ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 1

1ሃይ ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ፦ ዑኬ ማዓንዳ ባኮ ፆኦሲ ፔኤም ማዻዞንሢም ዻዋንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዻዌያኬ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ፔ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ዒዛም ማዻ ዮሃኒሴም ሃያ ባኮ ፔጋሲ ዻዌኔ። 2ዮሃኒሴያ ፆኦሲ ቃኣሎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካዼ ባኮ ዛሎ ቢያ፤ ሃሣ ዒ ዛጌ ባኮዋ ቢያ ፔኤሮ ማርካዺ ኬኤዜኔ። 3ዬይ ቢያ ማዓንዳሢ ዑኬ ዎዴይዳታሢሮ ሃኖ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ማፃኣፖ ናባባ ዓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ኬኤዚንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢና ፃኣፒንቴሢ ኩንሣሢ ቢያ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ። 4- 5ዒሲያይዳ ዓኣ፥ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዮሃኒሴይዳፓ ዳኪንቴ ሳራሥሢ፦ ሃሢ ዓኣሢ፥ ሚናፓ ናንጋሢና ሃጊ ሙካንዳ ፆኦሲዳፓ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ ላንካዎ ዓያኖንሢዳፓ፤ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢዳፓ፥ ሃይቢፓ ዔቂፆና ኮይሪ ማዔሢዳፓ፥ ዓጮ ካኣቶ ዎይሣያ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። ኑና ናሽኬሢም፥ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ጎማፓ ኑና ጌኤሼሢም፥ 6ዒዛኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢም ኑኡኒ ቄኤሴ ማዒ ማዻንዳጉዲ ካኣቱሞ ኑም ዒንጌ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 7ዒዚ ሻኣሬና ሙካንዳኔ፤ ዒዛ ጫርጌ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዓሲ ቢያ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ዒዛ ዛሎና ዬኤካንዳኔ፤ ሂዮ! ዬይ ባካ ቢያ ጎኔ ማዓንዳኔ፤ ዓኣሜን። 8«ሃሢ ዓኣሢንታ ሚናፓ ናንጋሢ ሃሣ ሃጊያ ሙካንዳሢ፥ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦሲ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ» ጋዓኔ። 9ታኣኒ ዒንሢኮ ዒሻሢ ማዔሢ፥ ዒንሢና ዎላ ኪሪስቶሴኮ ሜታሢና ዓኣ ካኣቱሞና ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒፆና ዴንቃያ ማዔ፥ ዮሃኒሴ ፆኦሲ ቃኣሎና ዬሱሴ ዛሎናሮ ማርካዻሢሮ ፒፂሞ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎይዳ ቱኡቲ ዓኣዖ፦ 10ጎዳ ኬሎና ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ታ ዓኣንቴ ዛዬ ዑኡሲጉዴ ዼኤፒ ዑኡሲ ታኣኮ ጊንሢና፦ 11«ኔ ዛጋ ባኮ ማፃኣፔይዳ ፃኣፒ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ጌይፃ፦ ዔፕሶኔም፥ ሴሜርኔሴም፥ ጴርጋሞኔም፥ ቲያፂሮኔም፥ ሴርዴሴም፥ ፒላዴልፒያና ሎዶቂያናም ዳኬ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 12ዬያ ታኣም ዖ ኬኤዛቴያ ዔራኒ ጊንሢም ታ ሺሬኔ፤ ዬማና ላንካይ ዎርቄፓ ኮሾና ፖዒ ጌሦ ሻርና ታ ዴንቄኔ፤ 13ዬንሢ ሻርኖ ባኣካ ዓሲ ናዓሢ ማላ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ቶኮ ሄላ ዖዶሲ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ዳዶይዳ ዎርቄይዳፓ ኮሺንቴ ቃልሾ ቱኪ ዓኣኔ። 14ዒዛኮ ቶኦኮንታ ቶኦኮ ጋፓኖንታ ቦኦሬ ማራይ ጋፓኔጉዴያ ሃሣ ሻቺጉዲ ቦኦሬኬ፤ ዓኣፓኣ ዔኤታ ታሚጉዲኬ፤ 15ቶካ ጊንሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላያኬ፤ ዑኡዛ ሃሣ ዼኤፒ ሶኦሪንታ ዋኣሢ ጉኡማያጉዲኬ። 16ሚዛቆ ኩጮይዳ ዒዚ ላንካይ ዦኦጌ ዓርቂ ዓኣኔ፤ ዻንጋፓ ዒዛኮ ቢያ ዛላ ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ኬስካኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣፖ ካራ ሚርጌና ፖዓ ዓቢጉዲ ፖዓያኬ። 17ዬያ ታ ዛጋዖ ዶሊንቲ፥ ቶኮ ዴማ ዒዛኮ ሎኦማዛ ዒዚ ጋዓንቴ ሚዛቆ ኩጮ ታ ዑፃ ጌሣዖ፦ «ዒጊጪፖ፤ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ፤ 18ሼምፔና ታ ናንጋያኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ታ ሃይቄኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሾ ታኣኒ ናንጊና ሃይቁዋዖ ናንጋያ ማዔኔ፤ ሃይቢና ሃይቄ ዓሳ ዴዓ ቤዞናይዳ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣኔ» ታኣም ጌዔኔ። 19ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ዓካሪ ኔ ዛጌሢና ሃሢ ዓኣ ባኮና ሃጊ ማዺንታንዳ ባኮና ፃኣፔ፤ 20ታኣኮ ሚዛቆ ኩጫ ኔ ዛጌ፥ ላንካዎ ዦኦጎንሢና ፖዖ ጌሦ ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖንሢኮ ዓኣሺንቴ ማሊፃ ያዺኬ፤ ላንካዎ ዦኦጎንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ኪኢታንቾኬ፤ ላንካዎ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\