ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 18

1ዬካፓ ሃሣ ዼኤፒ ቢታንቶ ዓኣ፥ ሜሌ ኪኢታንቾስኬይ ጫሪንጫፓ ኬዳንዳቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒዛኮ ቦንቾ ፖዖ ሼኤሪፃፓ ዔቄያና ሳዓ ፖዔኔ፤ 2ዒዚ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ዼኤፖ፥ ባብሎኔ ካታሜላ ሎኦሜኔ! ሎኦሜኔ! ፃላሄኮዋ ናንጊ ቤሲ ማዔኔ! ሃሣ ፑርቶ ዓያኖኮዋ ዎይሢ ቤሲ ማዔኔ፤ ፑርታ ሃሣ ሻኣካያ ማዔ፥ ካፖኮ ቢያ ዎይሢ ቤሲ ማዔኔ። 3ዴራ ቢያ ዒዞኮ ፑርቶ ሱኡኮ ማዾ ዑዦ ዑሽኬኔ፤ ዓጮ ካኣታ ዒዞና ዎላ ዞኦዛ ኮኦሜኔ፤ ሃሣ ዓጮይዳ ኮርሞ ኮርማ ዓሳኣ ዑሣ ዓኣዼ ዒዛ ሳኣ ናንጊም ጊኢጋያታሢሮ ዖርጎጬኔ» ጌዒ ዒላቴኔ። 4ሃሣ ሜሌ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ፦ «ታ ዴሬዮቴ! ዒዛ ማዻ ጎሞ ዒንሢ ማዹዋጉዲ ዒዞም ዓጎና ባይሲንቶና ዒንሢያ ባይቁዋጉዲ፤ ዒዞይዳፓ ኬስኩዋቴ። 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎማ ዒዞኮ ኩሊንቲ ጫሪንጮ ሄሌሢሮ ፆኦሲ ዒዞኮ ፑርቱሞ ጶቂሤሢሮኬ። 6ዒዛ ዒንጌማጉዲ ማሂ ዒንጉዋቴ፤ ዒዛ ማዼ ማዾኮዋ ጳንጬ ዒዞም ማሁዋቴ፤ ዒዛ ሲኢሪ ዒንጌ ዑዦ፥ ጳንጬ ማሂ ሲኢሪ ዒዞም ዒንጉዋቴ። 7ዒዛ ፔና ቦንቺሲ ሳኣ ናንጊም ጊኢጋያ ማሄማጉዲ ዒዞ ሜታሲ ዖዪሱዋቴ፤ ዒዛ ፔኤኮ ዒኖና፦ ‹ታኣኒ ካኣቲ ማዒ ዴዔኔ፤ ዓኒ ታኣኮ ሃይቄያቱዋሴ፤ ፔቴታዖ ዖዪያ ታ ዖዩዋሴ› ጌዒ ጌዒ ሄርሺንታኔ። 8ዬያሮ ዒዞም ዓጎና ባይሲንታ ፔቴ ኬሊ ዒዞ ሄላንዳኔ፤ ሃይቢና ዖዪሢና ናይዚና ዒዞ ሄላንዳኔ፤ ዒዞይዳ ዎጋ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ዼኤፒ ማዔሢሮ ታሚና ዒዛ ሚቺንታንዳኔ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 9ዒዞና ዎላ ዞኦዛ ኮኦሚ፥ ጊኢጋ ናንጊ ናንጌ፥ ሳዖ ካኣታ ዒዛ ሚቺንታ ዎዶና ኬስካ ጩቦ ዛጊ ዒዞሮ ዒላቲ ዒላቲ ዬኤካንዳኔ። 10ዔያታ ዒዞይዳ ሄሌ ሜታሢ ዛጎ ዒጊጪ፥ ሃኬ ዔቂ፦ «ኔኤኒ ሃና ዼኤፖ ካታሜሌ! ኔኤኒ ሃና ፑኡፒ ማዔ፥ ባብሎኔ! ፑርቶ ዎጋ ኔ ጊዳ ዑኬና ሙኬሢሮ ባዴዔ ኔና! ባዴዔ ኔና!» ጋዓንዳኔ። 11ዔያቶኮ ዋኣፆ ካኣሚላ ጫኣኔ ባኮ ሃካፓ ሴካ ሻንቃ ዓሲ ባኣሢሮ፥ ሳዖይዳ ኮርሞ ኮርማ ዓሳ ዒዞ ዛሎ ዬኤኪ ዖያንዳኔ፤ 12ዔያታ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጫኣኔ ባካ፦ ዎርቄ፥ ቢራ ዓንጊ፥ ቦንቺንታ ሹቺ፥ ሚዛጲ ሹቺ፥ ቦኦሬ ሻኣዣ ዓፒላ፥ ጮልዔ ዲንኪ ማኣዓ፥ ሱኡፔ ዓፒላ፥ ዞቄ ዓፒላ፥ ቃራ ሳውቃ ዱማ ዱማ ሚሢ፥ ዳርሲ ዓቺንታ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ ሚሢንታ ሞኦና ዓንጊንታ ሜሌ ዓንጎንታ ቦኦሬ ሚዛጶ ሹጮንታይዳፓ ኮሺንቴ ባካ ቢያ፥ 13ሳውቃ ሚሢ ቁኡሪ፥ ዱማ ዱማ ሳውቃ ዼኤሻ፥ ካርቤ፥ ቲሺ፥ ዑንጄ፥ ዎይኖ ዑዣ፥ ሪሚቶ ዛይታ፥ ሺኢቺ ዺኢሊ፥ ዛርጌ፥ ባይ፥ ማራይ፥ ፓራ፥ ሳርጌላ ዖይታ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓይሎ ማዔ ዓሶንታ ዖሎና ዲዒ ዔኮና ዓሶንታኬ። 