ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 11

1ዬካፓ ዖዶሱሞና ዳልጉሞና ሃሣ ዔጶና ዋርቆያ ዎኦሺ ማላ ሚሢ ታኣም ዒንጊንታዖ፦ «ዓኣዺ፥ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮና ፆኦሲም ዒንጊፆ ዒንጎ ቤዞና ዋርቄ፤ ሃሣ ዒኢካ ካኣሽካ ዓሶዋ ፓይዴ፤ 2ጌኤዦ ማኣሮኮ ዙላ ዓኣ ጶኦኮ ጋዓንቴ ዋርቂፖ፥ ሃሼ፤ ዬይ፦ ሜሌ ዴሮም ዒንጊንቴ ቤሲኬ፤ ዔያታ ፆኦሲም ዱማዼ ካታሜሎ ዖይዲታሚ ላምዖ ዓጊኒ ጉቤ ባሺ ዎይሣንዳኔ፤ 3ላምዖ ታኣኮ ማርኮንሢ ሲዬ ፓቲሌ ማይንቲ ፔቴ ሺያና ላምዖ ፄኤታና ላሂታሚ ኬሊ ታ ማሊሢ ኬኤዛንዳጉዲ ዎልቄ ታ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ» ጌይንቴኔ። 4ዬንሢ ማርኮንሢ ሳዖይዳ ጎዳ ቤርታ ዔቃ፥ ላምዖ ሪሚቶ ሚፆንሢና ላምዖ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢናኬ፤ 5ዖኦኒያ ዔያቶ ማኣሳንሣኒ ማሌቶ ታሚ ዔያቶ ዻንጋፓ ኬስኪ ዬያቶ ሚቻንዳኔ፤ ዔያቶ ማኣሳንሣኒ ኮዓሢ ቢያ ሃይቃንዳ ጎይፃ ዬያይዲኬ። 6ዔያታ ታ ማሊፆ ኬኤዛ ዎዶንሢዳ ዒርዚ ዋርቁዋጉዲ ጫሪንጮ ዲርቃኒ ዔያቶኮ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ዋኣፆ ሱጉሢ ማሂ ላኣማኒ ኮዔ ዎዶና ቢያ ዓይጎ ባኣዚናኣ ማዖም ሳዖ ባይዛንዳ ባኣዚና ጳርቃኒ ቢታንቶ ዔያቶኮ ዓኣኔ። 7ዔያታ ፔኤኮ ማርካቶ ጋፒሴሢኮ ጊንፃ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔታፓ ኬስካንዳ ቦዓሢ ዔያቶና ዖልቲ ባሻንዳኔ፤ ዎዺያ ዔያቶ ዎዻንዳኔ። 8ሌዛ ዔያቶኮ ኮኦኪንሢና ሶዶኦሜ፥ ሃሣ ጊብፄ ጌይንታ ዼኤፖ ካታሜሎኮ ዓሳ ቡካ ጶኦካ ኬኤሪንታንዳኔ፤ ዬና ካታሜላ ዔያቶኮ ጎዳሢ ሱፂንቴ ካታሜሎኬ። 9ዱማ ዱማ ዜርፃፓ፥ ቶኦካፓ ሃሣ ዱማ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶና ዴሮናይዳፓ ማዔ ዓሳ ሃይሦ ኬሊና ዛላና ማዓንዳኣና ሌዞ ዔያቶኮ ዒኢካ ዓኣንቴ ዛጋንዳኔ፤ ሌዛ ዔያቶኮ ዱኡኪንቱዋጉዲ ላኣጊንታያ ማዓንዳኔ፤ 10ዬንሢ፥ ላምዖ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሶ ሜታሴሢሮ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሳ ዔያታ ሃይቄሢሮ ዎዛዻንዳኔ፤ ዬያ ዎዛፓ ዔቄያና ዔያቶኮ ሃይቦ ኬሎ ቦንቾ ኬሊ ማሂ፥ ዎሊም ዒንጎ ባኣዚያ ዒንጋንዳኔ፤ 11ሃይሦ ኬሊና ዛላና ማዔሢኮ ጊንፃ ጋዓንቴ ሼምፖ ዒንጋ፥ ፆኦሲኮ ዑኡዛ ፆኦሲዳፓ ሙኪ ሌዛ ዔያቶኮ ጌሌም፥ ዔያታ ዔቄሢሮ ዔያቶ ዛጌ ዓሳ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 12ዬካፓ ላምዖ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ፦ «ሃንጋ ኬስኩዋቴ!» ጋዓ ዼኤፒ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዜኔ፤ ዬማና ዔያቶኮ ሞርካ ዔያቶ ዛጋ ጎይሣ ዓኣንቴ ሻኣሬና ሌካ ጫሪንጮ ዔያታ ዓኣዼኔ። 13ዒማና ሳዓ ሚርጌ ዓጊፄኔ፤ ካታሜሎኮዋ ታጶይዳፓ ፔቴማ ማዓ፥ ቤዛ ቢያ ዶዒ ጋፔኔ፤ ዬያይዲ ዓጊፂፆና ላንካይ ሺያ ዓሲ ሃይቄኔ፤ ሃይባፓ ዓቴዞንሢ ሚርጌና ዒጊጪ፥ ጫሪንጮ ፆኦዛሢ ጋላቲ፥ ቦንቼኔ። 14ላምዓሳ ሜታሢ ዎዳ ጋፔኔ፤ ሃይሾ ዓካሪ ሃይሣሳ ሜታሢ ዎዳ ዑኬና ዬዓንዳኔ። 15ላንካሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ጫሪንጮይዳ፦ «ዓጮ ካኣቱማ ኑ ጎዳሢ ማዔ ፆኦዛሢና ዒዛኮ ሜሲሄናም ማዔኔ፤ ዒዚያ ናንጊና ካኣታዻንዳኔ» ጋዓ ዼኤፒ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 16ፆኦሲ ቤርታ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣ፥ ላማታሞ ዖይዶ ጋርቾንሢ ባሊቶና ሳዖ ባንሢ ሂርኪ ጌዒ ጉምዓቲ ፆኦሲም ዚጌኔ፤ 17ዔያታ ዚጋ ዎዶና፦ «ሃሢ ዓኣያ ሚናፓ ናንጋያ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢዮ! ዼኤፖ ዎልቆ፥ ኔኤሮ ኔ ማሄሢሮ ሃሣ ኔ ካኣታዼሢሮዋ ኔና ኑ ጋላታኔ። 18ሜሌ ዴራ ሚርጌና ዻጋዼኔ፤ ሃሣ ኔ ዻጋኣ ሙኬኔ፤ ሃይቄ ዓሶይዳ ኔ ዎጋ ዎዳኣ ሄሌኔ። ኔኤም ማዻ፥ ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ኔኤም ዱማዼዞንሢና ሱንፆዋ ኔኤኮ ቦንቻዞንሢም ዻኮና ዼኤፖ ማዔዞንሢናም ዔያታ ማዼሢ ዛሎ ማሂ ኔ ዒንጋንዳ ዎዳ ሃሣ ዓጮ ባይዜዞንሢያ ኔ ባይዛንዳ ዎዳ ሄሌኔ» ጌዔኔ። 19ዬካፓ ጫሪንጫ ዓኣ፥ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣራ ቡሊንታዛ ጋሮይዳ ዒዛኮ ጫኣቁሞ ሳኣፂና ዓኣያ ማዒ ጴዼኔ፤ ዬማና ዜኤሊንሢ ዜኤሊንሤኔ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ፥ ጉጉንሢያ ጉጉንሤኔ፥ ሳዓኣ ዓጊፄኔ፥ ዼኤፒ ሻቺያ ኬዴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\