ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 1

1ሃይ ኪኢታ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ፂሞቴዋሴናይዳፓ ዳኪንቴያኬ፤ ዳኪንቴሢያ ፒልጲሲዮሴ ካታማ ናንጋ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶና ዲያቆኔ ማዒ ዔያቶ ማኣዲ ማዻ ዓሶናምኬ፤ 2ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ዒንሢ ታ ጶቂሣ ዎዶና ቢያ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። 4ዒንሢ ቢያሢም ታ ሺኢቃኣና ዼኤፒ ዎዛና ታ ሺኢቃኔ። 5ታኣኒ ፒልጲሲዮሴ ካታሞ ሄሌ ኬላፓ ዓርቃዖ ሃኖ ሄላንዳኣና ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾና ታኣና ዎላ ዒንሢ ማዔሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። 6ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ኩንሣኒ ዬያ ኮዦ ማዾ ዒንሢና ማዻኒ ዓርቄ ፆኦዛሢ ሃሢያ ማዺሺ ዴዴዓንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 7ታ ዒንሢ ዛሎ ዬያይዲ ማላንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎኔ ዒናፓ ታ ዒንሢ ናሽካያታሢሮኬ፤ ሃሣ ታ ዒንሢሮ ዬያይዲ ማላሢ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ዖኦጪንታ ባኮሮ ማሂ ታ ኬኤዛ ዎዶና፤ ሃሣ ታ ሃይካ ቱኡዞ ማኣራ ኬኤዛኣና ዒንሢ ታኣና ዎላ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔካያ ማዔሢሮኬ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ናሽካያ ማዒ ዒንሢ ጶቂሣሢኮ ፆኦሲ ማርካኬ። 9ናሹማ ዒንሢኮ ዔራቶና ጶቂሥሢና ዓኣያ ማዒ፥ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዻንዳጉዲ ታ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 10ዬይ ዑሣ ዓኣዼ ኮዦ ባኮ ዱማሲ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ጌኤሺ፤ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚያ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲኬ። 11ያዒ ማዒፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢም ዒንጋ ፂሉሞ ዓኣፖና ኩሚ ፆኦሲ ቦንቻያና ጋላታያ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታጊዳ ሄሌ ባካ ቢያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ባሼና ዳልጋንዳጉዲ ማሄሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 13ታኣኒ ቱኡቴሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ዛሎናታሢ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ማኣሮ ካፓ ዓሶንታ ሜሌ ዓሳኣ ቢያ ታና ዔሬኔ። 14ታ ቱኡቴቴያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ታ ዒሾንሢና ታ ሚሾንሢናፓ ሚርጌዞንሢ ፆኦሲ ቃኣሎ ዒጊቹሞ ባኣያ ኬኤዛኒ ዳንዳዔኔ። 15ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛሢ ቄኤሙሞና ዒፂሢ ዓያናናኬ፤ ዛላ ኬኤዛሢ ፒዜ ዒናፓኬ። 16ዬንሢ ኮዦ ሃይሶ ፒዜ ዒናፓ ኬኤዛዞንሢ ናሹሞና ኬኤዛኔ፤ ዔያታ ዬያ ማዻሢ ታኣኒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ሞኦታንዳጉዲ ፆኦሲ ታና ዶኦሬሢ ዔራሢሮኬ። 17ሃንጎዋታ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሲ ኬኤዛሢ ፔና ዼግ ዼጊዳኒ ዓኣ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ቱኡዞኮ ጊዳ ቃሲ ታና ሜቶ ሄሊሳኒ ማሊኬ። 18ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ቢያ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ሴካ ቤርታ ዓኣ ዎዛ ታኣኮ ሃያኬ ጌይንቱዋያኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኮሺና ማዖም ፑርታ ማሊሢና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታሢሮኬ። 19ሜሌ ሃሣ ታና ዎዛሳ ባካ ዒንሢ ሺኢጲፆና፤ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓያኖ ጌኤዣ ታና ማኣዴም ታኣኒ ቱኡዛፓ ቡሊንታንዳሢ ታ ዔሬሢሮኬ። 20ዬያሮ ዓይጎ ባኣዚናኣ ታ ባሺንቲንዱዋኣሢ ጉቤ ዒናፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቤርታኣስካፓ ባሼና ሃሢ ታ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ታኣና ኪሪስቶሴ ቦንቺንታንዳጉዲ ማሃኒ ጫርሹሞ ታኣኮ ዓኣኔ። 21ዬያሮ ታኣኮ ናንጎ ጌይፃ፦ ኪሪስቶሴና ናንጊሢኬ፤ ታ ሃይቄቴያ ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ታኣም ማዓኔ። 22ታኣኮ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጊፃ ዓኣፒ ማዾ ማዺሻያ ማዔቴ፥ ሃሢ ናንጊና ሃይቢናይዳፓ ዎኖ ታ ዶኦራንዳቴያ ታኣም ዔርቱዋሴ። 23ዬንሢ ላምዖ ማሊፆንሢና ታ ሜታዻኔ፤ ፔቴ ዛሎና ሃካ ናንጊፆይዳፓ ሃይቢና ዱማዺ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ ታ ናንጋኒ ኮዓኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴና ማዒፃ ቢያፓ ባሼ ታኣም ማዔሢሮኬ። 24ሜሌ ዛሎና ዒንሢ ማኣዳኒ ታኣኮ ሃካ ሳዓ ናንጊፃ ሚርጌ ኮይሳያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ። 25ታኣኮ ዬኖ ዛሎ ማሊፃ ባሼያ ማዔሢሮ ሃይቢዳፓ ታ ዓቲ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ያዺ ማዔቴ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዲጪሢና ዎዛና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 26ላሚ ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ታ ዛሎና ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ዎዞና ዒንሢ ሚርጌና ዎዛዻንዳኔ። 27ዓካሪ ቢያፓ ባሼ ማዔ ባካ ዓይጎዳይ ጌዔቴ፦ ናንጋ ዒንሢኮ ኪሪስቶሴ ኮዦ ሃይሶ ጋላቲሳያ ማዓኒ ኮይሳሢኬ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴ ታ ዒንሢ ሙኪ ዛጌቴያ ሃኬ ማዔቴያ ፔቴ ማሊሢና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳሢንታ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ዶዲ ዒንሢ ማዻንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 28ዓይጎ ባኣዚናኣ ማዖም ዒንሢ ማዾ ማካ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬይ ዒንሢኮ ጫርሹማ ዔያቶም ባይሲንታ ማላታ ማዓዛ ዒንሢም ጋዓንቴ ዻቂንታም ፆኦሲ ዒንጌ ማላታ ማዓንዳኔ። 29ኪሪስቶሴ ዛሎ ዒንሢ ሜቶ ዔካንዳጉዴያ ማዓንዳፓዓቴም ዒዛ ጉሙርቃንዳጉዲ ሌሊ ሃይ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዻ ዒንሢም ዒንጊንቲባኣሴ። 30ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ታኣና ዎላ ሜታዻያ ማዔኔ፤ ዬይ ሜታሢ ሃያኮ ቤርታ ታና ሄሌሢና ሃሢያ ታኣኒ ሜታሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዋይዛሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\