14ዬንሢ ኮርሞ ኮርማዞንሢ፦ «ኔኤኒ ናሽካ ኮዦ ባካ ቢያ ኔ ጊዳፓ ቤቲ፥ ዴንዴኔ፤ ኔኤኮ ዖርጎቹሞና ፓልሞና ቢያ ባይቄኔ፤ ማይ ዬይ ባካ ኔኤም ጊንሣ ጴዻዓኬ» ዒዞም ጋዓኔ። 15ዬያ ባኮ ዒዞይዳፓ ሻንቂ ኮርሚ ዖርጎጬ ኮርማ ዓሳ ዒዞይዳ ሄሌ ሜቶ ዒጊጪሢና ሃኬ ዒዞኮ ዔቃንዳኔ፤ ሃሣ ዔያታ ዒዞ ዛሎ ዬኤኪ ዬኤኪ ዖያንዳኔ፤ 16ዑኡዞዋ ዔያታ ዼጊዲ፦ «ሻኣዦ ዓፒሎንታ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎንታ ማይንታዞ ዎርቆና ሚዛጶ ሹጮና ፓልሚንቴዞ ዼኤፖ፥ ካታሜሎ ባብሎኔም ባዴዔ! ባዴዔ! 17ዬይ ቆላ ቢያ ኔጉዋዖ ኔኤኮ ባይቂባይ!» ጋዓንዳኔ። ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ሱኡጋ ቢያ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዓኣዻ ዓሳ ቢያ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሶንታ ባዞ ዑፃ ሃንቲ ሃንቲ ኮርማ ዓሳ ቢያ ዒዞኮ ሃኬ ዔቃንዳኔ፤ 18ዒዛ ሚቺንታኣና ኬስካ ጩቦ ዛጋዖ፦ «ሃኖ ዼኤፖ ካታሜሎጉዴያ ሜሌ ካታማ ዎካዳይ?» ጌይ ጌይ ዔያታ ዒላቴኔ። 19ሃሣ ዔያታ ፔኤኮ ቶኦካ ሲላሊ ዋሂ፥ ዖዪ ዬኤኪ ዬኤኪ፦ «ባዞይዳ ዋኣፆ ካኣሚላ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒዞ ቆሎና ዖርጎጬ ዓሳ ዼኤፖ ካታሜላ ዑኬና፥ ኔጉዋዖ ባይቄሢሮ ባዴዔ! ባዴዔ! 20ጫሪንቺዮ! ዒዛ ባይቄሢሮ ዎዛዼ፤ ዒንሢ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዮ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዮ ዎዛዹዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ ፆኦሲ ዒንሢዳ ዒዛ ሄሊሴ ሜቶሮ ጌዒ ዒዞ ፑርታና ዎጌኔ» ጌይ ጌይ ዒላቴኔ። 21ዬካፓ ሃሣ ፔቴ ዼኤፒ ኪኢታንቻስኬይ ፑኡፒ ዎንሢ ሹቺጉዴ ሹቺ ዔኪ ባዞይዳ ኬኤራዖ፦ «ዼኤፖ ካታሜላ፥ ባብሎኔ ሃኣዺዲ ዎልቄና ኬኤሪንታንዳኔ፤ ሃካፓ ሴካ ዒዛ ጴዻዓኬ፤ 22ጎኦሎ ዋርቃ ዓሶንታ ዓይኑሞ ዓይናዻ ዓሶ ዑኡዛ ሹሉንጎንታ ዛያሢንታ ዋርቃ ዓሶ ዑኡዛ ላሚ ኔ ጊዳ ማይ ዋይዚንታዓኬ፤ ዱማ ዱማ ባኣዚ ሃኣማቶና ማዻ ዓይጎ ዓሲያ ሃይፓ ሴካ ኔ ጊዳ ጴዻዓኬ፤ ዎንሢ ዎዺንታያኣ ማይ ኔ ጊዳ ዋይዚንታዓኬ። 23ፖዓ፥ ፖዒያ ኔ ጊዳ ሃይፓ ሴካ ፖዓዓኬ፤ ዔፒ ሃይሴያ ሃይፓ ሴካ ኔ ጊዳ ዋይዚንታዓኬ። ኔ ዓጮኮ ኮርሞ ኮርማ ዓሳ ዓጮ ቢያይዳ ዔርቴ ዼኤፖ ዓሶኬ፤ ኔኤኮ ማርሾና ዓሶ ቢያ ኔ ዻቢሼኔ። 24ዒዞይዳ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢንታ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢንታ ሳዖይዳ ዎዺንቴ ዓሶኮዋ ቢያ ሱጉፃ ጴዼኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\