ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 20

1ዬካፓ ሃሣ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔቶ ካሮ ቡሎ ቁልፔና ዼኤፒ ካኒ ቢራታና ዔኪ ዓኣ፥ ኪኢታንቾስኬይ ጫሪንጫፓ ኬዳንቴ ታ ዛጌኔ፤ 2ዒዚ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዓርቂ ሺያ ሌዔ ቱኬኔ፤ ዬይ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዲያቢሎኦሴ፥ ሃሣ ጊንሣ ፃላሄ ጌይንቴ ቤርታኣ ሾኦዣሢኬ፤ 3ዬይ ሺዮ ሌዓ ጋፓንዳያ ሄላንዳኣና ማይ ዴሮ ዻቢሹዋጉዲ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዼኤፖ ዒጊቻ ዔታ ዓጊ፥ ካሮ ዖኦኒያ ቡሉዋጉዲ ዔርዛ ማላቶና ዓይሤኔ፤ ጋዓንቴ ዬካፓ ዻካ ዎዴም ዒ ቡሊንታንዳያ ኮይሳኔ። 4ዬካፓ ካኣታ ዴዓ ሚርጌ ዖይታ ታ ዴንቄኔ፤ ዬኖ ዖይቶይዳ ዎጌ ዎጋኒ ቢታንቶ ዒንጊንቴ ዓሲ ዴዒ ዴዒ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ሃሣ ዬሱሴ ዛሎና ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜሢ ዛሎናሮ ጬንቾ ዓፓሮና ዎዾና ዓሶኮ ሼምፓሢ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ቦዓሢና ዒዛኮ ማላቶናም ዚጊባኣያ ሃሣ ዬያ ማላቶ ባሊታ ማዔቴያ ኩጫ ጌሢባኣ ዓሶኬ፤ ዔያታ ሃይባፓ ዔቂ ኪሪስቶሴና ዎላ ሺያ ሌዔ ካኣታዻንዳኔ። 5ዓቴ ሃይቄ ዓሳ ጋዓንቴ ዬይ ሺዮ ሌዓ ጋፓንዳያ ሄላንዳኣና ሃይባፓ ዔቂባኣሴ። ዬና ቤርታሳ ሃይባፓ ዔቂፆኬ። 6ቤርታሳ ሃይባፓ ዔቂፆ ዔቄዞንሢኮ ዓንጆ ዎዛ ዓኣያ፥ ሃሣ ፆኦሲማኣ ዔያታ ዱማዼያኬ፤ ላምዓሳ ሃይባ ዔያቶ ዎኦታንዳ ባኣዚያ ባኣሴ፤ ዔያታ ፆኦሲና ኪሪስቶሴናኮ ማዻ ቄኤሶ ማዒ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ ሺያ ሌዔ ካኣታዻንዳኔ። 7ዬና ሺዮ ሌዓ ጋፔሢኮ ጊንፃ ፃላሄ ቱኡዛፓ ቡሊንታንዳኔ፤ 8ዬካፓ ዒ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ፥ ጎኦጌና ማኣጎኦጌ ጌይንታ ዴሮ ዻቢሺ ዖልዚሮዋ ዔያቶ ዔኪ ኬስካንዳኔ፤ ዬያ ዴሮኮ ፓይዳ ባዞ ዓጫ ዓኣ ማኣሻሎጉዲኬ። 9ዔያታ ዓጮ ቢያ ኬስኪ ዴንዳዖ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሳ ናንጋ ጉርዶና ዒዚ ናሽካ ካታሜሎዋ ማንጌኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫፓ ታሚ ኬዲ ዔያቶ ሙዔኔ። 10ዔያቶ ዻቢሼ ፃላሄና ቦዓሢና ሃሣ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላሢ ዓኣ ቤዞ፥ ፂኢሎ ኬስኪ ዔኤታ ታሞ ባዞይዳ ዔያታ ዓጊንቴኔ፤ ዒኢካ ዔያታ ዋንቶንታ ሮኦሮንታ ናንጊና ጋፑዋ ሜቶ ናንጊ ናንጋንዳኔ። 11ዬካፓ ቦኦሬ፥ ዼኤፒ፥ ካኣቱሞ ዖይታና ዬያ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒማና ሳዖና ጫሪንጮና ዒዛ ቤርታፓ ዓኣሺንቴኔ፤ ቤሲያ ዔያቶኮ ጴዺባኣሴ፤ 12ዼኤፖንታ ዻኮንታ ማዔ፥ ሃይቄ ዓሳ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒማና ማፃኣፔ ቡሊንቴኔ፤ ሜሌ ናንጊ ማፃኣፔ ማዔ፥ ማፃኣፔያ ቡሊንቴኔ፤ ሃይቄ ዓሳ ዒማና ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲ ዓኣ፥ ፔኤኮ ማዾ ጎይፆ ዎጎ ዔኬኔ። 13ባዞይዳ ጌሊ ሙይንቲ ሃይቄ ዓሶ ባዛ ኬሲ ዒንጌኔ፤ ሃይቢንታ ሃይቄ ዓሳ ናንጋ ቤዞንታ ዔያቶ ኮይላ ዓኣ ሃይቄ ዓሶ ኬሲ ኬሲ ዒንጌኔ፤ ዬያይዲ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔኤኮ ማዾ ጎይፆ ዎጎ ዔኬኔ። 14ዬካፓ ሃይቢንታ ሃይቄ ዓሳ ናንጋ ቤዞንታ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ፤ ዬይ ታሞ ባዛ ላምዓሳ ሃይቦኬ፤ 15ሱንፃ ናንጎ ማፃኣፓ ፃኣፒንቲ ጴዺባኣሢ ቢያ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\