ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 4

1ዬካፓ ጫሪንጮይዳ ቡሊንቲ ዓኣ ካራ ታ ዴንቄኔ፤ ዬማና ዛዬ ዑኡሲጉዲ ኬኤዛ ቤርታኣ ዑኡዛሢ፦ «ሃኒ፥ ሃንጋ ኬስኬ፤ ሃይፓ ሴካ፥ ቤርታ ማዓንዳ ባኣዚ ታ ኔና ዻዋንዳኔ» ታኣም ጋዓዛ፥ 2ቤዞማና ታኣኒ ዓያና ጌኤሺ ማሊሢዳ ጌሌኔ፤ ዓካሪ ዒማና ጫሪንጮይዳ ካኣታ ዴዓ ዖይታ ጌሢንቲ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ 3ዬኖ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣሢኮ ዓውካራ ሚርጌ ሚዛጳ ዒያስጲዴና ሴርዲኖኔ ጌይንታ ሹጮ ዑፆ ማላያኬ፤ ካኣቱሞ ዖይቶኮ ኮይላ ሜሬጊዴ ጌይንታ ሹጮ ዑፆ ማላ ሚዛጲ ዡኡሎ ዓኣኔ። 4ዬያጉዲ ሃሣ ካኣቱሞ ዖይቶ ኮይላ ሜሌ ላማታሚ ዖይዶ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣኔ፤ ዬንሢ ዖይቶንሢዳ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቴያ ሃሣ ቶኦኮይዳኣ ዎርቄፓ ኮሾና ቦንቾም ዓጎ ባኮ ዓጌ ላማታሚ ዖይዶ ጋርቺ ዴዒ ዓኣኔ። 5ካኣቱሞ ዖይታሢዳፓ ዜኤሊንሢና ዑኡሲና ሃሣ ጉጉንሢያ ኬስኬኔ፤ ሃሣ ዬያ ዖይታሢኮ ቤርታ ፖዒ ፖዓ ላንካይ ፆምፔ ዓኣኔ፤ ዬያታ ላንካዎ ፆኦሲ ዓያኖንሢኬ። 6ሃሣ ዬያ ዖይታሢ ቤርታ ሌማሌኤሼጉዲ፥ ጌኤሽኪ ጴዻ ባዚ ዓኣኔ። ካኣቱሞ ዖይቶ ኮይሎይዳ ዖይዶ ዛላ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣ ዖይዶ ዱማ ዱማ ማዢንቲ ዓኣኔ። 7ቤርታኣ ባካሢ ዞቢ ማላያ፥ ላምዓሳሢ ጌማይ ማላያ፥ ሃይሣሳሢ ጊንሣ ዓሲ ዓኣፒ ካራ ማላ ዓውካሬ ዓኣያኬ፤ ዖይዳሳ፥ ጋፒንፃሢ ባራና ኮኦኬ ማላያኬ። 8ዬንሢ ዖይዶ ባኮንሢኮ ላሆ ላሆ ጋኣሲ ዓኣኔ፤ ዬያቶኮ ዙሎና ጋሮናይዳ ዺቢ ዓኣፒ ዓኣያኬ፤ ዔያታ ዋንቶና ሮኦሮና፦ «ፆኦሲም ዱማዼሢዮ! ዱማዼሢዮ! ዱማዼሢዮ! ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ፥ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢዮ! ሃሢ ዓኣሢና ሚናፓኣ ናንጋሢዮ ሃጊያ ሙካንዳሢዮ!» ጋዓኔ፤ ዬያ ዔያታ ሃሹዋዖ ጋዓኔ። 9ዬንሢ ባኮንሢ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢም፥ ናንጊና ናንጋሢም፤ ቦንቾ፥ ሄርሺሢ፥ ጋላታኣ ሺኢሻ ዎዶና ቢያ፥ 10ላማታሞ ዖይዶ ጋርቾንሢ ናንጎና ናንጋሢም፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢም ጉምዓቲ ዚጋኔ፤ ዔያቶኮ ቶኦካ ዓጎ፥ ቦንቾ ባኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ጌሢ፦ 11«ኑ ጎዳ ማዔ ኑ ፆኦዛሢዮ! ቢያ ባኣዚ ኔ ማዤሢሮ ቢያ ባካ ማዢንቴሢና ማዔሢ፥ ኔ ማሊፆና ማዔሢሮ ቦንቾና ሄርሺሢና ዎልቄያ ኔኤም ኮይሳያኬ» ዔያታ ጋዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\