ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 2

1ኪሪስቶሴሮ ዒንሢ ማዔሢሮ ዒዛና ዒንሢ ዎልቄ ዴንቄኔ፤ ሃሣ ዒዛ ናሹሞና ዒንሢ ዶዴኔ፤ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎናኣ ፔቱሞ ዒንሢ ዴንቄኔ፤ ዎላ ዒንሢ ኮሹሞና ሚጪንቲሢና ናንጌኔ፤ 2ዬያሮ ፔቴ ማሊሢና ናሹሞ ዓያናና ዎላ ጊኢጊ ናንጊሢና ታኣኮ ዎዞ ኩሙሢ ዎዛ ማሁዋቴ። 3ሚርጌና ሼሌዔ ማዒ፥ ሜሌ ዓሶ ዒንሢዳፓ ባሼ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ፔና ናሽኪሢና ሃሣ ዬያጉዲ፦ «ታ ጊዳፓ ሜሌ ዖናዳይ?» ጋዓ ሄርሺንቲና ዓይጎ ባኣዚያ ማዺፖቴ። 4ሃሣ ዬያጉዲ ፔቴ ፔቴሢ ፔኤም ኮይሳ ባኮ ሌሊቱዋንቴ ሜሌ ዓሲማኣ ማዓንዳ ባኣዚ ማሎንጎ። 5ዬያይዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዻዌ ሼሌዑሞ ማዻ ዒንሢ ናንጎይዳ ጴዻንዳያ ኮይሳኔ። 6ዒ ፔኤሮ ፆኦሲታዖ ፆኦሲና ዎላ ዒዛ ሄኮ ማሃ ዒዛኮ ፆኦሱሞ ዓርቂ ዴዓኒ ኮይባኣሴ። 7ጋዓንቴ ዒዚ ፔና ጉሪ ማሄኔ፤ ዓይሌ ማሎዋ ዔኬኔ፤ ሃሣ ዓሲ ማዒያ ጴዼኔ፤ 8ዓሲ ማዔዖዋ ሼሌዑሞና ፔ ቶኦኮ ሂርኪዴኔ፤ ሃይቢ ሄላንዳኣና ዬይያ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሃይቃኒ ዓይሢንታያ ማዔኔ። 9ዬያ ዛሎሮ ፆኦሲ ዒዛ ቢያፓ ዑፃ ዼጊዴኔ፤ ሱንሢ ቢያይዳፓ ባሼ ሱንሢ ዒዛም ጌሤኔ። 10ዬያሮ ዬሱሴ ሱንፆ ቦንቺ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ሃሣ ሳዖኮዋ ዴማ ዓኣሢ ቢያ ዒዛም ጉምዓታንዳኔ። 11ሃሣ ዔያታ ፔ ዻንጎና «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎኔ ጎዳኬ» ጌዒ ማርካዺሢና ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቦንቻንዳኔ። 12ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ታኣኒ ዒንሢና ዎላ ማዔ ዎዶ ቢያና ዒንሢ ዓይሢንታያኬ፤ ዓካሪ ባሼና ታ ዒንሢዳፓ ሃኬ ዎዶናኣ ዓይሢንታያ ማዓንዳጉዲ ታ ዒንሢ ዞራኔ። ዬያሮ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢኮ ዓኣ ዻቂንታ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዶዲ ዴዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒጊጪሢና ቦንቺሢና ዶዲ ማዹዋቴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ማሊፆጉዴያ ዓይሢንቲሢና ናሽኪ ዔኤዒሢና ዒንሢም ዒንጊ ዒንጊ ማዻሢ ፆኦሲታሢሮኬ። 14ዓይጎ ማዾዋ ዒንሢ ማዻ ዎዶና ጉንዱሚ ጉንዱሚ ጎሪንቲያ ዎላ ጎሪንቲ ማርሚፖቴ። 15ያዺዴቴ ሃያ ዎርቆ ጎይፃ ዔርቱዋ ሾይንቶ ዓሶ ባኣካ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ፥ ጌኤሺ ፆኦሲ ናይ ማዒ፥ ዦኦጌጉዲ ፖዒ ዒንሢ ጴዻንዳኔ። 16ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ናንጊ ዒንጋያ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሶ ሃሹዋዖ ዒንሢ ኬኤዛኒ ዳንዳዔቶኬ፤ ዬያ ጎይፆና ታኣኮ ጳዦ ማዔቴያ ማዻ ጉሪ ማዒ ዓቲንዱዋኣሢሮ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካኣና ታና ሄርሺንቲሳንዳ ባኣዚ ዓኣኔ ጌይሢኬ። 