ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 14

1ዬካፓ ሃሣ ማራዓሢ ፂዮኔ ዹኮይዳ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒዛና ዎላ ዒዛ ሱንፆና ዒዛኮ ዓዶ ሱፆና ባሊታ ፃኣፒንቲ ዓኣ፥ ፄኤታና ዖይዲታሚ ዖይዶ ሺያ ዓሲ ዓኣኔ። 2ዬኖና ጫሪንጮይዳፓ ዼኤፒ ሶኦሪንታ ዋኣሢ ዑኡሲ ሃሣ ዼኤፒ ጉጉንሢ ማላ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ፤ ዬይ ታ ዋይዜ ዑኡዛ ጎኦሎ ዓይናዺ ዋርቃ ዓሳ ጎኦሎ ዋርቃዛ ዋይዚንታ ዑኡዞጉዴያኬ። 3ካኣቱሞ ዖይቶና ዖይዶ ባኮንሢና ሃሣ ጋርቾንሢ ቤርታ ዬና ዺቦ ዓሳ ቤርታ ጌይንቲ ቤቂባኣያ፥ ፆኦሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ ዓይናዼኔ፤ ዬያ ዓይኑሞ ዓጮ ቢያይዳፓ ሻንቂ፥ ዱማሲ ዔኮና ፄኤታና ዖይዲታሚ ዖይዶ ሺዮ ዓሶፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔሪ ጋዓኒ ዳንዳዒባኣሴ። 4ዬያታ ኩሙሢ ማዔሢሮ ላኣሊና ዒኢቲባኣያኬ፤ ዔያታ ማራዓሢ ዓኣዻ ቤዞ ቢያ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻያኬ፤ ሃሣ ዔያታ ፆኦሲና ማራዓሢናኮ ቶይዶ ማዓኒ ዓሶ ባኣካፓ ሻንቂ፥ ዱማሲ ዔኮና ዓሶኬ። 5ዔያታ ሉኡዙሞ ሉኡቂ ዔሩዋያኬ፤ ሃሣ ዔያቶ ቦሂሳ ባኣዚያ ባኣያኬ። 6ዬካፓ ሳዖይዳ ናንጋ ዴሮና ዜርፆና ዱማ ሙኡጮ ጌስታ ዓሶና ዱማ ዱማ ቶኦኮናም ቢያ ናንጊና ባይቁዋ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒ ኮሺ ሃይሴ ዔኪ ዓኣ፥ ሜሌ ኪኢታንቾ ጫሪንጫ ባራናንቴ ታ ዛጌኔ፤ 7ዬይ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ፆኦሲ ዒጊጩዋቴ፤ ሃሣ ቦንቹዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛኮ ዎጎ ዎጎ ዎዳ ሄሌኔ፤ ጫሪንጮና ሳዖና ባዞና ዓልቃ ዋኣፆና ማዤ ፆኦዛሢም ዚጉዋቴ!» ጌዔኔ። 8ሜሌ ላምዓሳ ኪኢታንቻሢ፦ «ፑርታ፥ ዒኢሳ ማዾ ማዺሻ፥ ማሣ ዳጋፆ ዴሮ ቢያ ዑሼ፥ ዼኤፖ ባብሎኔ ካታሜላ ዶዔኔ! ዶዔኔ!» ጌዒ ጌዒ ቤርታኣ ኪኢታንቻሢ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 9ሃይሣሳ ኪኢታንቻስኬይ ሃሣ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ቦዓሢና ዒዛኮ ማላቶናም ዚጊ ካኣሽካሢ ሃሣ ማላቶዋ ባሊታታቴያ ኩጮ ዑፃ ዓይሤሢ ቢያ፥ 10ዓይጎ ባኣዚናኣ ሲኢሪንቲባኣ፥ ፆኦሲኮ ጎሪንቶ ዑዦ ዓንጎይዳ ኩንሦና ጎሪንቶ ዳጋፆ ዑዦ ዑሽካንዳኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ፆኦሲም ዱማዼ ኪኢታንቾና ማራዓሢና ቤርታ ታሚና ታሚ ፂኢሊናይዳ ዓጊንቲ ሜታዻንዳኔ፤ 11ዔያቶ ሜታሳ ታሞይዳፓ ኬስካ ጩባ ናንጊና ባይቁዋዖ ጩቢ ዴዓያ ማዓንዳኔ፤ ቦዓሢና ዒዛኮ ማላቶናም ዚጊ፥ ዒዛኮ ሱንፆ ማላቶዋ ዔኪ ዓኣዞንሢኮ ቢያ ሮኦሪና ዋንቴና ሃውሾ ባኣያ ማዓንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ሃንጎዋቶ ጊንፆ ሃሣ ዓኣዼኔ። 12ፆኦሲ ዓይሢፆ ካፓዞንሢና ዬሱሴም ጉሙርቂንታያ ማዒ፥ ዶዳዞንሢኮ ጊቢ ዳንዳዒፃ ዔርታንዳሢ ዒኢካኬ። 13ዒማና ሃሣ ጫሪንጮይዳፓ፦ « ‹ሃይካፓ ሴካ ጎዳ ዬሱሴሮ ማዒ ሃይቃዞንሢ ባሊቲና ዓኣያኬ› ጌዒ ፃኣፔ» ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። ዓያኖ ጌኤዣ፦ «ሂዮ፥ ዔያቶኮ ማዻ ዔያቶና ዎላ ዓኣዻንዳሢሮ ላቢፃፓ ዔያታ ሃውሻንዳኔ» ጋዓኔ። 14ዬካፓ ቦኦሬ ሻኣሬ ታ ዛጌኔ፤ ዒማና ሻኣሮ ዑፆይዳ ዓሲ ናዓሢ ማላ ዓሲ ዴዒ ዓኣኔ፤ ዒዚ ቶኦኮይዳ ዎርቄና ኮሺንቴ፥ ቦንቾሮ ዓጎ ባኮ ዓጊ ዓኣኔ፤ ኩጮይዳኣ ሃሣ ዓጬ ባኣቺ ዓርቂ ዓኣኔ። 15ሜሌ ኪኢታንቾ ሃሣ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካዖ ሻኣሮ ዑፃ ዴዔሢም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ሳዓ ጮኦሮንዶያጉዲ ካፄኔ፤ ጮኦሮንዶ ዎዳኣ ሄሌሢሮ ጮኦሮ ባኣጮና ጮኦሬ» ጋዓዛ፥ 16ሻኣሮ ዑፃ ዴዒ ዓኣሢ ባኣጮ ሳዖ ባንሢ ዳካዛ ሳዓ ጮኦሪንቴኔ። 17ዬያጉዲ ሜሌ ኪኢታንቻ ሃሣ ጫሪንጫ ዓኣ፥ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስኬኔ፤ ዒዚያ ዓጬ ባኣቺ ዔኪ ዓኣኔ። 18ሜሌ ጊንሣ ታሚ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣ፥ ኪኢታንቻ ፆኦሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዛፓ ኬስካዖ፥ ዓጬ ባኣጮ ዔኪ ዓኣ ኪኢታንቻሢም፦ «ሳዖይዳ ዓኣ ዎይኖ ዓኣፖኮ ካፂፆ ሶያ ዔርዛሢሮ ሳዖይዳፓ ዎይኖ ቲቂ ቲቂ ዔኬ» ጌዒ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ። 19ኪኢታንቻሢ ዒማና ባኣጮ ሳዖ ባንሢ ዳኪ ዎይኖኮ ሶዮ ቲቂ ቲቂ ዔኬስካፓ ፆኦሲ ዻጎና ዎይኖ ሄርቂ ጩኡጳ ቤዛ ዓጌኔ። 20ዬይ ዎይና ካታሞኮ ዙላ፥ ዎይኖ ሄርቂ ጩኡጶ ቤዛ፥ ጩኡጲንቴኔ፤ ዬካፓ ኬስኬ ሱጉፃ ሃይሦ ዋዻ ማዓንዳያ ሳዓፓ ዼጊ ጌዔኔ፤ ሃሣ ሱጉፃ ጎዒ ዴንዴ ዖዶሱማ ሃይሦ ፄኤታ ሺያ ታኣካ ሄላያ ማዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\