ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 2

1ሃሣ ኬኤዛዖ፦ ዔፕሶኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌይ ፃኣፔ፤ «ሃይ ላንካዎ ዦኦጋሢ ፔኤኮ ሚዛቆ ኩጫ ዓርቄሢና ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖ ባኣኮይዳ ሃንታ ዓሢ ኬኤዜያኬ፤ 2ኔኤኮ ማዾ፥ ዶዲ ኔ ማዻ ማዾ ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒፆዋ ታ ኔኤሲ ዔራኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ዛጊ ኔ ዚቲ ጌይባኣሢ፤ ሃሣ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቲባኣያታዖ ኑ ዳኪንቴያኬ ፔና ጋዓዞንሢ ዛጊ ዱማሲ ሉኡዚ ዔያታ ማዔሢ ኔ ዔሬሢያ ታ ዔራኔ። 3ዬያጉዲ ጊቢ ዳንዳዒ፥ ኔኤኮ ዶዲፆና ታ ሱንፆሮ ቤልፃዹዋዖ ዶዲ ሜታሢ ኔ ዔኬሢ ታ ዔራኔ። 4ጋዓንቴ ፔቴ ታ ኔኤኮ ቦሃ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ኔኤኮ ቤርታኣ ናሹሞ ኔ ሃሼኔ፤ 5ዓካሪ ኔ ሃኣዒ ሎኦማንዳሢኮ ቤርታ ዎካ ኔ ዓኣቴያ ማሊ ጶቂሤ፥ ጎሞዋ ኔኤኮ ቡኡፄ፤ ቤርታ ማዻሢጉዲ ማዼ፤ ዬያ ቢያ ኔ ማዺባኣቴ ታ ኔ ኮይላ ሙካንዳኔ፤ ጎሞዋ ኔ ቡኡፂባኣቴ ፖዖ ጌሦ ሻርኖ ቤዛፓ ታ ኔኤኮ ሺኢሻንዳኔ። 6ጋዓንቴ ታ ኔና ሄርሻ ፔቴ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና፦ ታኣኒ ዒፃ፥ ኒቆላ ዓሶኮ ማዾ ኔኤኒያ ዒፄሢኬ።» 7«ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ! ዖሎና ባሼሢ ፆኦሲ ኮሼ፥ ኮዦ ቤዛ ዓኣ ሼምፖ ዒንጋ ሚፃሢ ዓኣፖ ታ ሙኡዛንዳኔ።» 8ሃሣ ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ሴሜርኔሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ «ሃይ ዓይፃሢና ጋፒንፃሢና ማዔያ ሃሣ ሃይቄዖዋ ሼምፖና ዓኣያ ማዔሢ ኬኤዜያኬ፤ 9ኔኤኮ ሜታሢና ማንቃቶና ታ ዔራኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ኔ ዖርጎቺኬ፤ ዓይሁዴ ዓሲቱዋዖ ‹ኑ ዓይሁዴኬ› ፔና ጋዓ ዓሶንታ ፃላሄ ዓሲ ማዔ ዓሶንታ ሱንፆ ኔኤኮ ፑርቲሳሢ ታ ዔራኔ፤ 10ኔና ሄላንዳ ሜታሢ ዒጊጪፖ፤ ሃኣዛጉዋቴ ፃላሄ ዒንሢ ዎይታቴያ ዛጋኒ ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ቱኡሲ ማኣሪ ጌልዚ ቱኪሴም፥ ታጶ ኬሊ ዒንሢ ሜታዻንዳኔ፤ ጋዓንቴ ሃይቢ ሄላንዳኣና ጉሙርቂንታያ ማዔ፤ ቦንቺ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጊንታ ናንጎ ታ ኔኤም ዒንጋንዳኔ። 11« ‹ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!› ዖሎና ባሼሢ ላምዓሳ ሃይባ ዎኦታንዳ ባኣዚ ባኣሴ» ጌዔኔ። 12ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ጴርጋሞኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ «ሃይ ላምዖ ዛላ ዋርቂንቴ ጬንቾ ዓፓሮ ዓርቄሢ ኬኤዜያኬ፤ 13ኔኤኒ ፃላሄኮ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣ ቤዛ ዓኣሢ ታ ዔራኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ታ ሱንፆ ዶዲ ኔ ዓርቄኔ፤ ካኣዦዋ ኔ ሃሺባኣሴ፤ ሃሣ ታኣኮ ጉሙርቂንታ ማርካ ማዔ ዓንቲጳሴ ዬያ ፃላሄ ካኣታዼ፥ ዒንሢ ካታማ ዎዺንቴ ዎዶናታዖ ኔ ታና ጉሙርቂፆ ሃሺባኣሴ። 