17ፆኦሲም ጉሙርቂሢና ዒንሢ ዒንጎ ባኮ ሺኢሻኣና ታ ሼምፓሢያ ቃሲ ዋሆ ዑዦጉዲ ማዒ ዒንጊንታያታቴ ታና ዎዛሳያ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢያ ታኣና ዎላ ዎዛዻንዳኔ። 18ዬያይዲ ዒንሢያ ታኣና ዎላ ዎዛዹዋቴ። 19ታኣኒ ዒንሢ ዛሎ ዋይዚ ዎዛዻኒ ፂሞቴዎሴ ዑኬና ዒንሢ ባንሢ ዳካንዳጉዲ ጎዳ ታና ማኣዳንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 20ዒንሢ ዛሎ ሜታዺ ማላ ዓሲ ፂሞቴዎሴይዳፓዓቴም ሜሌ ዓሲ ታኣኮ ባኣሴ። 21ሜሌ ዓሳ ጋዓንቴ ቢያ ፔኤም ማዓ ባኣዚ ሌሊ ዳኪ ሃንታኣፓዓቴም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ ዛሎ ዔኤቢ ዓቴኔ ጎዑዋሴ። 22ፂሞቴዎሴኮ ጉሙርቂንቲፃ ዛጊንቲ ዔርቴያ፤ ሃሣ ኮይሳ ዓሲ ማዔሢ ታኣና ዎላ ዓዶና ናይናጉዲ ፔቴ ማዒ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆና ዎላ ኑ ማዺ ናንጌሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 23ታ ጌኤዛ ዎይታንዳቴያ ታ ዔሬሢኮ ጊንፃ ፂሞቴዎሴ ዑኬና ዒንሢ ባንሢ ታ ዳካኒ ማላኔ። 24ሃሣ ታኣኒያ ታኣሮ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ጎዳ ታና ማኣዳንዳኔ ጌዒ ታ ጉሙርቃኔ። 25ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ታና ማኣዶንጎ ጌዒ ዳኬ፥ ጎዳ ሱንፆና ኑኡኮ ዒሻሢ ማዔ፥ ዔፓራዲቶሴያ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ኮይሳያ ማዒ ታኣም ጴዼኔ፤ ዒዚያ ታኣና ዎላ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾና ፖኦሊሴጉዲ ማዒ፥ ዶዲ ማዺ ናንጌያኬ። 26ዒዛ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳካሢ ዒንሢ ዒዛ ዛጋኒ ጶቂሣሢሮና ዒዚ ሃርጊንቴሢያ ዒንሢ ዋይዜሢናሮ ዒ ማላያታሢሮኬ። 27ጎኔና ዒ ኮሺ ሃርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኬዖኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒዛ ሚጪንቲ ዓውሴኔ፤ ዒዛም ሌሊቱዋንቴ ታኣማኣ ሚጪንቴሢሮ ታኣኮ ቤርታኣ ማሊፆይዳ ቃሲ ቃሲ ታ ማሉዋጉዲ ታናኣ ማኣዴኔ። 28ዬያሮ ዒንሢ ዒዛ ዛጊ ዎዛዻንዳጉዲና ታኣኮዋ ማሊፃ ሼሌዓንዳጉዲ ዒዛ ታ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ባሼና ኮዔኔ። 29ዓካሪ ጎዳ ሱንፆና ዒዚ ዒንሢኮ ዒሾ ማዔሢ ዔሪ፥ ዎዛና ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔኩዋቴ፤ ሃሣ ዒዛጉዴ ዓሶዋ ቢያ ቦንቹዋቴ። 30ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ታ ኮይላ ሙኪ ማኣዳኒ ዳንዳዒባኣ ማኣዶ ዒዚ ታና ማኣዳኒ ጌዒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾሮ ፔ ሼምፓሢ ሚጪንቱዋዖ ሃይቃኒ ዑኬዖ ዓቴሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\