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ» ጌዔኔ። 19ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዒዚ ዓይሤሢጉዲ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ጊኢጊሼኔ። 20ዬካፓ ሳዓ ዓማዛ ዬሱሴ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ሙዖሮ ዴዔኔ፤ 21ዒኢካ ዔያታ ሙዒፆይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢዳፓ ፔቴ፥ ታና ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 22ዬያሮ ዔያታ ሚርጌና ዖያዖ ፔቴ ፔቴሢ፦ «ጎዳሢዮ፥ ታናቱዋሴ፤ ታናኬ ኔ ጋዓ?» ጌዔኔ። 23ዒዚ ዔያቶም፦ «ዒንሢዳፓ ዓኣሢ ታና ዒንጋንዳሢ ሃሢ ታኣና ዎላ ጎንጋ ኩጮ ዳካሢኬ፤ 24ዓሲኮ ናዓሢ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴ ጎይፆና ሃይቃንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ዓኣሢ ዒንጋ ዓሢም ባዴዔ! ዬይ ዓሢ ሾይንቲባኣያታቴ ኮሺታዖ ዓቴኔ» ጌዔኔ። 25ዓኣሢ ዒዛ ዒንጋንዳ፥ ዪሁዳ ሃሣ፦ «ዔርዛሢዮ! ታናቱዋሴ፤ ታናኬ ኔ ጋዓ?» ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ዒዛም፦ «ሂዮ፥ ኔ ጌዔሢጉዴያኬ» ጌዔኔ። 26ዔያታ ካዋሢ ሙዓኣና ዬሱሴ ካሣ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቃዖ፥ ቡንፂ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ሃቦቴ ሙዑዋቴ፤ ሃይ ታናኬ» ጌይ ዒንጌኔ። 27ዬያጉዲ ሃሣ ዑሽኮ ባኮዋ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቃዖ፦ «ቢያሢ ሃያይዳፓ ዑሽኩዋቴ፤ 28ሃይ ሚርጌ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻኒ ላኣሊንታንዳ ታኣኮ ዓኮ ጫኣቁሞ ሱጉፆኬ፤ 29ታ ዓዶ ካኣቱሞይዳ ዎይናፓ ኮሾና ዓኮ ዑዦ ዒንሢና ዎላ ታ ዑሽካንዳያ ሄላንዳኣና ሃይካፓ ሴካ ሃኖ ዎይናፓ ኮሾና ዑዤሎ ላሚ ታ ዑሽካዓኬ ታ ዒንሢም ጋዓኔ» ጌዔኔ። 30ዬካፓ ዔያታ ፆኦሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ ዓይናዻዖ፥ ዛይቶ ሪሚቶ ዹኮ ኬስኬኔ። 31ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ « ‹ሄንቃሢ ታ ዎዻንዳኔ፤ ማራታኣ ዣኣላንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮ ሃኖ ዒባኒ ታ ዒንሢኮ ዹቆ ማዔም ዒንሢ ቢያሢ ታና ሃሺ ዓኣዻንዳኔ፤ 32ጋዓንቴ ሃይባፓ ታ ዔቄሢኮ ጊንፃ፥ ጌሊላ ዒንሢ ቢሪ ታ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። 33ዒዞና ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ሃንጎዋታ ቢያ ኔ ዛሎና ዹቂንቲ፥ ሃሺ ኔና ዓኣዼቶዋ ታኣኒ ፔቴታዖ ኔና ሃሺ ዓኣዻዓኬ!» ጌዔኔ። 34ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ሃኖ ዒባኒ ኮይዳ ቂኢቃንዳሢኮ ቤርታ ሃይሢ ማይንቲ ኔ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ። 35ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ኔኤና ዎላ ሃሃይቆቴያ ፔቴታዖ ታ ኔና ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ጋዓዓ» ጋዓዛ፥ ሃንጎ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቢያ ዒማዺ ጌዔኔ። 36ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ጌኤቴሴማኔ ጌይንታ ቤሲ ዓኣዻዖ፥ ዔያቶም፦ «ታኣኒ ሴኬያ ዴንዲ ሺኢቃንዳኣና ዒንሢ ሃካ ዴዑዋቴ» ጋዓዖ፥ 37ዒዛና ዎላ ጴፂሮሴና ላምዖ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ዔኪ ዴንዳዖ ዖዪ ማሊሢ ዓርቄኔ፤ 38ዬካፓ ዔያቶም፦ «ሼምፓሢ ታኣኮ ሚርጌ ዖዪ ሃይቃኒ ዑኬኔ፤ ዒንሢ ታኣና ዎላ ሃካ ዶዲ ዴዑዋቴ» ጌዔኔ። 