ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 19

1ዬካፓ ሚርጌ ዓሲ ዑኡሲ ማላ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ጫሪንጮይዳ፦ «ፆኦሲም ጋላታ! ዻቂሺሢና ቦንቾና ሃሣ ዎልቄያ ኑ ፆኦዛሢሮ ማዔኔ፤ 2ዒዚ ዎጋ ዎጊፃ ጎኔ፤ ሃሣ ፒዜኬ። ዞኦዛ ኮኦሚፆና ሳዖ ዒኢሴ ዞኦዛ ኮኦማ ዼኤፔሎ ፑርታና ዒ ዎጌኔ፤ ዒዞ ፑርታና ዎጊፆና ዒዛም ማዻ ዓሶኮ ሱጉፆ ማሄኔ፤ 3ላሚ ሃሣ ፆኦሲም ጋላታ! ዒዞይዳፓ ጩባ ናንጊና ጩቢ ጩቢ ኬስካኔ» ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 4ዒማና ላማታሚ ዖይዶ ጋርቾንሢና ዖይዶ ባኮንሢ ካኣቱሞ ዖይታ ዴዒ ዓኣ፥ ፆኦዛሢም ባሊቶና ሳዖ ባንሢ ሂርኪ ጌይ፦ «ዓኣሜን፤ ፆኦሲም ጋላታ!» ጌዒ ጌዒ ዚጌኔ። 5ዬካፓ፦ «ዒዛ ዒጊጪ፥ ዒዛም ማዻ ዻኮንታ ዼኤፖንታ ቢያ ኑ ፆኦዛሢ ጋላቱዋቴ!» ጋዓ ዑኡሲ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣ ቤዛፓ ዋይዚንቴኔ። 6ሃሣ ጊንሣ ሚርጌ ዓሲ ዑኡሲ፥ ዼኤፒ ዎታ ዎርዚ ዋኣሢና ዼኤፒ ጉጉንሢ ዑኡሲ ማላ ዑኡሲ፦ «ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ካኣታዼሢሮ ጋላቱዋቴ! 7ማራዓሢኮ ዔፓ ሄሌሢሮ ዒዛኮ ዑኡቴላ ጊኢጊንቴሢሮ ዎዛ ኑም ማዖንጎ፥ ኑ ዎዛዾም፤ ቦንቺያ ዒዛ ኑ ቦንቾም። 8ዓኣፒዳ ዱካያ፥ ጌኤሺ ማዔ ሻኣዣ ዓፒላ ማይንታንዳጉዲ ዒዞም ዒንጊንቴኔ፤ ዬይ ቦኦሬ ሻኣዦ ዓፒላ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ፂሉሞ ማዾኬ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 9ኪኢታንቻሢ ሃሣ፦ « ‹ማራዓሢኮ ዔፖ ሙዖም ዔኤሊንቴ ዓሳ ባሊቲና ዓኣያኬ› ጌይ ፃኣፔ» ታኣም ጌዔኔ፤ ሄሊሳዖ ሃሣ፦ «ሃይ ፆኦሲኮ ጎኔ ቃኣላኬ» ጌዔኔ። 10ታኣኒ ዬያ ኪኢታንቻሢም ዚጋኒ ዒዛ ቶኮ ዴማ ባሊቶና ሂርኪ ጋዓዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ሃሼ! ሃያይዲፖ! ታኣኒያ ኔናንታ ዬሱሴ ዛሎ ማርካዻ ዒሾንሢንታ ዎላ ማማዻያኬ፤ ፆኦሲም ዚጌ። «ዬሱሴ ፔጋሲ ዻዌ ጎኑማ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዻንጎና ኬኤዛ ዓያኖኬ» ጌዔኔ። 11ዬካፓ ጫሪንጫ ቡሊንቴም፥ ዒኢካ ቦኦሬ ፓሮ ታ ዴንቄኔ፤ ፓራሢ ቶጌሢ፦ «ጉሙርቂንታያ ሃሣ ጎኔ ዓሲ» ጌይንታያኬ፤ ዒዚ ፂሉሞና ዎጋያ ሃሣ ዖልታያኬ። 12ዓኣፓ ዒዛኮ ዔኤታ ታሚ ማላኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ቶኦኮይዳ ቦንቾሮ ዓጎ ባካ ሚርጌ ዓጊንቲ ዓኣኔ፤ ዒዛይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔሩዋያ፥ ፃኣፒንቴ ሱንሢ ዒዛይዳ ዓኣኔ፤ 13ዒዚ ሱጉሢ ሄሊ ፑርቲሴ ማኣዖ ማይንቲ ዓኣኔ፤ ዒዛኮ ሱንፃ «ፆኦሲ ቃኣላ» ጌይንታያኬ። 