ማቲዎሴ 8

1ዬሱሴ ዹካፓ ኬዴ ዎዶና ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ጊንፆ ሙኬኔ። 2ዬኖና ፔቴ ዑስካ ኬስካ ዶርዓ ዓርቄ ዓሲስኬይ ዬሱሴ ኮይላ ሙኪ ባሊቲና ሳዓ ሎኦማዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ!» ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ዒዛኮ ዑፆ ዓርቃዖ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ጋዓዛ ዬይ ዓሢ ቤዞና ዶርዓሢዳፓ ዻቂ ጌኤሽኬኔ። 4ዬካፓ ዬሱሴ፥ ዬኖ ዶርዔሎይዳፓ ዻቂ ጌኤሽኬ ዓሢም፦ «ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኬኤዚፖ፤ ጋዓንቴ ሃሢ ዓኣዺጋፓ ኔኤኒ ጌኤሽኬሢ ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ሃሣ ቢያሢም ማርካ ማዓንዳጉዲ ኔኤኮ ዶርዓሢዳፓ ፖዒፆ ዛሎ ሙሴ ዓይሤ ዒንጎ ባኮ ፆኦሲም ዒንጌ» ጌዔኔ። 5ዬካፓ ዬሱሴ ቂፒርናሆሜ ካታሞ ጌላዛ ፄኤታ ፖኦሊሴ ዓይሣ፥ ፔቴ ሮሜ ዓጪ ዓሲስኬይ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ 6«ጎዳሢዮ! ታኣኮ ማዻሢ ሃርጊንቲ ዎቢ፥ ሚርጌ ሜታዺ ጋራ ላሂ ዓኣኔ፤ ታና ማኣዴ» ጌዒ ሺኢቄኔ፤ 7ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ዒዛ ሙኪ ፓሣንዳኔ» ጌዔኔ። 8ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጋዓንቴ፦ «ጎዳሢዮ! ታ ማኣሪ ኔ ጌላኒ ታ ጊኢጋ ዓሲቱዋሴ፤ ዬያሮ ሃካ ዓኣዖ ፔቴ ባኣዚ ጌዔ፤ ታኣኮ ማዻሢ ፖዓንዳኔ፤ 9ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዎይሣ ዓሲም ዓይሢንታያ ሃሣ ታ ዴማ፥ ታኣም ዓይሢንታ ፖኦሊሴ ዓኣኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ‹ዴንዴ!› ታ ጋዓዛ ዴዴንዳኔ፤ ባጋሢ ሃሣ ‹ሃኒ ዬዔ!› ታ ጋዓዛ ሙካኔ፤ ታኣም ማዻሢ ‹ሃያ ታኣም ማዼ!› ታ ጋዓዛ ዒ ማማዻኔ» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዲቃቲ ሄርሻዖ ዒዛና ዎላ ዓኣዻ ዓሶ ኮይላ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃያጉዴ ዼኤፒ ጉሙርቂሢ ዓኣ ዓሲ ፔቴታዖ፥ ዒስራዔኤሌይዳኣ ማዖም ታ ዴንቂባኣሴ። 11ዔሩዋቴ፤ ሚርጌ ዓሲ ዓባ ኬስካ ዛሎና ጌላ ዛሎናይዳፓ ሙኪ ዓብራሃሜና ዪሳኣቄና ሃሣ ያይቆኦቤና ዎላ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ሙዓኒ ዴዓንዳኔ። 12ጫሪንጮ ካኣቱሞም ጊኢጊንቴያታዖ ዙሎ ዹሞ ቤዛ ኬኤሪንታንዳይ ዓኣኔ። ዬካ ዬና ዓሳ ዬኤኪ ዓቺ ዻዓንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዬካፓ ዬሱሴ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም፦ «ዴንዴ፥ ኔ ጉሙርቄሢጉዲ ማዖንጎ» ጌዔኔ። ዬያ ዓሢኮ ማዻሢ ዬማና ፖፖዔኔ። 14ዒማና ዬሱሴ ጲፂሮሴ ማኣሪ ጌላዖ፥ ጴፂሮሴኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣንቴ ዴንቂ፥ 15ዒዞኮ ኩጮ ዒ ካኣማዛ ቤዞና ቆሣ ዒዞኮ ሃይቄም ዔቂ ዒዛ ሾኦቺንሤኔ። 16ዬካፓ ሳዓ ዓማዛ፥ ዓሳ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ሚርጌ ሃርጌ ዓሲ ዬሱሴ ኮይላ ዔኪ ሙካዛ «ኬስኬ» ጌይሢና ሌሊ ፑርቶ ዓያኖ ኬሴም ሃርጊንቴ ዓሳ ቢያ ፖዔኔ። 17ዬያይዲፆና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ «ዒዚ ኑኡኮ ዶርዓሢ ዔኪ ኑጊዳፓ ዳኬኔ» ጌይንቴሢ ኩሜኔ። 