ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 16

1ዬካፓ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ዓኣዹዋቴ! ፆኦሲኮ ዻጋ ኩሜ፥ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ሳዖይዳ ላኣሉዋቴ» ጌኤዦ ማኣራፓ ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 2ዒማና ቤርታሳ ኪኢታንቻሢ ዴንዳዖ፥ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ሳዖይዳ ላኣላዛ ቦዓሢኮ ማላቶ ዔኪ ዓኣ ዓሶና ዬያ ማላቶም ዚጊ ካኣሽካ ዓሶናይዳ ፑርታ ሜታሳ ኪሢ ኬዴኔ። 3ላምዓሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ባዞ ዋኣፆይዳ ላኣላዛ፥ ዋኣፃ ሃይቄ ዓሲ ሱጉሢጉዲ ካርቴ ሱጉሢ ማዔኔ፤ ባዞይዳ ዓኣ፥ ሼምፔና ናንጋ ባካ ቢያ ሃይቄኔ። 4ሃይሣሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዎሮ ዋኣፆንታ ዓልቃ ዋኣፆንታይዳ ላኣላዛ፥ ዬይያ ሱጉሢ ማዔኔ፤ 5ዬካፓ ዋኣፆ ዑፃ ቢታንታ ዓኣ፥ ኪኢታንቻሢ፦ «ሃሢያ ዓኣያ ሚናፓ ናንጋ ዱማዼ ጎዳሢዮ! ሃያይዲ ኔ ዎጌሢሮ ኔኤኒ ፂሎኬ፤ 6ዓሳ ኔኤም ዱማዼዞንሢንታ ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢያ ዎዺ ሱጉፆ ላኣሌሢሮ ኔኤኒ ዔያቶ ሱጉሢ ዑሼኔ፤ ዬይ ዔያቶም ኮይሳያኬ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ፆኦሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞይዳፓ፦ «ሂዮ፤ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢዮ! ኔኤኮ ዎጊፃ ጎኔ፥ ሃሣ ፒዜኬ» ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 8ዖይዳሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዓባ ላኣላዛ፥ ዓቦም ዓሶ ዓዳ ታሚጉዲ ሚቻንዳ ዎልቄ ዒንጊንቴኔ፤ 9ዬያሮ ዓሳ ዼኤፒ ሩኡጲና ሚቺንቴኔ፤ ዬንሢ ባይዛ ባኮንሢ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣ፥ ፆኦዛሢኮ ሱንፆ ዔያታ ጫሽኬኔ፤ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ፥ ዒዛ ቦንቺፆዋ ዔያታ ዒፄኔ። 10ዶንጋሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ቦዓሢኮ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ላኣላዛ፥ ቦዓሢኮ ካኣቱማ ዹሚ ማዔኔ፤ ዓሳ ኮሺ ሜታዺ ሜታሢዳፓ ዔቄያና ዒንዲርዞ ፔኤኮ ዻዓኔ፤ 11ሃሣ ዔያቶኮ ሜታዺፆና ኪፃዺፆናይዳፓ ዔቄያና ጫሪንጮ ፆኦዛሢ ዔያታ ጫሽኬኔ፤ ዔያታ ማዼ፥ ዻቢንቶ ቡኡፂባኣሴ። 12ላሃሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዼኤፖ ዎሮ፥ ዔፕራፂሴይዳ ላኣላዛ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ሙካ ካኣቶም ጎይሢ ማዓንዳጉዲ ዎሮ ዋኣፃ ሚጬኔ። 13ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዻንጎና ቦዓሢ ዻንጎና ሃሣ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማሊሳሢ ዻንጋፓ ፓንቆ ማላ፥ ሃይሦ ፑርታ ዓያና ኬስካንቴ ታ ዛጌኔ። 14ዔያታ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዻ ፃላሄ ዓያናኬ፤ ዬንሢ ሃይሦ ዓያኖንሢ ቢያ ባኮ ዳንዳዓ ፆኦዛሢኮ ዼኤፖ ኬሎና ኬስካንዳ ዖሎም ዓሶ ቡኩሳኒ ዓጮ ካኣቶ ቢያሢ ባንሢ ዓኣዻኔ። 15«ታኣኒ ዉሲጉዲ ዔሩዋንቴ ዬዓንዳኔ፤ ካሎ ማዑዋጉዲና ካሉሞዋ ዓሲ ዛጉዋጉዲ ጴጪ ፔኤኮ ማኣዓሢ ካፓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ» 16ዬንሢ ዓያኖንሢ ዓጮ ካኣቶ ቢያ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና ዓርማጌዶኔ ጌይንታ ቤዞይዳ ቡኩሲ ዖሎም ጊኢጊሼኔ። 17ላንካሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዢባሮይዳ ላኣላዛ፥ ጌኤዦ ማኣራ ዓኣ ካኣቱሞ ቤዛፓ፦ «ዓካሪ ቢያ ባካ ማዺንቲ ኩሜኔ!» ጋዓ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 18ዒማና ዜኤሊንሢ ዜኤሊንሤኔ፥ ዼኤፒ ዑኡሲያ ዋይዚንቴኔ፥ ጉጉንሢ ጉጉንሤኔ ሃሣ ሳዓኣ ሚርጌና ዓጊፄኔ፤ ዬያጉዴ ሳዓ ዓጊፂሢ ዓሲ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ዓጊፂ ቤቂባኣሴ። 19ዼኤፖ ካታሜላ ሃይሦ ቤሲ ዱጲ ዱጲ ፓቂንቴኔ፤ ሜሌ ዓጮ ዓሶ ካታማኣ ቢያ ዶዔኔ፤ ፆኦሲ ዼኤፖ፥ ባብሎኔ ካታሜሎ ጶቂሢ ዒዛኮ ዼኤፖ ዻጎ ዑዦ ኩንሦና ዑዦ ዑሽካንዳጉዲ ዒዞም ዒንጌኔ። 20ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጫ ዓኣዺ ባይቄኔ፤ ሃሣ ዹካኣ ቢያ ዓኣ ቤዛፓ ባይቄኔ። 21ዴኤሡማ ፔቴ ዼኤፒ ዎንሢ ሹቺጉዴ ሻቺ ጫሪንጫፓ ዓሶይዳ ኬዴኔ፤ ዬይ ባይዞም ዳኪንቴ ባካ ሚርጌ ካራ ባይዚ ሜታሴያ ማዔሢሮ ዓሳ ፆኦሲ ጫሽኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\