14ዒማና ቦኦሬ ፓሮ ቶጌ፥ ቦኦሬ ጌኤሺ ዓፒላ ማይንቴ፥ ጫሪንጫ ዓኣ ዖሎ ዓሳ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻኔ፤ 15ሜሌ ዴሮ ዖሊ ባሻንዳ ዓጬ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ዒዛኮ ዻንጋፓ ኬስኬኔ፤ ዒዚ ሚጪንቱዋዖ ሄርቂ ዔያቶ ዎይሣንዳኔ፤ ሃሣ ዒዚ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ፆኦዛሢኮ ዼኤፖ ዻጎና ዎይኖ ሄርቂ ጩኡጶ ቤዛ ዎይኖ ሄርቃንዳኔ፤ 16ዒዛኮ ማኣዓሢና ጉባዞናይዳ፦ «ካኣቶኮ ካኣቲ፥ ጎዳቶኮ ጎዳ» ጋዓ ሱንሢ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 17ዬካፓ ሃሣ ፔቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዓቦ ዑፃ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒዚ ጫሪንጮይዳ ባራና ካፖም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ፆኦሲ ጊኢጊሼ፥ ዼኤፖ ሙዖ ሙዓኒ ቡኪንቱዋቴ፤ 18ዒንሢ ቡኪንታሢ ካኣቶ ዓሽኮ፥ ፖኦሊሶ ዓይሣ ዓሶ ዓሽኮ፥ ዖሎ ዖላ ዶዶ ዓሶ ዓሽኮ፥ ፓራሢ ቶጊ ዖላ ዓሶና ፓራሢና ዓሽኮ፥ ዎይሣ ዓሶና ዴማ ማዒ ዎርቃ ዓሶናኮ ዓሽኮ፥ ዻኮ ዓሶና ዼኤፖ ዓሶና ዓሽኮ፤ ዬያጉዲ ዓሲ ቢያኮ ዓሽኮ ሙዓኒኬ» ጌይ ዒላቴኔ። 19ሃሣ ቦዓሢንታ ሳዖ ካኣቶንታ ፔኤኮ ዖላ ዓሶና ዎላ ቦኦሬ ፓራሢ ቶጌሢና ዒዛኮ ዖላ ዓሶና ዖልታኒ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 20ጋዓንቴ ቦዓሢ ዓዺንቴኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ዒዛ ቤርታ ዱማ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዻ፥ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢያ ዓዺንቴኔ፤ ዒዚ ቦዓሢ ማላቶ ዔኪ ዓኣዞንሢና ዬያም ዚጋዞንሢ ዱማ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዺ ዻዊሢና ዻቢሻኔ፤ ዒማና ዬንሢ ላምዖንሢ ሼምፔና ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ዔኤታ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ። 21ዓቴዞንሢ ሃሣ ቦኦሬ ፓራሢ ቶጌ ዓሢኮ ዻንጋፓ ኬስካ፥ ጬንቾ ዓፓራ ዎዼኔ፤ ዒማና ካፓ ቢያ ዓሽኮ ዔያቶኮ ሙይ ሚሽኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\