ማቲዎሴ 27

1ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓማ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮኮ ጪማኣ ቢያ ዬሱሴ ዎዾንዶ ጎይፆ ዞርቴኔ፤ 2ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቱኪ ዔኪ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 3ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዪሁዳ፥ ዬሱሴ ሃይቃንዳጉዲ ጌይንቲ ዎጊንቴሢ ዛጌ ዎዶና ዻቢንቲ ማዔሢ ዔሪ ሃይሢታሞ ሹጮ ቢሮ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞናም ዔኪ ሙኪ ማሂ ዒንጊ፦ 4«ታኣኒ ጌኤሺ ዓሲ፥ ሃይቢም ዓኣሢ ዒንጊሢና ዻቤኔ» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ኑና ዓይጌ ሜቴይ? ኔ ዔራ ባኣዚ ዎኦቴ!» ጌዔኔ። 5ዬያሮ ዪሁዳ ቢሮንሢ ጌኤዦ ማኣራ ላኣሊ ኬስኪ፥ ዴንዲ ሱፂንቲ ሃይቄኔ። 6ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዬንሢ ቢሮንሢ ዔካዖ፦ «ሃይ ሚኢሻ ሱጉሢ ሻንቾናያ ማዔሢሮ፥ ጌኤዦ ማኣሮም ዒንጎ ሚኢሾና ዎላ ሲኢራኒ ኑም ኮይሱዋሴ» ጋዓዖ፥ 7ዔያታ ዎላ ዞርቲ፥ ሾኦቺም ዱኡፒ ቤሲ ማዓንዳጉዲ ፔቴ ማኒስኬያኮ ጎሺ ሻንቄኔ። 8ዬያሮ ዬና ቤዛ ሃኖ ሄላንዳኣና «ሱጉሢ ሳዓ» ጌይንታኔ። 9ዬያይዲፆና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔርሚያሴ ዛሎና፦ «ዒስራዔኤሌ ናኣታ ‹ዒዚ ሻንቺንታንዳማኬ› ጌዒ፥ ዓርቄ ሃይሢታሞ ሹጮ ቢሮ ዔያታ ዔኬኔ፤ 10ፆኦዛሢ ታና ዓይሤ ጎይፆ ማናሢ ጎዦ ዛሎ ዔያታ ጪጌኔ» ጌይንቲ ኬኤዚንቴሢ ኩሜኔ። 11ዒማና ዬሱሴ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴ ቤርቶ ሺኢካዛ፥ ጲላፆሴ፦ «ኔኤኒ ዓይሁዴ ካኣቲዳ?» ጌይ ዖኦጬኔ። ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኔ ታና ጌዔሢ ጉዴያኬ» ጌዔኔ። 12ጋዓንቴ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ዻቢንቲ ዓኣኔ ጌዒ ዱማ ዱማ ባኣዚ ኬኤዛኣና ዬሱሴ ዓይጎዋ ጌዒ ባኣሴ። 13ዬማና ጲላፆሴ፦ «ኔና ዔያታ ዎጎና ዓይሢሳኒ፥ ዓኣፒኒ ባኣዚ ፓይዳቴያ ኔ ዋይዙዋዓዳ?» ጌዔኔ። 14ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬይ፥ ዎይሣሢ ዲቃቲ ሄርሻንዳያ ሄላንዳኣና ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 15ሮሜ ዓጮ ዎይሣሢ ሌዓ ሌዓ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎና ዴራ ዔያቶም ቡሊንታንዳጉዲ ኮዓ፥ ቱቴ ዓሲ ቡላሢ ዔርቴያኬ። 16ዬኖና ፑርቱሞና ዔርቴ፥ ባርባኔ ጌይንታ ዓሲ ቱቲ ዓኣኔ። 