ማቲዎሴ 9

1ዬካፓ ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ባዞ ጊዴና ፒንቂ ፔ ካታሞ ሙኬኔ። 2ዒኢካ ዓሳ ፔቴ ዎቦ ዓሲ ሃሎና ኬዲ ዔኪ ሙኬኔ። ዬሱሴ ዔያቶኮ ጉሙርቂፆ ዛጋዖ ዎቦ ዓሢም፦ «ታ ናዓሦ ማሊፖ! ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌይንቴኔ» ጌዔኔ። 3ዒማና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሃይ ፆኦሲ ጫሺኬ» ጌዒ ፔ ዒኖና ማሌኔ። 4ዬሱሴ ዔያቶኮ ማሊፆ ዔሪጋፓ፦ «ዓይጎሮ ዒንሢ ሃያጉዴ ፑርታ ባኣዚ ዒኖና ማላይ? 5‹ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌይንቴኔ› ጌይሢና ‹ዔቂ ዴንዴ› ጌይሢናይዳፓ ሂንዳ ዎና ሼሌዓይ? 6ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ሳዖይዳ ዓሲኮ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ቢታንቶ ዓኣሢ ዒንሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓዖ፥ ዎቦ ዓሢም፦ «ዔቂ ሃላሢ ኔኤኮ ኬዲ ኔ ማኣሪ ዓኣዼ» ጌዔኔ። 7ዬማና ዎቦ ዓሢ ዔቂ ፔ ማኣሪ ዓኣዼኔ። 8ዴራ ዬያ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሺ፥ ዒጊጪሢና ዬያጉዴ ቢታንቶ ዓሲም ዒንጌ ፆኦዛሢ ጋላቴኔ። 9ዬሱሴ ዴንዲቤቃ ማቲዎሴ ጎዖስኬይ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ቤዛ ዴዒ ዓኣንቴ ዴንቂ፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኬ!» ጋዓዛ፥ ዒዚያ ዔቂ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 10ዬካፓ ዬሱሴ ማቲዎሴ ማኣሮይዳ ሙዓኒ ዴዓዛ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶንታ ጎሞ ዓሶንታ ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ዒዛና ሃሣ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ሙዓኒ ዴዔኔ። 11ፔርሴ ዓሳ ዬያ ዛጋዖ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዒንሢኮ ዔርዛሢ ሃያ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ዎላ ዴዒ ዎይቲ ሙዓይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 12ዬሱሴ ዔያታ ጌዔሢ ዋይዛዖ፦ «ዼኤሻ ዔራ ዓሲ ኮይሳሢ ሃርጊንቴ ዓሲም ማዓንዳፓዓቴም ዋሊ ዓሲምቱዋሴ፤ 13ዴንዲ፦ ‹ዒንጎ ባኣዚ ዒንጋያይዳፓ ባሼ ዓሲ ሚጪንታ ዓሲ ታ ናሽካኔ› ጋዓ ቃኣላ ዎዚ ጌይሢታቴያ ማሊ ጶቂሢ ዔሩዋቴ፤ ጎሞ ዓሶ ዔኤላኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ፂሎ ዓሶ ዔኤላኒ ታ ሙኪባኣሴ» ጌዔኔ። 14ዒማና ማስካ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ኑኡና ፔርሴ ዓሶና ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓንቴ፥ ኔ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዓይጎሮ ዬያይዲ ካፑዋይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 15ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔፖ ዓሳ ዎይቲ ሙይ ዑሽኪ ዎዛዹዋዖ ሃሻንዳይ? ዑኡታሢ ዔያቶይዳፓ ዔውታንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖ ዎዶና ዔያታ ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓንዳኔ። 16«ዓኪ ዓፒላይዳፓ ዔኪ ጪሚ ዓፒላይዳ ዓጊ ሲካይ ባኣሴ፤ ያዺ ማዔቶ ዓኮ ዓጊፃ ጉርሚ ጪሞ ዓፒሎ ዳዳርዛንዳኔ፤ ዳርዒፃኣ ፔቶ ዳልጋንዳኔ። 