39ዒማና ዔያቶይዳፓ ዻካ ዶጫዖ፥ ባሊቲና ሳዓ ሎኦሚ፦ «ታ ዓዳሢዮ! ኔኤም ዳንዳዒንታያ ማዔቴ ሃይ ሜታሢ ታና ዖኦኮንጎ! ጋዓንቴ ኔ ጌዔሢጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ማሊፆጉዲ ማዖፓ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 40ዬካፓ ዒ ማዒ ሃይሦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ሙኪ፥ ዔያታ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቃዖ ጴፂሮሴ ኮይላ፦ «ታኣና ዎላ ዻካ ዎዴታዖ ዶዲ ዒንሢ ዴዓኒ ዳንዳዒባኣዓዳ? 41ዻቢሻኒ ጌሾ ጌሺሢዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ዶዲ ሺኢቁዋቴ፤ ዓሲኮ ዓያና ቢያ ዎዴ ጊኢጌያኬ፤ ዓሽኪ ጋዓንቴ ላቤያኬ» ጌዔኔ። 42ላሚ ሃሣ ዴንዳዖ፦ «ታ ዓዳሢዮ፥ ሃያ ታ ዔኩዋዖ ዓቱዋ ሜቶ ማዔቶ ኔ ማሊፃ ኩሞንጎ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 43ላሚ ማዒ ሙካንቴ ጊንዓሢ ዔያቶ ኮሺ ባሼሢሮ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቃዖ፥ 44ሃሣ ዔያቶ ሃሺ ዴንዲ፥ ቤርታ ሺኢቄማ ጎይፆ ሃይሣሲ ሺኢቄኔ። 45ዬካፓ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ማዒ ሙካዖ፦ «ሃሢ ሄላዖ ዒንሢ ጊንዓሢዳዳ? ዓሲኮ ናዓሢ ጎሞ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጊንታንዳ ዎዳ ዑኬኔ፤ 46ዓካሪ ዔቁዋቴ፥ ኑ ዓኣዾም፤ ሃይሾ ዓኣሢ ታና ዒንጋሢ ሙኬኔ!» ጌዔኔ። 47ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ፥ ዪሁዳ ሙኬኔ፤ ዒዛና ዎላ ጬንቻ ዓፓሮና ኮኦሎና ዓርቄ ሚርጌ ዓሲ ሙኬኔ፤ ዔያታ ዳኪንቲ ሙኬሢ፦ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮኮ ጪሞናይዳፓኬ። 48ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋ፥ ዪሁዳ ዓሶም፦ «ዒንሢ ኮዓሢ፥ ታኣኒ ዒዛ ሄርቃንዳሢ ማዔሢሮ ዒዛ ዓርቁዋቴ» ጌዒ ቤርታ ኬኤዜያኬ። 49ዒማና ዪሁዳ ዑኬና ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔ ኮሺዳ?» ጌዒ ሄርቄኔ። 50ዬሱሴያ፦ «ታ ዒጊናሢዮ! ዓካሪ ኔ ሙኬ ማሊፆ ኩኩንሤ» ጋዓዛ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ ዓርቃዖ ሱሲና ዒዛ ቱኬኔ። 51ዬማና ዬሱሴና ዎላ ዓኣዞንሢዳፓ ፔቴሢ ዓፓሮ ቱጋዖ፥ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢም ማዻሢኮ ዋዮ ቆፂ ቲቄኔ። 52ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዔዛ ሃይ፥ ጬንቾ ዓፓሮ ጎንጎና ዳኬ፤ ዓፓሮ ቱጋዞንሢ ቢያ ዓፓሮና ሃይቃንዳኔ። 53ዎንዴ ያዺ ማዓኒ ኮይሳያ ማዔቴ ታ ዓዶ ታ ዖኦጬም ታጶ ላምዖ ቤሲ ፓቂንታ ፖኦሊሶይዳፓ ባሼ፥ ኬኢታንቾ ታኣም ዳኪንዱዋያ ኔኤም ማላ? 54ዬይ ያዺ ማዔቶ ሃሣ ጌኤዦ ማፃኣፓ ‹ማዓንዳኔ› ጌዔ ባካ ዎይቲ ኩማንዳይ?» ጌዔኔ። 55ዒማና ዬሱሴ ዴሮም፦ «ሱላ ዓርቃ ዓሲጉዲ ጬንቻ ዓፓሮና ኮኦሎና ዒንሢ ዔኪ ታና ዓርቃኒ ሙኪያ? ቢያ ዎዴና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዴዒ ታ ዔርዛኣና ዒንሢ ታና ዓርቂባኣሴ፤ 56ጋዓንቴ ሃይ ቢያ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ ኬኤዚንቴ ባካ ኩማንዳጉዲኬ» ጋዓዛ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቢያ ዒዛ ሌሊ ሃሺ ፑኒንቴኔ። 57ዬማና ዬሱሴ ዓርቄ ዓሳ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ዴሮኮ ጪሞንታ ቡኪንቲ ዓኣ ቤዞ፥ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ፥ ቃያፓ ማኣሪ ዒዛ ዔኪ ዓኣዼኔ። 