18ዬሱሴ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ኮይላ ቡኪ ዓኣሢ ዛጋዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባዞኮ ሶ ሱኮ ፒንቃንዳጉዲ ዓይሤኔ። 19ዒማና ፔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሲ ዒዛ ባንሢ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔ ዓኣዻ ቤዞ ቢያ ታ ኔኤና ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። 20ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዉኡካሢኮ ዎርቆ ዔቴ፤ ካፖኮ ሃሣ ማኣሪ ዓኣኔ። ዓሲ ናዓሢ ጋዓንቴ ላሂ ሃውሻንዳ ቤሲታዖ ባኣሴ» ጌዔኔ። 21ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴይ፦ «ጎዳሢዮ! ቤርታዺ ታ ዴንዲ ታ ዓዴ ሃይቄም ዱኡኪ ሙኮም» ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ታ ጊንፆ ሙኬ፤ ሃይቄ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ዱኡካንዳጉዲ ሃሼ» ጌዔኔ። 23ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ዴንዴኔ፤ 24ዬማና ዔርቲባኣ ዼኤፒ ባዚ ጉዳ ዔቂ፥ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ዋኣፆ ኩንሢ፥ ዔኤዺሳኒ ዑኪ ሜታሴኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒማና ጊንዒ ዓኣኔ። 25ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ጴቻዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኑ ኩዴኔ፥ ኑና ዓውሴ» ጌዔኔ። 26ዬሱሴ ዒማና፦ «ሃይ ዒንሢ ጉሙርቂፃ ፓጬ ዓሳ፥ ዓይጎሮ ዒንሢ ሃያይዲ ዒጊጬይ!» ጋዓዖ፥ ዔቂ ዢባሮና ዼኤፖ ጉዳሢና ጎሬም ቤዞና ቢያ ባካ ዚቲዮ ጌዔኔ። 27ዓሳ ጋዓንቴ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ሃይ ዢባሮንታ ባዞንታ ቢያ ዓይሢንታሢ ዎዚጉዴ ዓሲዳይ?» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ጌሊላ ባዞና ፒንቂ ጌርሴኖኔ ዓጮ ሙካዛ ዒኢካ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ላምዖ ዓሲ ዱኡፒ ካይዚዳፓ ኬስኪ ዒዛና ካኣሜኔ፤ ዬንሢ ሚርጌና ፑርታ ዓሲ ማዔሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ዬኖ ጎይፆና ዓኣዻኒ ዳንዳዑዋያኬ። 29ዔያታ፦ «ፆኦሲ ናዓሢዮ! ኑኡና ዎላ ኔኤኮ ዓይጌ ዓኣይ? ዎዳ ሄሉዋንቴ ኔ ኑና ሜታሳኒ ሙኪያ?» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 30ዔያታ ዓኣ ቤዛፓ ዻካ ሃኬ ቤሲዳ ቆሎ ጉዱንሢ ዺቢ ሄንቃኔ። 31ፑርቶ ዓያኖንሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ኔ ኑና ኬሳያ ማዔቴ፥ ሃሴኬ ጉዱንፆይዳ ኑ ጌላንዳጉዲ ኑና ዓይሤ» ጌዒ ዒዛ ሺኢቄኔ። 32ዬሱሴያ፦ «ዴንዱዋቴ!» ጋዓዛ፥ ፑርቶ ዓያኖንሢ ዓሶንሢዳፓ ኬስኪ ጉዱንፆይዳ ጌላዛ፥ ጉዱንፃ ቢያ ዔያታ ሄንቃ ማጎ ዓጮይዳፓ ዲርጊ ባዞይዳ ጌሊ ሙይንቴኔ። 33ጉዱንፆ ሄንቃ ናኣታ ጳሽኪ ካታሞ ዴንዳዖ፥ ማዔ ባኮ ቢያ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሶንሢዳኣ ማዺንቴ ባኮ ኬኤዜኔ። 34ዬካፓ ካታሞ ዓሳ ጉቤ ዬሱሴ ዛጋኒ ካታማፓ ሙኪ ዒዛ ዴንቃዖ ዔያቶኮ ዓጫፓ ዒ ኬስኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\