ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 5

1ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢኮ ሚዛቆ ኩጫ ጋሮና ዙሎናይዳ ቢያ ፃኣፒንቴያ ሃሣ ላንካይ ዔርዛ ማላታ ዑፃ ዖኦኒያ ቡሉዋጉዲ ዓይሦና ማሪንቴ ማፃኣፔ ታ ዛጌኔ፤ 2ፔቴ ዼኤፒ፥ ኪኢታንቾስኬይ ዼጊ ጌዔ ዑኡሲና፦ «ዬንሢ ዔርዛ ማላቶንሢ ቡላኒና ማፃኣፖዋ ቡላኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ?» ጋዓንቴ ታ ዛጌኔ። 3ጋዓንቴ ጫሪንጮይዳ ሳዖይዳ ሃሣ ሳዖኮዋ ዴማ ማፃኣፖ ቡሊ ጋሮይዳ ዓኣ ባኮ ዛጋኒ ዳንዳዓ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣያ ማዔኔ፤ 4ማፃኣፓሢ ቡሊ ጋሮ ዛጋኒ ዳንዳዓ ዓሲ ጴዺባኣያ ማዔሢ ታ ዴንቄ ዎዶና ሚርጌና ዬኤኬኔ፤ 5ዬማና ጋርቾንሢዳፓ ፔቴይ፦ «ዬኤኪፖ፤ ሃኣዛጌ ዪሁዳ ማኣራፓ ማዔ፥ ዞባሢ፥ ዳውቴ ፃጳሢ ዖሎና ባሼያ ማዔሢሮ ዒዚ ማፃኣፓሢና ላንካዎ ‹ቡሎፓ› ጌይንቴ ማላቶንሢ ቡላኒ ዳንዳዓያኬ» ታኣም ጌዔኔ። 6ዬካፓ ካኣቱሞ ዖይቶና ዖይዶ ባኮንሢናኮ ሃሣ ጪሞንሢኮዋ ባኣካ ዎዾናያ ማላ ማራይ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዬያ ማራዓሢኮ ላንካይ ጉራኒና ላንካይ ዓኣፒና ዓኣኔ፤ ዬያታ ዓጮ ቢያ ዳኪንቴ ላንካዎ ፆኦሲ ዓያኖንሢኬ። 7ማራዓሢ ሙኪ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢኮ ሚዛቆ ኩጫ ዓኣ፥ ማፃኣፓሢ ዔኬኔ፤ 8ዒዚ ማፃኣፖ ዔካማና ዖይዶ ባኮንሢንታ ላማታሞ ዖይዶ ጪሞንሢንታ ማራዓሢኮ ቤርታ ጉምዓቲ፥ ባሊቶና ሂርኪ ጌዒ ዚጌኔ፤ ዬያታ ፔቴ ፔቴሢ ኩጮይዳ ጎኦላ ዔኪ ሃሣ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማዔ ዑንጆ ዓርቄያ ዎርቄና ኮሾና ዔቴ ማዔ ዻካ ሳኣኔ ዔኪ ዓኣኔ። 9ዔያታ ቤርታ ጌይንቲ ቤቂባኣ ፆኦሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ፦ «ማፃኣፓሢ ዔካኒና ‹ቡሎፖ› ጌይንቴ ማላቶንሢያ ቡላኒ ኔ ዳንዳዓያ ማዔኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኔኤኒ ዎዺንቴኔ፤ ኔኤኮ ሱጉፆና ዱማ ዱማ ቶኦካፓ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶፓ፥ ዜርፃፓ ሃሣ ዓሲ ቢያ ባኣካፓ ዱማሲ ዓሶ ፆኦሲም ኔ ጊንሣ ማሂ ሻንቄኔ፤ 10ኑ ፆኦዛሢማኣ ቄኤሴ ማዒ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ኔ ማሄኔ፤ ሳዖይዳኣ ዔያታ ካኣታዻንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዓይናዼኔ። 11ዬካፓ ሃሣ ታ ዛጋዖ ካኣቱሞ ዖይቶና ዖይዶ ባኮንሢና ጪሞንሢናኮ ኮይላ ሚርጌ ኪኢታንቾኮ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ፤ ዬያቶኮ ሚርጉማ ሚርጌ ሺያፓ ዑሣ ሃሣ ፓይዲንታኒያ ዳንዳዒንቱዋያኬ፤ 12ዬያታ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ዎዺንቴ ማራዓሢም ዎልቄ፥ ቆሎ ዔራቶ፥ ዶዱሞ፥ ቦንቾንታ ሄርሺሢንታ ጋላታንታ ኮይሳያኬ» ጌይ ዓይናዼኔ። 13ዬካፓ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ፥ ሳዖኮዋ ዴማ ሃሣ ዼኤፖ ባዞናይዳ፥ ዬያ ባኮ ቢያይዳ ዓኣ ማዢንታ ቢያ፦ «ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢና ማራዓሢናም ጋላታ፥ ቦንቾ፥ ሄርሺሢንታ ዎልቄንታ ናንጊና ማዖንጎ» ጌይ ዓይናዻንቴ ታ ዋይዜኔ። 14ዖይዶ ባኮንሢያ «ዓኣሜን» ጌዔኔ፤ ጋርቾንሢ ጊንሣ ባሊቶ ሳዖ ባንሢ ሂርኪዲ ጉምዓቲ ዚጌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\