ማቲዎሴ 4

1ዬካፓ ጌኤዦ ዓያና ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንዳጉዲ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዬሱሴ ዔኪ ዓኣዼኔ። 2ዒኢካ ዒ ዖይዲታሚ ሮኦሪና ዋንቴና ሙኡዚ ሙዑዋዖ ዴዔስካፓ ናይዺንቴኔ። 3ዬማና ጌሻ ፃላሄ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ሂንዳ ኔ ፆኦሲ ናይ ማዔቴ፥ ሃንሢ ሹጮንሢ ካሣ ማሄ» ጌዔኔ። 4ዬሱሴ ማሃዖ፦ « ‹ዓሲ ናንጋሢ ፆኦሲ ኬኤዛ ቃኣሎና ማዓንዳፓዓቴም ካሣ ሙዒ ሌሊቱዋሴ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ» ጌዔኔ። 5ዬካፓ ሃሣ ፃላሄ ዬሱሴ ፆኦሲም ዱማዼ ካታሞ፥ ዬሩሳላሜ ዔኪ ዓኣዻዖ ጌኤዦ ማኣሮኮ ሄላስካ ኬሲ ዔቂሲ፦ 6« ‹ኔና ካፓንዳጉዲ ፆኦሲ ፔ ኪኢታንቾ ኔኤም ዓይሣንዳኔ፤ ቶካ ኔኤኮ ሹጮይዳ ዹይንቱዋጉዲ፥ ዔያታ ፔ ኩጮና ዓርቂ ኔና ቃዛንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ዬያሮ ኔ ፆኦሲ ናይ ማዔቶ፥ ሂንዳ ሃይፓ ሊካ ጱሌ» ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ማሃዖ፦ « ‹ኔ ጎዳ፥ ፆኦዛሢም ፒራኒ ማሊፖ› ጌይንቲ ሃሣ ፃኣፒንቴኔ» ጌዔኔ። 8ዬካፓ ጊንሣ ፃላሄ ዬሱሴ ኮሺ ዖዶሲ ዹካ ኬሲ ዓጮ ካኣቶ ቢያሢና ዔያቶኮ ቦንቾዋ ዻዋዖ፦ 9«ጉምዓቲ ኔ ታኣም ዚጊ ካኣሽኬቴ፥ ሃያ ታ ኔኤም ቢያ ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ሃይ ፃላሄ፥ ሴካ ሺኢኬ! ‹ኔ ጎዳ ፆኦዛሢም ዚጌ፤ ሃሣ ዒዛ ሌሊ ካኣሽኬ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ» ጌዔኔ። 11ዬካፓ ፃላሄ ዬሱሴ ሃሺ ዓኣዻዛ፥ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ። 12ዮሃኒሴ ቱኡቴሢ ዬሱሴ ዋይዜ ዎዶና ጌሊላ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ 13ዒኢካፓ ናዚሬቴ ካታሞ ሃሺ፥ ቂፒርናሆሜ ካታሞ ዴንዴኔ። ቂፒርናሆሜ ዛብሎኦኔና ኒፕታኣሌኤሜ ዓጮና ኮይላ ዓኣ ባዚ ዓቺ ካታማኬ። 14ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 15«ባዞ ባንሢ ዓኣዻ ጎይፆና ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮናይዳ ዓኣ ዛብሎኦኔንታ ኒፕታኣሌኤሜንታ ዓጫ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጌሊላ ዓሶ ዓጫ፤ 16ዬያጉዲ ዹሞይዳ ናንጋ ዴራ ዼኤፒ ፖዒ ዴንቄኔ፤ ባይሲንታም ጊኢጌ ዓጫ ዓኣ ዓሶም ፖዒ ፖዓንዳኔ» ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 17ዬካፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ዑኬሢሮ ጎሞ ቡኡፁዋቴ» ጌዒ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 18ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ ኮይሊና ዓኣዻዖ፥ ላምዖ ዎሊኮ ጌርሲ ማዔስኬንሢ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ጴፂሮሴ ጌይንቴ ሲሞኦኔና ጌርሲ ዒንዲራሴና ማዓዛ ዔያታ ሞሎ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ባዞይዳ ዓጋኔ። 19ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታ ዒንሢ፥ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 20ዔያታ ቤዞማና ሞላሢ ዓርቆ ሱዞ ሃሺ፥ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 21ዬማፓ ዻካ ዶጫዖ ሃሣ ላምዖ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ማዓያ፥ ዜብዲዮሴ ናይ፥ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዴንቄኔ። ዔያታ ፔኤኮ ዓዶ ዜብዲዮሴና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሞላሢ ዓርቆ ሱዞ ኮሻንቴ ዬሱሴ ዔያቶ ዔኤሌኔ። 22ዔያታኣ ቤዞማና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንታ ዓዶንታ ሃሺ፥ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 23ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኮዦ ሃይሶዋ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ቢያይዳ ሃንታዖ፥ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሃርጊንቴ ዓሶ ፖዒሴኔ። 24ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒዛኮ ሱንፃ ሶኦሪያ ዓጮይዳ ቢያ ዋይዚንቴሢሮ ዓሳ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሃርጊንቲ ሜታዻ ዓሶ ቢያ ዒዛ ኮይላ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬያ ሃርጌ ዓሶ ባኣኮይዳ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ዓሲ፥ ዴንሣ ዶርዓ ዓኣ ዓሲና ዎቦ ዓሲያኣ ዓኣኔ። ዬሱሴ ጋዓንቴ ቢያሢ ፓሤኔ። 25ጌሊላና ታጶ ካታሞንሢ ጌይንታ ቤዞንሢናይዳፓ ሃሣ ዬሩሳላሜና ዪሁዳ ዓጮይዳፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮይዳፓ ሙኬ ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\