ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 22

1ዬካፓ ኪኢታንቻሢ ፆኦሲና ማራዓሢናኮ ካኣቱሞ ዖይቶይዳፓ ኬስካ፥ ጌኤሺ ሌማሌኤሼጉዲ ጌኤሽካ ናንጊ ዋኣሢ ዎርዚ ታና ዻዌኔ፤ 2ዬይ ዎራሢ ካታሜሎኮ ሳዛ ዓኣ ዼኤፖ ጎይፆ ጊዴና ዓኣዻያኬ፤ ዎሮኮ ሻውሎና ሚዛቆናይዳ ዓጊና ዓጊና ዓኣፒ ዓኣፓያ፥ ሌዖይዳ ታጶ ላምዒ ማይንቲ ዓኣፓ ናንጊ ሚሢ ዓኣኔ፤ ዬያ ሚፃሢኮ ዒላዣ ዴሮኮ ዼኤሻኬ፤ 3ሃይካፓ ሴካ ማይ ጋዳማ ባኣያ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲና ማራዓሢናኮ ካኣቱሞ ዖይታ ካታሜሎይዳ ማዓንዳኔ፤ ዒዛም ማዻዞንሢያ ዒዛ ካኣሽካንዳኔ፤ 4ዒዛኮ ዓውካሮዋ ዔያታ ዛጋንዳኔ፤ ዒዛኮ ሱንፃኣ ዔያቶኮ ባሊታ ፃኣፒንቴያ ማዓንዳኔ፤ 5ዬካፓ ሴካ ዹሚያ ዹማዓ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ዔያቶም ፖዓንዳሢሮ ፖዒ ፖዓ ባኣዚታቴያ ዓቢያ ዔያቶም ኮይሱዋያኬ፤ ናንጊና ዔያታ ካኣታዼ ጎይሣ ናንጋንዳኔ። 6ዬካፓ ሃሣ ኪኢታንቻሢ፦ «ሃንሢ ጌይንቴ ባኮንሢ ጉሙርቂንታያ ሃሣ ጎኔኬ፤ ፔ ዓያኖ ዒዛ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶም ዒንጋ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ዻካ ዎዴኮ ጊንፃፓ ማዓንዳ ባኮ ዒዛም ማዻዞንሢም ፔጋሲ ዻዋኒ ፔኤኮ ኪኢታንቻሢ ዳኬኔ» ታኣም ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ታኣም ኬኤዛዖ፦ «ታ ዑኬና ዬዓንዳኔ፤ ሃኖ ማፃኣፖይዳ ኬኤዚንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ካፒ፥ ማዺ ኩንሣሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ» ጌዔኔ። 8ሃያ ባኮ ዋይዜሢና ዛጌሢ ታና ዮሃኒሴኬ፤ ዬንሢ ታ ዋይዛዖ ሃሣ ዛጋዖ ዬንሢ ባኮንሢ ታኣም ዻዌ ኪኢታንቻሢም ዚጋኒ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሜኔ። 9ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፤ «ሃሼ! ሃያይዲፖ! ታኣኒ ኔናንታ ኔኤኮ ጌርሲንሢንታ ማዔ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ዎላ፤ ሃሣ ሃያ ማፃኣፓ ጌይንቴ ባኮ ካፓዞንሢና ዎላ ማማዻያኬ፤ ፆኦሲም ዚጊ ካኣሽኬ» ታኣም ጌዔኔ። 10ሃሣ ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ቢያ ባካ ማዺንቲ ኩማንዳ ዎዳ ዑኬያ ማዔሢሮ ሃያ ማፃኣፖይዳ ፆኦሲ ማሊፆና ኬኤዚንቴ ባኮ ዓሲም ዔርቱዋጉዲ ዓኣቺፖ፤ 11ዓካሪ ፑርቶ ማዻሢ ፑርቶ ማማዾንጎ፤ ፔና ዒኢሳ ባኣዚ ማዻሢያ ማማዾንጎ፤ ፂላሢያ ፂፂሎንጎ፤ ፆኦሲም ዱማዼሢያ ፔና ዱዱማሶንጎ» ጌዔኔ። 12ዬሱሴ ዒማና ታኣም፦ «ታኣኒ ዑኬ ዬዓንዳኔ፤ ፔቴ ፔቴሢም ፔ ማዾጉዴያ ታ ዒንጋንዳ ባካ ታ ኮይላ ዓኣኔ፤ 13ቤርታሳሢና ጋፒንፃሢና፥ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢያ ታናኬ።» 14«ናንጎ ሚፆ ዓኣፖ ሙዓኒና ካታሜሎ ጌሎ ካሮና ጌላኒ ዳንዳዓያ ማዓኒ ማኣዓሢ ፔኤኮ ማስኬዞንሢ ባሊቲና ዓኣያኬ። 15ጌኔ ማዾ ማዻይ፥ ማርሻ ማርሻይ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሃይ፥ ዓሲ ዎዻይ፥ ሜሌ ፆኦዞ ካኣሽካይ፥ ሉኡዙሞ ናሽካያና ሉኡቃ ዓሲ ቢያ ካታሜሎኮ ዙላ ማዓንዳኔ።» 16«ታኣኒ፥ ዬሱሴ ሃያ ማርካቶ ማርካዻንዳጉዲ ታኣኮ ኪኢታንቻሢ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ዳኬኔ፤ ታኣኒ ዳውቴ ዜርሢ ሃሣ ፃጲኬ፤ ዬያጉዲ ታኣኒ ፖፖዓ ካሪሢ ዦኦጌኬ» ጌዔኔ። 17ዓያኖ ጌኤዦና ዑኡቴሎና «ሙኬ» ጋዓኔ፤ ሃያ ዋይዛሢያ «ሙኬ» ጎዖንጎ፤ ዼኤቢንቴሢያ ሙኮንጎ፤ ዑሽካኒ ኮዓሢያ ቢያ ናንጎ ዋኣፆ ዔኤቢ ጪጉዋዖ ጉሪ ዑሽኮንጎ። 18ሃያ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢም ቢያ ታ ላታኔ፤ ዖኦኒያ ሃያ ቃኣሎይዳ ፔቴ ባኣዚ ቃሴቴ ፆኦሲ ሃያ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ባይሲንቶ ዒዛይዳ ቃሲ ቃሲ ሄሊሳንዳኔ። 19ዖኦኒያ ሃያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ቃኣሎይዳፓ ፔቴ ባኣዚ ፓጪሴቴ ሃያ ማፃኣፖይዳ ኬኤዚንቴ ናንጎ ሚፆ ዓኣፖና ፆኦሲም ዱማዼ ካታሜሎናይዳፓ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ፆኦሲ ፓጪሳንዳኔ። 20ሃንሢ ባኮ ማርካዻሢ፦ «ሂዮ፤ ታ ዑኬ ዬዓንዳኔ» ጋዓኔ። ዓኣሜን፤ ጎዳ ዬሱሴ ሙኬ! 21ጎዳ ዬሱሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\