ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 3

1ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ጎዳና ዎዛዹዋቴ፤ ዬያ፥ ታኣኒ ቤርታ ፃኣፔ ባኮ ላሚ ፃኣፓኒ ታና ዒሡዋሴ፤ ዒንሢ ዬይ ዻቢንቲፓ ካፓኒ ዳንዳዓኔ። 2ካናቶጉዲ ፑርቶ ማዾ ማዻ ዓሶይዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ፤ ዬያታ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂሢ ኮይሳያኬ ጌይ ዔርዛዞንሢኬ። 3ኑኡኒ ዓያናና ፆኦሲ ካኣሽካያ፥ ዙልካ ዓሲም ጴዻ ዎጌና ማዒባኣንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ሌሊ ሄርሺንታያ ማዔሢሮ ጎኑሞና ዓቲንቴ ቤርቲ ኑ ቲቂንቴያኬ። 4ዓሲም ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታኒ ኮይሳያ ማዔቴ ሚርጌ ባኣዚና ታ ሄርሺንታኒ ዳንዳዓኔ፤ ዓሲ ቤርቲዳ ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታኒ ጋዓይ ዓኣቶ ታ ዒዛፓ ባሼ ሄርሺንታንዳ ሚርጌ ባኣዚ ታኣኮ ዓኣኔ። 5ታኣኒ ሾይንቴስካፓ ሳላሳ ኬሎና ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴኔ፤ ሃሣ ቢኢኒያሜ ዜርሢ ማዔያ፥ ታኣኒ ዒስራዔኤሌ ዓሲኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዔብሬ ዓሲ ታ ማዔሢኮ ዖኦጪሳ ባኣዚ ባኣያኬ፤ ጊንሣ ዓይሁዶ ዎጎ ካፒፆ ዛሎ ማዔቴ ታ ፔርሴ ዓሶይዳፓኬ። 6ፆኦሲ ካኣዦ ሚጪንቶ ዛሎ ማዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ዒፂ ታ ዳውሳሢኬ፤ ሃሣ ዎጌ ካፒሢና ፂሊሢ ዛላ ማዔቴ ዔኤቢ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ታ ናንጋያኬ። 7ጋዓንቴ ሃያኮ ቤርታ ታኣም ኮይሳያኬ ጌዒ ታ ጉሙርቃ ባኮ ቢያ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ዔኤቢ ፓሡዋ ባኣዚ ማሂ ታ ዛጋኔ። 8ታ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዔሪፃፓ ባሼ፥ ሜሌ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሢ ታ ጉሙርቃሢሮ ቢያ ባኣዚ ዔኤቢ ፓሡዋያ ማሂ ታ ዛጊ ዒዛሮ ጌዒ ቢያ ባኣዚ ታ ሃሼኔ፤ ሃሣ ዒዛ ዴንቃኒ ጌዒ ቢያ ባኣዚ ፒፆና ቡኡራጉዲ ማሂ ታ ዛጋኔ። 9ዬያ ታ ማዻሢ ዎጌ ካፒሢና ጴዻ ታ ቶኦኮ ፂሉሞናቱዋንቴ ጉሙርቂሢና ጴዻ ፂሉሞ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዴንቃኒና ዒዛና ዎላ ማዓኒኬ። 10ሃሣ ኪሪስቶሴንታ ዒዛኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዎልቆንታ ዔራኒ፥ ሃሣ ዒዛኮ ሃይቦናኣ ዒዛ ማላኒና ሜታሢያ ዒዛና ዎላ ዔካኒኬ። 11ዬያጉዲ ሃይቄሢኮ ጊንፃ ዔቂ፥ ናንጊና ሼምፔና ናንጋኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣኔ። 12ዬያ ቢያ ሃጊ ታ ዴንቂባኣሴ፤ ሃሣ ዬያ ቢያ ታ ኩንሤኔ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ማዔቴያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታና ዒዛም ማሂ፥ ታኣም ዒንጋኒ ጊኢጊሼ ባኮ ዔካኒ ሴካ ቤርቲም ዶዲ ታ ጳዦይዳኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሢ ታ ዒኢካ ሄሌኔ ታና ታ ጎዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ባኣዚ ታ ማዻኔ፤ ዬይያ፦ ታኣኮ ጊንፃ ዓኣ ባኮ ታ ሃሺ ሃሺ ቤርታ ዓኣሢ ዴንቃኒ ዶዲ ታ ማዻኔ። 14ታኣም ዒንጊንታ ባኮ ዔካኒ፥ ታኣኮ ቤርታ ሄሎም ጌሦና ቤዞ ታ ጳሽካኔ፤ ዬይ ታኣም ዒንጊንታንዳሢ ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሌካ ታና ዔኤሊ ዒንጋንዳ ሼምፖኬ። 15ዓካሪ ዓያኖ ናንጎና ዶዶ ዓሳ፥ ኑኡኒ ቢያ ዬያጉዴ ማሊሢና ናንጋንዳያ ኮይሳኔ፤ ዒንሢ ዱማሳ ማሊሢ ባኣካ ማዢንቴቴ ዬያ ማሊፆዋ ፆኦሲ ዒንሢም ፔጋሳንዳኔ። 16ዬይ ያዺ ማዔቴያ ኑኡኮ ዬይ ናንጋ ኑ ሃሢ ናንጋ ዓያኖ ናንጎና ዎላ ሄኮ ማዖንጎ። 17ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ማዼ ባኮ ዛጊ ማዺሢና ሃንጎ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዑዋቴ፤ ሃሣ ኑ ማዼ ባኮ ዛጊ ሃንታ ዓሶዋ ቢያ ዒናፓ ኮሺ ዛጉዋቴ። 18ሃያኮ ቤርታ ሚርጌ ዎዴ ታ ኬኤዜሢጉዲ ሃሢያ ታ ዬኤኪ ዬኤኪ ዒንሢም ኬኤዛ ጎይፆ ሚርጌ ዓሳ ኪሪስቶሴ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃ ሃይቄ ሃይቦኮ ሞርኬ ማዔኔ። 19ዔያቶኮ ፆኦዛሢ ጎጲኬ፤ ሃሣ ቦርሲሳያ ማዔ፥ ፑርቶ ባካ ዔያቶኮ ቦንቾኬ፤ ባሼ ዔያቶኮ ማሊፃ ሳዓይዳ ዓኣ ባኣዚዳኬ፤ ዬያሮ ጋፒንፃ ዔያቶኮ ባይሲንታኬ ጌይሢኬ። 20ኑኡኒ ጋዓንቴ ጫሪንጮ ዓጪ ዓሲኬ፤ ዒኢካፓ ሙካንዳ ዼኤሻሢ፥ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጶቂሢ ኑ ካፓያኬ። 21ዒዚ ሃያ ኑኡኮ ላቤያ ማዔ፥ ሃይቃ ዑፆ ላኣሚ ዒዛኮ ቦንቺንታ ዑፆ ማላያ ማዓንዳጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬያ ዒ ማዻንዳሢ ቢያሢ ዒዛ ቢታንቶ ዴማ ማዒ ዎርቃንዳጉዲ ማሃ ዎልቆናኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\