ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 13

1ዬካፓ ፔቴ ቦዖ ባዛፓ ኬስካንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዬያኮ ታጶ ጉራኒና ላንካይ ቶኦኪና ዓኣያ ማዓዛ፥ ዒዛኮ ጉራኖይዳ ታጶ ቦንቾሮ ዓጎ ባካ ዓጊንቲ ዓኣኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ቶኦኮንሢዳ ጫሺ ሱንሢ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 2ዬይ ታ ዛጌ ቦዓሢ ማኣኪ ማላያኬ፤ ቶካ ዒዛኮ ጋዓንቴ ጉዱሪ ማላ «ዲቤ» ጌይንታ ቦዖ ቶኪ ማላያ፥ ዻንጋ ሃሣ ዒዛኮ ዞቢ ዻንጋ ማላያኬ። ዼኤፖ ሾኦዣሢ ፔኤኮ ዎልቆና ፔኤኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ሃሣ ዼኤፖ ቢታንቶዋ ዬያ ቦዓሢም ዒንጌኔ። 3ዒዛ ቶኦኮኮ ፔቴማይዳ ዎዻንዳያ ማላ ኪሢ ዓኣያ ታ ዛጌኔ። ጋዓንቴ ዬይ ኪፃ ፓፄም፥ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሺ ሄርሺ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 4ቦዓሢም ዒዚ ቢታንቶ ዒንጌሢሮ ዓሳ ቢያ ዼኤፖ ሾኦዣሢም ዚጌኔ፤ ዔያታ ዚጋሢ፦ «ቦዓሢጉዲ ማዓንዳይ ዖናዳይ? ዒዛና ዎላ ዖልታንዳሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ጌዒኬ። 5ዖቶርቂ ጌስታንዳያና ጫሺ ጫሽካንዳ ዻንጋ ቦዓሢም ዒንጊንቴኔ፤ ሃሣ ዖይዲታሚ ላምዖ ዓጊኒያ ዒዚ ቢታንቶና ማዻንዳጉዲ ዒዛም ዓይሢንቴኔ። 6ዒዚ ፆኦሲንታ ፆኦሲ ሱንፆንታ ፆኦሲ ናንጋ ቤዞንታ ሃሣ ጫሪንጫ ናንጋዞንሢያ ጫሽኪሢ ዓርቄኔ። 7ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ዒ ዖላንዳጉዲና ዖሊያ ባሻንዳ ቢታንቶ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። ዱማ ዱማ ዜርፆ፥ ቶኦኮ፥ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶ፥ ዱማ ዱማ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። 8ሳዓ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ዎዾና ማራዓሢኮ ናንጎ ማፃኣፓ ሱንፃ ፃኣፒንቲባኣያ፥ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ቦዓሢም ዚጊ ካኣሽካንዳኔ። 9«ዋይዛ ዋይዚ ዓኣይ ዓኣቶ ዋይዞንጎ! 10ዖኦኒያ ዲዒንታኒ ዓኣይ ዓኣቴ ዲዒንታንዳኔ፤ ጬንቻ ዓፓሮና ሃይቃንዳይ ዓኣቶዋ ጬንቾና ሃይቃንዳኔ» ዓካሪ፥ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ጊቢ ዳንዳዒፆና ጉሙርቂፆና ዔርታንዳሢ ዬኖ ዎዶናኬ። 11ዬካፓ ሃሣ ሜሌ ቦዖ ሳዓፓ ኬስካንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዬያኮ ማራይ ጉራኒ ማላ፥ ላምዖ ጉራኒ ዓኣኔ፤ ዒ ጌስታ ጎይፃ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ጎይፆኬ። 12ቤርታኣ ቦዓሢ ሱንፆና ጉቤ ቢታንቶ ዓኣያ ማዒ ዒ ማዻኔ፤ ሳዖና ዒኢካ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዎዻኒ ዑኬ ኪፃ ፓፄ፥ ቤርታኣ ቦዓሢም ዚጊ ካኣሽካንዳጉዲ ዓሶ ማሄኔ። 13ዬይ ላምዓሳ ቦዓሢ ዓሶ ቤርታ ጫሪንጫፓ ታሚ ኬይሳንዳያ ሄላንዳኣና ዒዛኮ ዓኣ ቢታንቶና ዼኤፒ ዼኤፒ ማላታ ዻዋኔ። 14ቤርታኣ ቦዓሢ ሱንፆና ዒ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ዒዛም ዒንጊንቴያታሢሮ ዒ ዻዋ ማላቶ ዛሎና ሳዓ ናንጋ ዓሶ ቢያ ዻቢሻኔ፤ ሃሣ ጬንቾ ዓፓሮና ኪፃሶናንቴ ዻቄ፥ ቦዓሢኮ ማላታ ማዣንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ። 15ዬያ ቦዓሢም ቤርታኣ ቦዓሢኮ ማላቶም ሼምፖ ዒንጋ ዑኡሲ ዒንጋንዳጉዲ ቢታንቶ ዒንጊንቴኔ፤ ዬይ ቢታንታ ዒንጊንቴሢ ማላታ ጌስታንዳጉዲና ዬያ ማላቶም ዚጊ ካኣሽኩዋ ዓሳ ሃይቃንዳጉዲ ማሆም ጌይኬ። 16ዬያጉዲ ሃሣ ዻኮ ማዔቴያ ዼኤፓ፥ ዖርጎጮ ዓሶ ማዔቴያ ማንቆ ዓሳ፥ ማዺሻሢ ማዔቴያ ማዻ ዓሳ ቢያ ፔኤኮ ሚዛቆ ኩጮይዳታቴያ ባሊቶይዳ ማላቶ ጌሣንዳጉዲ ዓሶይዳ ዎልቃዼኔ፤ 17ዬይ ያዺ ማዔሢ ቦዓሢ ሱንፆ ማዔ፥ ማላታ ሃሣ ጊንሣ ፓይዳባኣ ዓይጎ ዓሲያ ዔኤቢ ሻንቻኒና ሻንቃኒያ ዳንዳዑዋጉዲኬ። 18ዬይ ዔራቶ ኮይሳያኬ፤ ዒኔና ጪንጫ ማዔሢ ቦዓሢኮ ፓይዶ ፓይዲ ዔሮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፓይዳ ዓሲ ፓይዲ ማዔሢሮኬ፤ ዬና ፓይዳ ላሆ ፄኤታና ላሂታሚ ላሆኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\