ማቲዎሴ 3

1ዬኖ ዎዶና ማስካ ዮሃኒሴ ዪሁዳ ዓጫ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። 2ዒዚ ኬኤዜሢ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞ ቡኡፁዋቴ» ሂዚ ጌዒኬ። 3« ‹ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፥ ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ› ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ» ጌዒ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ኬኤዜሢ ዬያ ዮሃኒሴ ዛሎኬ። 4ዮሃኒሴኮ ማኣዓሢ ጋኣሎ ጋፓኔፓ ኮሾናያኬ፤ ኬርኖይዳ ዒ ቃልሾ ቱካኔ፥ ሙዓ ሃሣ ዒዛኮ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ፤ 5ዬኖ ዎዶና ዪሁዳ ዓጮ ዬሩሳላሜ ካታማፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮ ኮይላ ዓኣ ዓጫፓ ዓሳ ቢያ ዮሃኒሴ ኮይላ ሙኪ፥ 6ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ቡኡፂ ዒዛ ኮይላ ዮርዳኖሴ ዎራ ዋኣፆ ማስታኔ። 7ዮሃኒሴ ሚርጌ ፔርሴ ዓሲንታ ሶዶቄ ዓሲንታ ዋኣፆና ማስታኒ ዒዛ ኮራ ሙካሢ ዛጋዖ፦ «ሃይ ዒንሢ ሾኦዣ! ሙካ ፆኦሲኮ ጎሪንቶይዳፓ ዒንሢ ቶላንዳ ጎይፆ ዖኦኒ ዒንሢም ኬኤዜይ? 8ዓካሪ ሃሢ ዒንሢኮ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛ ማላታ ማዹዋቴ። 9‹ኑኡኒ ዓብራሃሜ ናኣቶኬ› ጌዒ ጌዒ ሄርሺንቲፖቴ፤ ፆኦሲ ሃያ ሹጮይዳፓ ዓብራሃሜ ናይ ማሃኒ ዳንዳዓኔ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 10ሃሢ ዓካሪ ሚፆ ፃጳፓ ቲቃኒ ሄርጋ ጊኢጊንቴኔ፤ ቃራ ዓኣፒ ዓኣፑዋ ሚሢ ቢያ ቲቂንቲ ታሚዳ ዓጊንታንዳኔ። 11ሃሢ ታ ዒንሢ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛያ ማሂ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኮ ጊንፆ ሙካሢ ዓያና ጌኤሺና ሃሣ ታሚና ዒንሢ ማስካንዳኔ፤ ዒ ታጊዳፓ ሚርጌና ባሼታሢሮ ታ ዒዛኮ ቶኮ ዱርዞታዖ ኬዳኒ ኮይሳ ዓሲቱዋሴ። 12ዒዛኮ ሃኣኮ ሶኦሪ ጌኤሾ ዓንዳ ዓኣሢሮ፥ ጌኤሼሢኮ ጊንፃ ዓኣፖንሢ ኮና ዋሂ ዲኢሮ ባይቁዋ ታሚዳ ሚቻንዳኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 13ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ዮሃኒሴ ኮራ ዋኣፆ ማስታኒ ጌሊላ ዓጮይዳፓ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሙኬኔ። 14ዮሃኒሴ ጋዓንቴ፦ «ዬይ ማዓዓኬ፤ ታ ኔ ኮራ ማስታኒ ኮይሳንቴ፥ ኔ ታ ባንሢ ሙካ?» ጌዒ ላኣጊሢ ዓርቄኔ። 15ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ኮዓ ባኮ ቢያ ሂዲ ኑ ኩንሣንዳያ ኮይሳሢሮ ሃሢ ላኣጊፖ፤ ያዒ ማማዖንጎ» ጌዒ ማሃዛ፥ ዮሃኒሴ ዒ ጌዔሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ዋኣፆና ማስኬኔ። 16ዬሱሴ ዋኣፃፓ ማስቲ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ፥ ፆኦሲኮ ዓያና ዶኦሌ ማሊ ኬዲ ዒዛ ዑፃ ዴዓንቴ ዒ ዴንቄኔ። 17ዬማና፦ «ታና ዎዛሳ፥ ታ ዒዛ ናሽካ ናዓሢ ታኣኮ ሃያኬ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዚንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\