17ዬያጉዲ ሶልኪ ዑሺ ዋሆ ጪንቄ ዖቲዳ ሺሜ ዋሂንቱዋሴ፤ ዋሂንቴቴ ጋዓንቴ ሺሜ ዑዣ ቡርቂ ዖቶ ዹኡሴም ዑዣ ላኣሊንታንዳኔ፤ ዖታኣ ጉሪ ዓታንዳኔ። ዬያሮ ሺሜ ዑሺም ዓኪ ጌኤሺ ዖቲ ኮይሳኔ፤ ዬያይዴቴ ዑዣ ዖቶይዳ ዔኤቢ ዎኦቱዋዖ ዴዓኔ።» 18ዬሱሴ ዬያ ዓሶም ኬኤዚፆይዳ ዓኣንቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጌስኬይ ሙኪ ባሊቲና ዒዛ ቤርታ ሎኦማዖ፦ «ታኣኮ ናይስኬና ሃርጊ፥ ሃሢ ሃይቄኔ፤ ሃዳራ፥ ኔኤኒ ሙኪ ዒዞ ዑፃ ኩጮ ጌሤቶ ዒዛ ዻቃንዳኔ» ጌዔኔ። 19ዬያሮ ዬሱሴ ዔቂ ዓሢ ጊንፆ ዓኣዻዛ ዒዛ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዎላ ዓኣዼኔ። 20ዬካፓ ታጶ ላምዖ ሌዔ ጉቤ ላኣሎ ናይ ዶርዖና ሜታዻ ፔቴ ላኣሊስኬና ዬሱሴኮ ጊንፆ ዛሎና ሙኪ ዓፒሎኮ ዓጮ ካኣሜኔ፤ 21ዬያ ዒዛ ማዼሢ፦ «ዒዛኮ ዓፒሎታዖ ኩጮና ታ ካኣሜቶ ዻቃንዳኔ» ጌዒ ፔ ዒኖና ማሌሢሮኬ። 22ዬሱሴ ዒማና ጊንሢም ሺሪ ላኣሌሎ ዛጋዖ፦ «ታ ናዔሌ ማሊፖ፥ ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ዻቂሼኔ» ጋዓዛ፥ ላኣሌላ ቤዞማና ዻቄኔ። 23ዬካፓ ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋሢ ማኣሪ ሄላዖ ዲንካሢ ዋርቂ ሃሣ ጳሽኪ ዒላቲ ዒላቲ ዬኤካ ዓሶ ዛጊ፥ 24ዓሶ፦ «ሺኢኩዋቴ! ናዔላ ጊጊንዔያፓዓቴም ሃሃይቂባኣሴ!» ጋዓዛ፥ ዔያታ ዒዛ ቦሂ ሚኢጬኔ። 25ዴራ ኬስኬሢኮ ጊንፃ ዒዚ ጋሮ ጌላዖ ናዔሎኮ ኩጮ ዓርቃዛ ዒዛ ዔቄኔ። 26ዬይ ሃይሳ ዬኖ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 27ዬሱሴ ዬኖ ቤዛፓ ዴንዳንቴ ላምዖ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲስኬንሢ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ! ሃዳራ ኑና ማኣዴ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ ኬኤፆ ጌላዛ ዓኣፖ ባይቄዞንሢ ዒዛ ጊንፆ ሙኬም፥ ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ፦ «ዒንሢኮ ዓኣፖ ታ ቡላንዳሢ ዒንሢ ጉሙርቃ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዔያታ ማሃዖ፦ «ሂዮ፥ ጎዳሢዮ» ጌዔኔ። 29ዬካፓ ዬሱሴ ዔያቶኮ ዓኣፖ ኩቻ ካኣማዖ፦ «ዒንሢ ጉሙርቄሢጉዲ ዒንሢም ማዖንጎ» ጌዔኔ። 30ዓኣፓ ዔያቶኮ ቡሊንታዛ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃያ ዖኦማኣ ዒንሢ ኬኤዙዋጉዲ!» ጌዒ ዶዲሺ ላቴኔ። 31ዔያታ ጋዓንቴ ኬስካዖ ዒኢካ ጉርዶ ቢያይዳ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዜኔ። 32ዓኣፓ ባይቄ ዓሶንሢ ኬስኪ ዓኣዻዛ ሜሌ ዓሲ ፑርታ ዓያና ዓርቄም፥ ዻንጋ ባይቄስኬያ ዬሱሴ ኮይላ ዔኪ ሙኬኔ። 33ፑርቶ ዓያኖ ዬሱሴ ኬሴስካፓ ዻንጎ ባይቄ ዓሢ ጌስቲሢ ዓርቄኔ፤ ዬያሮ ዴራ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ሃያጉዴ ባኣዚ ዒስራዔኤሌ ዓጮይዳ ኑ ዛጊ ቤቂባኣሴ» ጌዔኔ። 34ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ዓሶፓ ኬሳሢ ፑርቶ ዓያኖ ሱኡጋሢ ዎልቆናኬ» ጌዔኔ። 35ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔርዚ ዔርዚ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኮዦ ሃይሶዋ ኬኤዚ ኬኤዚ ዬያጉዲ ሃሣ ዶርዓሢያ ቢያ ፖዒሲ ፖዒሲ ካታሞና ጉርዶናይዳ ሃንቴኔ። 36ዒማና ዴራ ሄንቃ ዓሲባኣ ማራይጉዲ ሜታዻያ ሃሣ ማኣዳያ ዔያቶ ባኣያ ማዔሢ ዛጌ ዎዶና ዒ ዔያቶ ሚጪንቴኔ። 37ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ቡኩሶንዶ ሃኣካ ሚርጌኬ፤ ሃኣኮ ቡኩሳዞንሢ ጋዓንቴ ዻካታሢሮ፥ 38ሃኣኮ ቡኩሳ ዓሶይዳ ቃሲ ዓሲ ዳካንዳጉዲ ሃኣኮ ዓዶ ሺኢቁዋቴ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\