ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 10

1ዬካፓ ሃሣ ሻኣሬ ማይንቴያ፥ ሜሌ ዼኤፒ ኪኢታንቻ ጫሪንጫፓ ኬዳንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዛኮ ቶኦኮ ዓጮ ሺሬ፥ ዡኡሎ ዓኣኔ፤ ዬያኮ ዓኣፖ ካራ ዓቢጉዴያ፥ ቶካ ዒዛኮ ሃሣ ቱርቱሪጉዲ ዔቄ ታሚ ማላያኬ፤ 2ዒዚ ኩጮይዳ ዻካ ቡሊንቲ ዓኣ፥ ማሪንቴ ማፃኣፔ ዔኪ ዓኣኔ፤ ዒማና ዒ ሚዛቆ ቶኮና ባዞይዳ፥ ሻውሎ ቶኮና ሳዖይዳ ሄርቂ ዔቂ ዓኣኔ፤ 3ሃሣ ዒ ዞቢ ዑኡሲ ማላ፥ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ፤ ዒዚ ዒላታዛ ላንካዎ ጉጉንፆንሢ ፔ ዑኡዞና ዑኡዞና ጌስቴኔ። 4ዬያታ ፔ ዑኡዞና ጌስቴ ዎዶና ታኣኒ ፃኣፓኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ፦ «ላንካዎ ጉጉንፆንሢ ጌስቴ ባኮ ዓኣቺ ዓርቄ፤ ፃኣፒፖ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ታ ዋይዜኔ። 5ዬካፓ ባዞና ሳዖናይዳ ሄርቂ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌ ኪኢታንቻሢ ፔኤኮ ሚዛቆ ኩጮ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ዔቂሳዖ፥ 6ዒዚ ናንጊና ናንጋሢ፥ ጫሪንጮና ሳዖና ባዞና ዬያቶይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤ ፆኦዛሢ ሱንፆና ጫኣቄኔ፤ ዒ ጫኣቄሢ፦ «ዓካሪ ማይ ኔጋዓኬ! 7ጋዓንቴ ላንካሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃ ኬሎንሢና ፆኦሲም ማዻ፥ ዒዛ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢም ፔጋሲ ዔርዜ ጎይፆና ዒዛኮ ዓኣሺንቴ ማሊፃ ኩማንዳኔ» ጌይኬ። 8ዬካፓ ጫሪንጫፓ ታ ዋይዜ ዑኡዛ፦ «ባዞና ሳዖናይዳ ሄርቂ ዔቂ ዓኣ ኪኢታንቻሢ ፔ ኩጫ ዔኬ፥ ቡሊንቲ ዓኣ፥ ማሪንቴ ማፃኣፔሎ ዴንዲ ዔኬ» ጌይ ላሚ ሃሣ ታኣም ኬኤዜኔ። 9ዬማና ታኣኒ ኪኢታንቻሢ ባንሢ ዓኣዺ፦ «ዻኮ፥ ማሪንቴ ማፃኣፔሎ ታኣም ዒንጌ» ጋዓዛ፥ ዒዚያ፦ «ዔኪጋፓ፥ ዒዞ ሙዔ፤ ጎጶም ዒዛ ኔኤኮ ጫንቃንዳኔ፤ ዻንጋ ኔኤኮ ጋዓንቴ ዔኤሲጉዲ ዓኣፃንዳኔ» ታኣም ጌዔኔ። 10ታኣኒ ዻኮ፥ ማሪንቴ ማፃኣፔሎ ኪኢታንቻሢ ኩጫፓ ዔኪ ሙዓዛ ዻንጋ ታኣም ዔኤሲጉዲ ዓኣፄኔ፤ ጊንፃፓ ታኣኮ ጎጳ ዒዛ ጫንቄኔ። 11ዬካፓ ሃሣ፦ «ሚርጌ ዓሶ ዜርፆ ዛሎ፥ ዱማ ዱማ ዴሮና ዱማ ሙኡጮ ጌስታ ዓሶና ካኣቶና ዛሎ ላሚ ሃሣ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳያ ኔና ኮይሳኔ» ታኣም ጌይንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\