17ዴራ ቡኪንታዛ ጲላፆሴ፦ «ባርባኔና ሜሲሄ ጌይንታ ዬሱሴናይዳፓ ዖና ታ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?» ጌዔኔ። 18ጲላፆሴ ዬያ ጌዔሢ ዔያታ ዒዛ ቂኢሩሞና ዓኣሢ ዒንጌሢ ዔራያታዖኬ። 19ጲላፆሴ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ ዎጋንቴ፥ ዒዛኮ ማቻ፦ «ዬያ ዓሢ ዛሎ ዋንቴ ታ ዓውቲና ሚርጌ ሜታዼኔ፤ ዬያ ጌኤዦ ዓሢ ዑፃ ዓይጎ ባኣዚያ ኔ ማዹዋጉዲ» ጋዓ ኪኢታ ዒዛም ዳኬኔ። 20ጋዓንቴ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ባርባኔ ዔያቶም ቡሊንቴም ዬሱሴ ሃይቃንዳጉዲ ዓሳ ዖኦጮም ዴሮ ዴሚና ጌሻኔ። 21ዓጮ ዎይሣሢያ፦ «ላምዖንሢዳፓ ዖኦኒ ዒንሢም ቡሊንታንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ «ባርባኔ ቡሊንቶንጎ!» ጌዒ ማሄኔ። 22ጲላፆሴያ፦ «ሂዳዖ ኪሪስቶሴ ጌይንታ ዬሱሴ ታ ዎዶንዶይ?» ጋዓዛ፥ ቢያሢ «ሱፂንቶንጎ!» ጌዔኔ። 23ጲላፆሴያ፦ «ዓይጎሮ? ዓይጎ ዒ ፑርታ ባኣዚ ማዼይ?» ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ «ሱፂንቶንጎ!» ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 24ዒዚ ማዻ ባካ ዣሎ ዔቂሲሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ማኣዳንዳ ባኣዚ ባኣሢ ጲላፆሴ ዔራዖ፦ «ታኣኒ ሃያ ዓሢ ሱጉፃፓ ጌኤሺኬ፤ ሃይፓ ሴካ ማዾንዶ ባኮ ዒንሢ ዔራኔ» ጌዒ፥ ዋኣሢ ዓይሢ ዴሮ ቢያ ቤርታ ኩጮ ፔኤኮ ማስቴኔ። 25ዴራ ቢያ ዬማና፦ «ዒዛኮ ሱጉፃ ኑኡና ኑ ናኣቶና ዑፃ ማዖንጎ!» ጌዔኔ። 26ዬማና ጲላፆሴ ባርባኔ ዔያቶም ቡሊ፥ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዢራፓና ጳርቂሴሢኮ ጊንፃ ሱፃንዳጉዲ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጌኔ። 27ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሳኣ ዬሱሴ ዔኪ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴ ማኣሪ ዓኣዺ ማርሾ ጋሮ ጌልዛዖ ፖኦሊሶ ቢያ ዒኢካ ቡኩሴኔ። 28ዒኢካ ዔያታ ማኣዓሢ ዒዛኮ ጉሲ፥ ዲንኪ ዞቄ ዓፒላ ዒዛ ማይሴኔ። 29ሃሣ ዓንጊሢ ማሪ ካኣቶ ቶኦካ ዓጎ ባኣዚ ማሊሲ ቶኦካ ዒዛኮ ዓጋዖ ዎኦሺጉዴ ሚሢ ኩጫ ዒዛኮ ዓይሢ፥ ቤርታ ዒዛኮ ጉምዓቲ ጉምዓቲ፦ «ዓይሁዴ ካኣቲዮ! ኮሺ ኔኤም ማዖንጎ!» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሄኔ፤ 30ጩቲያ ጩቴኔ፤ ሃሣ ዎኦዦጉዴ ኮኦሌሎዋ ዒዛ ኩጫፓ ዔኪ ዒዛኮ ቶኦካ ላሚ ላሚ ጳርቄኔ። 31ዬያይዲ ዔያታኣ ዒዛ ቦሄሢኮ ጊንፃ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎ ኬሲ ዒዛ ዓፒሎ ጊንሣ ማይሲ ሱፃኒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 32ዔያታ ኬስኪ ዴንዲቤቃ ጎይፆይዳ ዓኣዖ ሲሞኦኔ ጌይንታ ቄሬና ዓጪ ዓሲ ዴንቂ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዓሢ ዎልቄና ኬዲሴኔ። 