ማቲዎሴ 7

1ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ፆኦሲ ዒንሢዳ ዎጉዋጉዲ ዖናኣ ‹ዒ ፑርታኬ› ጌይ ዎጊፖቴ፤ 2ዒንሢ ዎጌ ጎይፆማ ዒንሢም ዎጊንታንዳኔ፤ ዒንሢ ማኬማና ዒንሢም ማኪንታንዳኔ። 3ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ሚፆ ዴንቁዋዖ ኔ ላጋሢኮ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮማ ዓይጋ ኔ ዛጋይ? 4ኔ ዓኣፖይዳ ዼኤፒ ሚሢ ዓኣንቴ፥ ‹ኔኤኮ ዓኣፓፓ ዻኮ ቡኡሮማ ታ ኬሶም› ዎይቲ ኔ ጋዓኒ ዳንዳዓይ? 5ሃይ ኔ ሄርሺንታሢ ሃይ! ቤርታዺ ኔኤኮ ዓኣፓ ዓኣ ዼኤፖ ሚፆ ኬሴ፤ ዬካፓ ኔ ላጋሢኮ ዓኣፓ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮማ ኔ ዴንቂ ኬሳንዳኔ። 6ፆኦሲም ዱማዼ፥ ጌኤዦ ባኮ ካናቶም ዓጊፖቴ፤ ሃሣ ሚዛጶ ሹጮ ጉዱንፆ ቤርታ ኬኤሪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉዱንፃ ዬያ ሚዛጶ ሹጮ ቶኪና ሄርቃንዳኔ፤ ካናታ ሃሣ ጊንሣ ሺሪ ዒንሢ ዻዓንዳኔ» ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «‹ሺኢቁዋቴ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ፤ ኮዑዋቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤሉዋቴ ካራ ዒንሢም ቡሊንታንዳኔ። 8ሺኢቃሢም ቢያ ዒንጊንታንዳኔ፤ ኮዓሢያ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤላሢማኣ ካራ ቡሊንታንዳኔ።› 9‹ዒንሢ ባኣካፓ ናዓ ካሣ ሺኢቃዛ ሹቺ ዒንጋ ዓዴ ዓኣ? 10ሃሣ ጊንሣ ዓሽኪ ሺኢቃዛ ሾኦሺ ዒንጋይ ዓኣ? 11ዓካሪ ዒንሢ ፑርታታዖ ዒንሢ ናኣቶም ኮሺ ባኣዚ ዒንጊ ዔራቶ፥ ዒንሢኮ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዓዳሢ ዒዛ ሺኢቃዞንሢም ኮሺ ባኣዚ ዒንጋንዳሢ ባሼና ዔራኔ። 12ሜሌ ዓሳ ዒንሢም ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዒንሢያ ዔያቶም ማዹዋቴ፤ ሙሴ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ዔርዚፃ ያዺ ጋዓኔ› » ጌዔኔ። 13ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ኩንዖ ካሬሎና ጌሉዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ባይሲንቶ ባንሢ ጌልዛ ካራ ዳልጊ፥ ዔኪ ዓኣዻ ጎይፃኣ ዳልጊኬ። ዬኖ ባንሢ ጌላንዳ ዓሳ ሚርጌኬ። 14ናንጊ ባንሢ ጌልዛ ካራ ጋዓንቴ ኩንዔ፥ ጎይፃኣ ሜታሳያኬ፤ ዬያሮ ዬኖ ጎይፄሎና ጌላንዳ ዓሳ ዻካኬ» ጌዔኔ። 15ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ጋሮና ሙዓ ያኣዮታዖ፥ ማራይ ጉፓሌ ማይንቲ ዒንሢ ባኣኮ ጌሊ ዒንሢ ባይዛኒ ማላ ሉኡቂ ‹ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛኔ› ጋዓዞንሢዳፓ ካፒንቱዋቴ። 16ዒንሢ ዔያቶኮ ማዾ ዓኣፖይዳፓ ዔራንዳኔ፤ ጋውዲዳፓ ዎይኔ፤ ሃሣ ጋኣላንሣይዳፓ ቤሌሴ ማንፂንታ? 17ዬያጉዲ ኮሺ ሚሢ ቢያ ኮሺ ዓኣፒ፥ ፑርታ ሚሢ ሃሣ ፑርታ ዓኣፒ ዓኣፓኔ። 18ኮሺ ሚሢ ፑርታ ዓኣፒ፥ ፑርታ ሚሢ ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፓኒ ዳንዳዑዋሴ። 19ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፑዋ ሚሢ ቢያ ቲቂንቲ ታሚዳ ዓጊንታንዳኔ። 20ዬያሮ ሉኡቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሶኮ ማዾ ዓኣፖይዳፓ ዒንሢ ዔራንዳኔ። 21«ጫሪንጫ ዓኣ ታ ዓዶ ማሊፆ ኩንሡዋዖ ‹ጎዳሢዮ፥ ጎዳሢዮ› ጋዓሢ ቢያ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ጌላዓኬ። 22ዓጮይዳ ፆኦሲ ዎጋ ኬሎ ሚርጌሢ ‹ጎዳሢዮ! ጎዳሢዮ! ኔ ሱንፆና ፆኦሲ ማሊሢ ኑ ኬኤዚባኣዓዳ? ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ዓሶይዳፓ ኑ ኬሲባኣዓዳ? ኔ ሱንፆና ማዺንታ ሚርጌ ዓኪ ባኣዚ ኑ ማዺባኣዓዳ?› ጋዓንዳኔ። 23ዬኖ ዎዶና ‹ፔቴታዖ ታ ዒንሢ ዔሩዋሴ፥ ዒንሢ ዋይዞ ዒፃ ዓሳ ታ ኮይላፓ ሺኢኩዋቴ!› ጌዒ ፔጌና ታ ዔያቶም ኬኤዛንዳኔ» ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ዓካሪ ሃያ ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዻ ዓሢ ማኣሮ ዶዲ ቤስካ ዶዲሺ ማዤ ጪንጫ ዓሲ ማላኔ። 25ዼኤፒ ዒርዚ ዋርቄም ዲጳ ኩሚ፥ ዢባሬያ ዢባርሼኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ማኣራሢ ዶዲ ቤሲዳ ማዢንቴሢሮ ዶዒባኣሴ። 26«ሃያ ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዹዋኣሢ ጋዓንቴ ማኣሮ ማኣሻላይዳ ማዤ ቦኦዛ ዓሲ ማላኔ። 27ዼኤፒ ዒርዚ ዋርቄም፥ ዲጳ ኩሚ ዢባሬያ ዢባርሻዛ ዬና ማኣሬላ ቤዞና ጋፒ ዶዔኔ» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዬያ ባኮ ኬኤዚ ጋፒሳዛ ዴራ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 29ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ዔያቶኮ ዎጎ ዔርዛ ዓሶጉዲቱዋንቴ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\