ፒልሞናም 1

1ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ቱኡቲ ዓኣ ጳውሎሴና ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦ ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ፒልሞናም፤ 2ኔ ማኣሮይዳ ቡካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ኑ ሚሼሎ ዓፒቢያም፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኑኡና ዎላ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ፖኦሊሴ ማዔ፥ ዓርኪጶሴም፤ 3ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ። 4ታ ቢያ ዎዴ ኔኤም ሺኢቃኣና ታ ጎዳሢ ታ ጋላታኔ፤ 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ኔ ናሽካሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔ ጉሙርቃሢ ታ ዋይዜሢሮኬ። 6ኑኡኒ ኪሪስቶሴሮ ማዔሢሮ ኑኡኮ ዓኣ ኮዦ ባኮ ቢያ ኔ ዔራንዳጉዲ ኔኤኮ ጉሙርቂፆ ሜሌ ዓሲም ኔ ዻዊሢና ዶዳንዳጉዲ ታኣኒ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 7ዒሻሢዮ! ኔ ዛሎና ፆኦሲ ዓሶኮ ዒና ሃውሻሢሮ ኔኤኮ ናሹማ ዼኤፒ ዎዛና ዶዱሞዋ ታኣም ዒንጌኔ። 8ዬያሮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኮይሳ ባኮ ማዻንዳጉዲ ኪሪስቶሴና ጫርቂ ታ ኔና ዓይሣንዳያታዖ፥ 9ኔና ዓይሢፆይዳፓ ናሹሞና ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ጌስታያና ሃሢ ዒዛ ዛሎ ቱኡቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ፥ 10ቱኡዞ ማኣራ ዓኣዖ ዓያናና ታ ሾዔ ዓናሲሞሴ ዛሎኬ ታ ኔና ሺኢቃሢ፤ 11ዓናሲሞሴ ሃያኮ ቤርታ ኔና ማኣዱዋያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ኔናንታ ታናንታም ማኣዳያ ማዔኔ፤ 12ሃኣዛጌ፤ ዒዛ ኔ ባንሢ ማሂ ታ ዳኬኔ፤ ታኣኮ ዒ ሼምፓሢታንቴኬ ታ ኔኤም ዒዛ ዳኬሢ። 13ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ታ ሃካ ቱኡቲ ዓኣንቴ ኔጉዲ ማዒ ዒዚ ታኣም ማዻኒ ታኣና ዎላ ዓኣቴ ኮሺታንቴኬ፤ 14ጋዓንቴ ኔ ታኣም ማዻ ኮዦ ማዻ ዎልቄናቱዋንቴ ናሹሞና ኔ ማዻያ ማዓንዳጉዲ ኔና ዖኦጩዋዖ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻኒ ታ ኮይባኣሴ። 15ዓናሲሞሴ ሃይማ ሄላንዳኣና ዻካ ዎዴ ኔጊዳፓ ዱማዼሢ ጊንሣ ኔ ዒዛ ዔኬም ጎዖንቴ ሃይፓ ሴካ ቢያ ዎዴ ኔኤና ናንጋንዳጉዲ ናንዳኔ። 16ዓካሪ ሃይፓ ሴካ ዒ ኔኤና ዎላ ናንጋንዳሢ ካራሚ ማዒቱዋንቴ ካራሚፓ ዑሣ፥ ናሽኪንታ ጌርሲጉዲ ማዒኬ፤ ዒዛ ታ ናሽካያ ታኣኮ ጌርሲኬ፤ ማዔቴያ ዒዚ ማዾና ኔና ማኣዳንዳሢሮና ኪሪስቶሴ ሱንፆና ጌርሲ ኔኤኮ ማዔሢሮ ኔኤኮ ባሼ ዒ ናሽኪንታ ላጌ ማዓንዳኔ። 17ኔ ታና ኪሪስቶሴ ዛሎና ላጌ ማሂ ዛጋያታቴ ሃሢ ኔ ታና ቦንቺ ዔካሢጉዲ ዒዛኣ ዔኬ። 18ዒ ኔኤም ዻቤ ባኣዚና ባይዜ ባኣዚ ኔኤኮ ዓኣቴ ዒዛ ጋሎ ታ ዑፃ ማሄ፤ 19ታኣኒ፥ ጳውሎሴ፦ «ዒዛኮ ጋሎ ጪጋንዳኔ» ጌዒ ታ ኩቻ ታ ፃኣፔኔ። ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ታኣሮ ማዔሢ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 20ዓካሪ ታ ዒሻሢዮ! ታ ኮዓ ባኮ ኔ ታኣም ማዻንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃዳራ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ታኣኮ ዒኖ ሃውሺሴ። 21ሃያ ታ ኔኤም ፃኣፔሢ ኔ ታኣም ዋይዛንዳሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ታ ኔኤም ጋዓሢዳፓ ዑሣ ኔ ታኣም ማዻንዳሢያ ታ ዔራኔ። 22ፆኦሲ ዒንሢኮ ሺኢጲፆ ዋይዚ፥ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ታና ማሃንዳኔ ጌይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣሢሮ ታኣኒ ሃውሻንዳ ማኣሪ ታኣም ኮዔ። 23ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ታኣና ዎላ ቱኡቲ ዓኣ፥ ዔጳፒራ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ፤ 24ዬያጉዲ ታኣና ዎላ ማዻ ማርቆሴ፥ ዓሪስፂሮኮሴ፥ ዴማሴንታ ሉቃሴንታ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 25ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\