ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 15

1ዬካፓ ሜሌ ዼኤፒ ሃሣ ዲቃሢ ሄርሺሳ ማላታ ጫሪንጫ ታ ዛጌኔ፤ ዬይያ፦ ፆኦሲ ዻጋ ዔያቶና ኩማያ ማዔ፥ ላንካይ ባይዛ ባኣዚ ዔኪ ዓኣ፥ ላንካይ ኪኢታንቾ ታ ዛጌኔ። 2ዒማና ሃሣ ታሚ ሲኢሪንቴያ ሌማሌኤሼ ባዚ ማላያ ታ ዴንቄኔ፤ ዒኢካ ባዞ ዓጫ ቦዓሢና ቦዓሢኮ ማላቶና ሃሣ ዒዛ ሱንፆ ፓይዶ ዖሊ ባሼ ዓሳ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ፆኦሲዳፓ ዒንጊንቴ ጎኦላ ዔኪ ዓኣኔ፤ 3ዔያታ ፆኦሲም ማዻ፥ ሙሴ ዓይኑሞና ማራዓሢናኮ ዓይኑሞ፦ «ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢዮ! ማዻ ኔኤኮ ዼኤፒ ሃሣ ዲቃሢ ሄርሺሳያኬ፤ ሚርጌ ዴሮኮ ካኣታሢዮ! ኔኤኮ ጎይፃ ፒዜ ሃሣ ጎኔኬ። 4ጎዳሢዮ! ኔና ዒጊጩዋያ ሃሣ ሱንፆዋ ኔኤኮ ቦንቹዋይ ዖናዳይ? ኔኤኒ ሌሊ ዱማዼያኬ። ኔኤኮ ፒዜ ማዻ ፔጋዺ ዔርቴሢሮ ዺቦ ዴራ ቢያ ሙኪ ኔ ቤርታ ኔኤም ዚጋንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዓይናዻኔ። 5ዬካፓ ሃሣ ዓፒላና ማዢንቴ፥ ፆኦሲም ዱማዼ፥ ጌኤሺ ማኣሪ ጫሪንጫ ቡሊንቲ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 6ዒማና ላንካዎ ባይዛ ባኮንሢ ዔኪ ዓኣ፥ ላንካይ ኪኢታንቻ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስኬኔ፤ ዬያታ ዓኣፒዳ ዱካ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቲ ዓኣኔ፤ ሃሣ ዳዶይዳኣ ዎርቄና ኮሺንቴ ቃልሾ ቱኡቲ ዓኣኔ። 7ዬኖና ዖይዶ ባኮንሢዳፓ ፔቴሢ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢኮ ዻጋ ኩሚ ዓኣ፥ ዎርቆና ኮሺንቴ ላንካይ ዑሺ ዓንጊ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢም ዒንጌኔ፤ 8ሃሣ ጌኤዦ ማኣራ ፆኦሲኮ ቦንቾና ዎልቆናይዳፓ ኬስካ ጩቦና ኩሜኔ፤ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢኮ ላንካዎ ባይዛ ባኮንሢ ማዺንቲ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ዖኦኒያ ጌኤዦ ማኣሮ ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\