58ጋዓንቴ ጴፂሮሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃኬ ሃኬ፥ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማኣሪ ሄላንዳኣና ዓኣዻኔ፤ ዒኢካ ጋሮ ጌሊ ማዺንታ ባኮ ቢያ፥ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዛጋኒ ካፓ ዓሶና ዎላ ዴዔኔ። 59ዬማና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎ ዎጋ ዓሳ ቢያ ዬሱሴ ዎዺሻንዳ ሉኡዙሞ ማርካ ኮዓኔ፤ 60ሚርጌ ሉኡዙሞና ማርካዻ ማርካ ሺኢኬቶዋ፥ ሃይቃንዳጉዲ ዎጊሳ ማርካ ዔያታ ዴንቂባኣሴ፤ ጊንፃፓ ላምዖ ዓሲ ሙኪ፦ 61«ሃይ ዓሢ ‹ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ ሃይሦ ኬሊዳ ጊንሣ ታ ማዣኒ ዳንዳዓኔ› ጌዔኔ» ጌይ ማርካዼኔ። 62ዬኖና ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ዔቃዖ፦ «ሃንሢ ዓሳ ኔ ጊዳ ማርካዻ ባኮኮ ቢያ ማሂ ኔ ኬኤዛ ባኣዚ ባኣዓዳ?» ጌዔኔ። 63ዬሱሴ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጋዓዛ፥ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ፦ «ኔ ሜሲሄ ሃሣ ፆኦሲ ናይ ማዒፆ፥ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ሱንፆና ጫኣቂ ታኣም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 64ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኔ ጌዔሢጉዲኬ፤ ጋዓንቴ ሃይካፓ ሴካ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጫሪንጮ ሻኣሮና ማዒ ሙካንቴያ ዒዛ ዒንሢ ዛጋንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ» ጌዔኔ። 65ዬማና ቄኤሶ ቢያሢኮ ሱኡጋሢ ዓፒሎ ፔኤኮ ዻጋና ዳርዛዖ፦ «ሃይሾ ዒ ፆኦሲ ጫሽኬኔ! ዒንሢያ ዬያ ጫዦ ዋይዜኔ፤ ሃይካፓ ሴካ ማይ ዓይጎ ማርካ ኮይሳይ? 66ዓካሪ ዒንሢም ዓይጎ ማላይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ዒ ሃይቃንዳያ ኮይሳኔ!» ጌዒ ማሄኔ። 67ዒማና ዒዛኮ ዔያታ ዓኣፖ ካራ ጩቲያ ጩቲ፥ ኩቺ ሙሊያ ዱላዛ፥ ዛላ ሃሣ ዒዛ ባዒ ባዒ፦ 68«ሜሲሄ! ዖናዳይ ኔና ጳርቄሢ? ሂንዳ ፆኦሲ ማሊሢ ኑም ኬኤዜ!» ጌዔኔ። 69ዬካፓ ጴፂሮሴ ቄኤሶኮ ቢያ ሱኡጋሢ ዲሮ ጋራ ዴዒ ዓኣንቴ ፔቴ ዉዱሮ ናይ ዒኢካ ማኣራ ማዻስኬና ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ኔኤኒያ ጌሊላ ዓጮ ዓሢ፥ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያኬ» ጌዔኔ። 70ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ኔኤኒ ዓይጎ ጋዓቴያ ታኣም ዔርቱዋሴ» ቢያሢ ቤርታ ጌዔኔ። 71ዒዚ ኬስካኒ ማርሾ ካሮ ባንሢ ዓኣዻንቴ ሃሣ ሜሌ ማዻስኬና ዒዛ ዴንቃዖ ዒኢካ ዓኣ ዓሶም፦ «ሃይ ናዚሬቶ ዓሢ፥ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያኬ» ጌዔኔ። 72ዒዚያ ጫኣቂ ጫኣቂ፥ ቢያሢኮ ቤርታ፦ «ታ ዒዛ ዓሢ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ። 73ዬካፓ ዻካ ሃሣ ኔጋዖ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ጴፂሮሴ ኮራ ሙኪ፦ «ኔኤኮ ጌኤዛፓ ዔርታሢሮ ጎኔና ኔኤኒ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢኬ!» ጌዔኔ። 74ዒማና ጴፂሮሴ፦ «ታና ባይዞም» ጌዒ ጫኣቃዖ «ታ ዬያ ዓሢ ዔሩዋሴ!» ጌዔኔ። ዬማና ኮይዳ ቂኢቃዛ፥ 75ጴፂሮሴ «ኮይዳ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ኔ ታና ‹ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ» ዬሱሴ ጌዔሢ ጶቂሣዖ ካሮ ኬስኪ ዒናፓ ጎጋይቂ ዬኤኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\