14ያዺ ማዔቴያ ታ ኔኤኮ ቦሃ ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ባኣላኣሜ ጎዖሢኮ ዔርዚፆ ዓርቄ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዒንሢ ባኣካ ዓኣኔ፤ ዬይ ባኣላኣሜ ዒስራዔኤሌ ዴራ ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲና ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ፥ ዻቢንታንዳጉዲ ማሆም ጌዒ ባኣላኣቄ ጎዖሢ ዒ ዞሬ ዞሮኬ። 15ዬያጉዲ ሃሣ ኒቆላ ዓሶኮ ዔርዚፆ ዓርቄ ዓሲያ ዒንሢ ባኣካ ዓኣኔ፤ 16ዬያሮ ጎሞ ኔኤኮ ቡኡፄ! ሃንጎ ዑኬና ታ ኔ ኮይላ ሙኪ፥ ታ ዻንጋፓ ኬስካ ጬንቾ ዓፓሮና ታ ዔያቶ ጫርጋንዳኔ። 17«ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ! ዖሎና ባሼሢም ዓኣቺ ጌሦና፥ ማና ጌይንታ ሙዖ ታ ዒንጋንዳኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ዓኪ ሱንሢ ጊዳ ፃኣፒንቴ፥ ቦኦሬ ሹቺ ታ ዒዛም ዒንጋንዳኔ፤ ዬኖ ዔኬ ዓሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዬኖ ሱንፄሎ ዔራንዳያ ባኣሴ» ጌዔኔ። 18ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ ቲያፂሮኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ «ሃይ ዔኤታ ታሚ ማላ ዓኣፒ ዓኣያ፤ ሃሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላ ቶኪ ዓኣ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ኬኤዜያኬ፤ 19ታ ኔኤኮ ማዾ፥ ናሹሞ፥ ጉሙርቂፆ ሃሣ ኔኤኒ ዔኤዒ ማዻ ማዾንታ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዲፆንታ ዔራኔ፤ ቤርታኣስካፓ ሃሢ ኔ ባሼ ማዻሢያ ታ ዔራኔ። 20ጋዓንቴ ፔቴ ታ ኔኤኮ ቦሃ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና፦ ‹ፆኦሲ ማሊሢ ታ ኬኤዛያኬ› ጋዓ ላኣሌሎ፥ ዔልዛቤሎኮ ማዾ ኔ ዛጊ ዚቲ ጌዔኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታኣም ማዻ ዓሳ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃንዳጉዲና ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲ ዔርዚሢና ዓሶ ዻቢሼኔ። 21ዒዛ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፃንዳጉዲ ቤሲ ታ ዒዞም ጌሤኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ጎሞ ፔኤሲ ቡኡፃኒ ኮይባኣሴ። 22ዬያሮ ሃርጊሺ ታ ዒዞ ላይሣንዳኔ፤ ዒዞና ዎላ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቡኡፂ ሃሺባኣቴ ዒዞና ዎላ ላሄ ዓሶ ቢያሢዳ ዼኤፒ ሜቶ ታ ዔኪ ዬዓንዳኔ፤ 23ዒዞና ዎላ ዬያ ማዻ ዓሶ ታ ዎዻንዳኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ቢያ ዓሲኮ ዒኔ ማሊሢ ጋፒሲ ዛጊ ታኣኒ ዔራያ ማዔሢ ዔራንዳኔ፤ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢም ዒንሢኮ ማዾ ጎይፆ ታ ዒንጋንዳኔ። 24«ዒንሢ ቲያፂሮኔይዳ ዓኣያታዖ ሃያ ፑርቶ ዔርዚፆ ዔኪ ባኣዞንሢም ቢያ ዬያጉዲ ፔቴ ፔቴዞንሢ ‹ፃላሄኮ ሃይ ዓኣሺንቴ ማሊሢኬ› ጋዓ ማሊፆይዳ ጌሊባኣዞንሢም፥ ሜሌ ዴኤሢ ዓይሥሢ ታ ዒንሢም ዓይሣዓኬ፤ 25ጋዓንቴ ታኣኒ ሙካዳንያ ሄላንዳኣና ዒንሢኮ ዓኣ ጉሙርቂፆ ዶዲሺ ዓርቁዋቴ ታ ጋዓኔ። 26ዖሎና ባሼሢና ታኣኮ ማዾ ጋፒንሢ ሄሊሲ ዶዲ ማዼሢም ሜሌ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ታ ዒንጋንዳኔ፤ 27‹ዒዚ ዔያቶ ሄርቂ ዎይሣንዳኔ፤ ዓጪና ማዦና ሜሄጉዲ ዎዺ ዒ ጋኣጫንዳኔ› ዬይ ቢታንታ ታኣኒ ታ ዓዶይዳፓ ዔኬ ጎይፆጉዴያኬ፤ 28ዒ ባሻያ ማዒፆ ዔርዛኒ ካሪፆ ዦኦጎ ታ ዒዛም ዒንጋንዳኔ።» 29«ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\