33ዬካፓ ዔያታ፦ «ቶኦኪ ሜጌሢ» ጌይንታ ጎልጎታ ሄሌኔ። 34ዓንጎና ጳርቂ ኪፃሶና ቤዛ ሃርጋሢ ማኣዳንዳጉዲ ዎይኔይዳፓ ኮሾና፥ ጪሼና ዎላ ሲኢሪንቴ ዑሺ ዑሽካንዳጉዲ ዬሱሴም ዒንጋዛ፥ ዒ ጋዓንቴ ዑኡቂ ዛጋዖ ዑሽካኒ ኮዒባኣሴ። 35ዬሱሴ ዔያታ ሱፃዖ ዒፃ ዓጊ ዓፒሎ ዒዛኮ ጊሽቲ ዔኬኔ። 36ዒኢካ ሃሣ ዴዒ ዒዛ ዔያታ ካፓኔ። 37ዻቢንቶ ዒዛኮ ዔርዛንዳጉዲ ጌዒ «ሃይ፥ ዓይሁዴ ካኣቲ፥ ዬሱሴኬ» ጋዓ ፃኣፖና ባኣዚ ዬሱሴ ሱፂንቴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ጌሤኔ። 38ዒዛና ዎላ ላምዖ ሱላ ፔቴሢ ዬሱሴኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ባጋሢ ሻውሎ ዛላ ማሂ ዔያታ ሱፄኔ። 39ዒኢና ጎይፆ ዓኣዻ ዓሳ ሚርጌና ጫሽኪ ጫሽኪ ሃሣ ቦሂሢና ቶኦኮ ፔኤኮ ዓጊሢ ዓጊሢ፦ 40«ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ፥ ሃይሦ ኬሊዳ ማዣሦ! ሂንዳ ኔና ዻቂሼ! ሂዮ ሂንዳ ፆኦሲ ናይ ኔ ማዔቶ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዴ!» ጋዓኔ። 41ዬያጉዲ ቄኤሶኮ ሱኡጎንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ጪሞንታ ቢያ ቦሂ ቦሂ፦ 42«ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ፔና ጋዓንቴ ዒ ዻቂሻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ሂንዳ ዒ ዒስራዔኤሌ ካኣቲ ማዔቶ ሃሢ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዶንጎ፤ ኑኡኒ ዒዛ ጎኔኬ ጌዒ ጉሙርቃንዳኔ። 43ዒ ፆኦሲና ጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ‹ፆኦሲ ናይኬ› ፔና ዒ ጋዓኔ፤ ሂንዳ ፆኦሲ ዒዛ ናሽካቶ ዻቂሾንጎ!» ጌዔኔ። 44ዬያጉዲ ዒዛና ዎላ ሱፂንቴ ሱሎንሢያ ዒዛ ጫሽካኔ። 45ዓባ ሳዛ ማዓ ዎዳፓ ዴንዲ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ሳዓ ቢያ ዹሜኔ። 46ዬማፓ ማሢ ዶምቦልሳኣና ዬሱሴ፦ «ዔሎሄ! ዔሎሄ! ላማ ሳባቂታኒ» ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ «ታ ፆኦዛሢዮ! ፆኦዛሢዮ! ዓይጎሮ ኔ ታና ሃሼይ?» ጌይሢኬ። 47ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሃይ ዒ ዔኤሊያሴ ዔኤላኔ!» ጌዔኔ። 48ዬማና ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ጳሽኪ ዴንዲ ዓፒላ ቱርጫጉዴ ባኣዚ ዎይኔይዳፓ ኮሾና ሶልኪ፥ ኮሽኩዋ ዑሺዳ ዓጊ ዎኦሺጉዴ ሚሢና ዬሱሴ ዑሽካንዳጉዲ ዔኪ ዒንጌኔ። 49ሃንጎ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ሃሹዋቴ፤ ሂንዳ ዔኤሊያሴ ሙኪ ዒዛ ዻቂሻቴ ኑ ዛጎም!» ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ላሚ ሃሣ ዼጊዲ ዒላቴስካፓ ሼምፓሢ ዒዛኮ ዱጴኔ። 51ዬኖና ጌኤዦ ማኣሮኮ ዱማሲፆሮ ጎኦቦና ዓፒላ ሎፓ ሉ ሄሊ ዳርዒ፥ ላምዖ ፓቂንቴኔ፤ ሃሣ ሳዓኣ ዓጊፄም ላላ ፃሄኔ፤ 52ዬማና ሚርጌ ዱኡፒ ቡሊንቴም ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔ ሃይቄ ዓሲያ ሃይባፓ ዔቄኔ። 53ዬና ዓሳ ዱኡፓፓ ኬስኪ፥ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቄሢኮ ጊንፃ ፆኦሲም ዱማዼ ካታሞ ጌሊ ሚርጌ ዓሲም ጴዼኔ። 54ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢና ዒዛና ዎላ ዬሱሴ ካፓዞንሢ ሳዖኮ ዓጊፂፆና ሃንጎ ማዔ ባኮዋ ቢያ ዛጋዖ፥ ሚርጌና ዒጊጪ፦ «ጎኔና ሃይ ፆኦሲ ናይታዖኬ!» ጌዔኔ። 55ዒማና ጌሊላይዳፓ ሙኬዞንሢና ዬሱሴ ኮይሳ ባኣዚና ቢያ ማኣዲ ማዺ፥ ዒዛ ጊንፆ ሃንታ ሚርጌ ላኣሊ ዬያ ባኮ ሃኬ ዔቂ ዛጋኔ። 56ዔያቶ ባኣካ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ያይቆኦቤና ዮሴፔናኮ ዒንዳ፥ ማይራማ፤ ሃሣ ዜብዲዮሴ ናኣቶኮ ዒንዳኣ ዓኣኔ። 57ሳዓ ዓማዛ ዓርማቲያሴ ዓጪ ዓሲ ማዔ፥ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ ዖርጎቺ ዓሲስኬያ ሙኬኔ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ጉሙርቂ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔያኬ፤ 58ዬይ ዓሢ ጲላፆሴ ኮይላ ዓኣዻዖ ዬሱሴኮ ሌዞ ሺኢቃዛ፥ ጲላፆሴያ ሌዛ ዒዛም ዒንጊንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 59ዬያሮ ዮሴፔ ሌዞ ኬይሲ ሱኡዲ፥ 60ፔኤም ጌዒ ዶዶ ሹጮ ጳሊ፥ ቦኦኪ ኮሾና ቆኦፖይዳ ዱኡካዖ ዼኤፒ ሹቺ ቡምባልሲ ዔቶ ካሮ ዎዺ ዴንዴኔ። 61ዬማና ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ባጎ ማይራሞና ዱኡፖኮ ቤርቶ ዛላ ዴዒ ዓኣኔ። 62ዚሮ ጉቴሎ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ፔቱሞና ጲላፆሴ ኮራ ዓኣዺ፦ 63«ጎዳሢዮ! ዬይ ሉኡቃሢ ቤርታ ሳዛና ዓኣዖ ‹ሃይሦ ኬሊኮ ጊንፃፓ ሃይባፓ ታ ዔቃንዳኔ› ጌዔሢ ኑም ጶቄኔ። 64ዬያሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዴንዲ ዉኡቂ፥ ዴሮም ሃሣ ‹ሃይሾ ዒ ሃይባፓ ዔቄኔ› ዔያታ ጎዑዋጉዲ፥ ዱኡፓ ሃይሦ ኬሊ ሄላንዳኣና ካፒንቶም ዓይሤ፤ ያዺ ማዒባኣያታቴ ጋፒንፆይዳ ዓሶ ዻቢሺፃ ቤርታኣስካፓ ባሼ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 65ጲላፆሴ፦ «ዒንሢኮ ፖኦሊሶ ዔኪ ዓኣዺ ካፒሱዋቴ» ጌዔኔ። 66ዬካፓ ዔያታ ዴንዲ ዱኡፖ ካሮ ሹጮይዳ ዖኑሞ ዔርዛ ማላቶ ጳርቂ፥ ፖኦሊሶና ካፒሲ ሃሼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\