ማቲዎሴ 6

1ዬሱሴ ጌኤዞ ጌስታዖ፦ «ዓሲ ዒንሢኮ ዛጋንዳጉዲ ጌዒ ዒንሢ ማዻ ኮዦ ባኮ ዓሲ ቤርታ ፔጌና ማዺሢዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዼቶ ጫሪንጮ ዓዳሢ ኮይላፓ ዒንሢ ዔኤቢ ዴንቃዓኬ። 2ዓሲ ዛጎም ጌዒ ጎይፆ ዓጮና ቡኪንቶ ቤዞናይዳ ሄርሺንቲም ኬኤዚ ኬኤዚ ሺራ ዓሶጉዲ፥ ማንቆ ዓሶም ዒንሢ ዔኤቢ ዒንጋ ዎዶና ዓሲ ዛጎም ጌዒ ማዺፖቴ፤ ዬያይዲ ማዻዞንሢ ዒማና ዔያታ ፔኤሲ ዴንቂ ጋጋፔኔ። 3ዒንሢ ጋዓንቴ ማንቆ ዓሶም ዒንጋ ዎዶና ዒንሢ ዒንጋ ባኮ ዓሲ ዔሮፓ፤ 4ዒንሢ ዒንጋ ባኮ ዴሜና ዒንጉዋቴ፤ ዴሜና ዒንጊንታ ባኮ ዒንሢኮ ዴንቃ ዓዳሢ ዬያ ዛሎ ማሂ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዒንሢ ሺኢቃ ዎዶና ጉሪ ሄርሺንቶሮ ሺኢቃ ዓሶጉዲ ማዒፖቴ፤ ዔያታ ዓሲ ኑና ዛጎም ጌዒ ዓሳ ቡካ ቤዞና ጎይሢ ዓቺናይዳ ዔቂ ሺኢቃኒ ኮዓኔ። ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዔያታ ኮዓ ባኮ ቢያ ዬማና ዔኪ ጋጋፔኔ። 6ኔኤኒ ጋዓንቴ ሺኢቃኣና ቆልዖ ጋሮ ጌሊ፥ ካሮ ዎዺጋፓ ጴዹዋ ቤዞይዳ ዓኣ ዓዳሢ ሺኢቄ፤ ዓሲ ዔሩዋንቴ ኔ ሺኢቄ ባኮ ዴንቃ ኔ ዓዳሢ ኔኤም ኮይሳሢ ዒንጋንዳኔ። 7«ዒንሢ ሺኢቃ ዎዶና ፓሡዋ ማሊሢ ላሚ ላሚ ጌይሢና ሺኢጲፃ ዔያቶሲ ዋይዚንታያ ማላ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶጉዲ ዒንሢኮ ሺኢጲፆ ጉሪ ዖዶሲፖቴ። 8ሃሣ ዔያቶ ጉዲያኣ ማዒፖቴ፤ ዒንሢኮ ዓዳሢ ዒንሢ ሺኢቃንዳሢኮ ቤርታ ዓይጌ ዒንሢም ኮይሳቴያ ዔዔራኔ» ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዒንሢ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ሺኢቁዋቴ፦ ‹ጫሪንጫ ናንጋ ኑ ዓዳሢዮ! ሱንፃ ኔኤኮ ቦንቺንቶም፤ 10ኔ ካኣቱማ ሙኮም፤ ኔ ናሽካ ባካ ጫሪንጫ ማዔሢጉዲ ሳዖይዳኣ ማዖም። 11ኬላ ኬላ ኑ ሙዓንዳ ሙኡዚ ዒንጌ፤ 12ኑም ዻቤሢም ኑ ዓቶም ጋዓሢጉዲ ኑ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዔ፤ 13ፑርታይዳፓ ኑና ካፔ፤ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳኣ ኑና ጌልዚፖ፤ ካኣቱሞንታ ዎልቆንታ ቦንቾንታ ናንጊና ኔኤሮኬ ዓኣሜን›» ጌዔኔ። 14ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ዓሳ ዒንሢም ዻባ ዻቢንቶ ዒንሢ ዓቶም ጌዔቶ ዒንሢሲያ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓቶም ጋዓንዳኔ። 15ዓሳ ዒንሢም ዻቤ ባኮ ዓቶም ዒንሢ ጌዒባኣቶ ዒንሢ ዻቢንቶዋ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓቶም ጋዓዓኬ» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዒንሢ ሙዖ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲፆ ሺኢቃ ዎዶና ሄርሺንቶሮ ማዻ ዓሳ ማዻሢጉዲ ማዺፖቴ፤ ዔያታ ሙዖ ሃሾ ዳምቦ ማዻ ዎዶና ሙኡዚ ሃሻያ ማዔሢ ዔርታንዳጉዲ ሲዬ ዓሲጉዲ ማዓኔ። ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዔያታ ዬያይዲፆና ዔያቶም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዔኬኔ። 17ኔኤኒ ጋዓንቴ ሙዖ ሃሺ ሺኢቃ ዎዶና ዓኣፖ ካሮ ማስቲ ቶኦኮዋ ቲሽቴ፤ 18ኔኤኒ ዬያይዴቴ ሙዖ ሃሺ ሺኢቃያታሢ ጴዹዋ ቤዛ ዓኣ ኔ ዓዳሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔሪንዱዋሴ። ዓኣሺንቴ ቤዛ ኔ ሺኢቄ ባኮ ዛጋ ኔ ዓዳሢ ኔኤም ኮይሳ ባኮ ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ቁንቁና ሙዓኒ፥ ሳልፒ ፑርታኒ ሃሣ ዉሲያ ቦኦኪ ዉኡቃኒ ዳንዳዓ፥ ሃያ ዓጮይዳ ዒንሢም ማዓ ቆሎ ቡኩሲፖቴ፤ 20ጋዓንቴ ቁንቁና ሙዓኒ፥ ሳልፒ ፑርታኒ ሃሣ ዉሲያ ቦኦኪ ዉኡቃኒ ዳንዳዑዋ፥ ሎ ጫሪንጮ ማኣሮይዳ ዒንሢኮ ቆሎ ቡኩሱዋቴ። 21ዒንሢኮ ቆላ ዓኣ ቤዞይዳ ማሊፃኣ ዒንሢኮ ዒኢካ ማዓንዳኔ።» 22«ኔኤኮ ዓኣፓ ዑፆኮ ፆንፔኬ፤ ዬያሮ ዓኣፓ ኔኤኮ ኮሺ ማዔቶ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ፖዓያ ማዓኔ፤ 23ዓኣፓ ኔኤኮ ሃርጌያ ማዔቶ ጋዓንቴ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ዹሚ ማዓኔ፤ ዓካሪ ኔጊዳ ዓኣ ፖዓ ዹሚ ማዔቶ ዬይ ዹማ ዎማጉዲ ሻኔ ዹሚ ማዓንዳይ? 24«ፔቴ ዓሲ ላምዖ ጎዳቲም ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ማዻቴ ፔቴሢ ዒፂ ባጋሢ ናሽካንዳኔ፥ ማዒባኣቶ ፔቴሢ ቦንቺ ፔቴሢ ቦሃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲና ሚኢሼናም ፔቴና ማዻኒ ዳንዳዒንቱዋሴ» ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ዒንሢ ናንጎ ዛሎ ዓይጎ ኑ ሙዓንዳይ? [ዓይጎ ኑ ዑሽካንዳይ?] ሃሣ ዓይጎ ኑ ማይንታንዳይ? ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ። ሼምፓ ሙኡዚዳፓ፥ ዑሢ ማኣዖይዳፓ ባሼቱዋዓዳ? 26ሂንዳ ካፖ ዛጉዋቴ፤ ጎሽኩዋሴ፥ ሃኣኮ ታይዚ ኮናይዳ ዋሁዋሴ፤ ማዔቶዋ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዔያቶ ሙኡዛኔ። ሂዳዖ ዒንሢ ዔያቶይዳፓ ባሹዋዓዳ? 27ጎዖንቴ ዒንሢ ባኣካፓ ሜታዺ ናንጎ ሌዖይዳ ዻካ ዎዴ ቃሳኒ ዳንዳዓይ ዓኣ? 28«ሃሣ ማኣዖ ዛላኣ ዓይጎሮ ዒንሢ ሜታዺ ማላይ? ሂንዳ ካዮ ቡኖ ዛጉዋቴ፥ ዔያታ ሜታዺ ሱኩዋሴ፤ 29ጋዓንቴ ካኣቲ ሴሎሞኔ ቦንቺንቴታቴያ ዬያ ቡኖይዳፓ ፔቴማጉዲታዖ ማይንቲ ሚዛጲባኣሴ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 30ዓካሪ ዒንሢ ጉሙርቂፃ ዻኬ ዓሳ! ሃኖ ኮሽካዖ ዚሮ ታሚዳ ዓጊንታ፥ ካዮ ማኣቶ ዬያይዲ ፆኦሲ ፓልሚሴቶ ዒንሢም ዎይቲ ባሼና ዒ ማሊንዱዋይ? 31ዬያሮ ዓይጎ ኑ ሙዒ፥ ዑሽካንዳይ? ሃሣ ኑ ዓይጎ ማይንታንዳይ? ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ፤ 32ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬንሢ ባኮንሢ ዴንቆሮ ማሊ ሜታዻኔ፤ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዬይ ቢያ ዒንሢም ኮይሳሢ ዔራኔ። 33ቢያይዳፓ ቤርታዺ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ካኣቱሞና ፂሉሞና ኮዑዋቴ፤ ዬይ ዒንሢ ማላ ባካኣ ቢያ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 34ዬያሮ ዚራ ባኣዚሮ ማሊ ሜታዺፖቴ፤ ዚሮ ማሊሳ ባካ ዚራሮ ማዖንጎ፤ ፔቴ ፔቴ ኬላ ፔኤኮ ጊዳ ሜቶና ዓኣያኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\