ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 6

1ዬካፓ ማራዓሢ ላንካዎ «ቡሎፖ» ጌይ ዓይሦና ዔርዛ ማላቶንሢዳፓ ቤርታሳዞ ቡላንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒማና ዖይዶ ባኮንሢዳፓ ፔቴሢ ጉጉንሢጉዴ ዑኡሲና «ሃኒ ዬዔ!» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 2ዒማና ቦኦሬ ፓሮ ታ ዴንቄኔ፤ ዬያ ፓራሢ ዓኣዛ ዓርቄ ዓሲ ቶጊ ዓኣኔ፤ ዒዛም ቦንቾሮ ቶኦካ ዓጎ ባካ ዒንጊንቴኔ፤ ዒዚያ ዖሎና ባሻያ ማዒ ባሺ ባሺ ዓኣዻኒ ኬስኬኔ። 3ማራዓሢ ላምዓሳ ዔርዛ ማላቶ ቡሌ ዎዶና ላምዓሳ ባካሢ «ሃኒ ዬዔ!» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 4ሃሣ ሜሌ ሱጉሢጉዲ ዞቄ ፓራ ኬስኬኔ፤ ዬያ ቶጌሢም ሳዖይዳ ኮሺ ናንጊ ባይዛንዳጉዲና ዓሲ ዎሊ ዎዻንዳጉዲ ማሃንዳ ቢታንቶ ዒንጊንቴኔ፤ ዼኤፒ ጬንቻ ዓፓሮዋ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። 5ማራዓሢ ሃይሣሳ ዔርዛ ማላቶ ቡሌ ዎዶና ሃይሣሳ ባካሢ «ሃኒ ዬዔ!» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ፤ ዒማና ታ ሃሣ ካርሢ ፓሮ ዴንቄኔ፤ ዬያ ፓራሢ ቶጌሢ ኩጫ ዴኤሡሞ ዔርዛ ባኣዚ ዔኪ ዓኣኔ። 6ዬካፓ ዖይዶ ባኮንሢ ባኣካፓ ዑኡሲጉዴ ባኣዚ ታኣም ዋይዚንቴያ ማሌኔ፤ ዬና ዑኡዛ «ዛላ ኪሎ ማዓ ዛርጌ ፔቴ ኬሊ ማዾና ማዾ ዛላ ዒንጊንታያ፥ ፔቴ ኪሎና ዛላና ማዓ ዔልዓ ዬኖ ጎይፆ ፔቴ ኬሊ ማዾ ማዼም ዒንጊንታያ ማዖም፤ ዛይቶና ዎይናፓ ኮሾና ዑዦና ጋዓንቴ ፑርቲሲ፥ ባይዚፖ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 7ማራዓሢ ዖይዳሳ ዔርዛ ማላቶ ቡሌ ዎዶና ዖይዳሳ ባካሢ «ሃኒ ዬዔ!» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ፤ 8ዬማና ጋላፒ ፓሮ ታ ዴንቄኔ፤ ዬያ ቶጊ ዓኣ፥ ዓሢኮ ሱንፃ ሃይቢ ጌይንታያኬ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ዓርቂ ሃይቄ ዓሳ ኬዳ ቤዛ ሙኪ ሙኪ ዓኣኔ፤ ዔያቶም ሳዖኮ ዛሎኮ ዛሎ ዖልዚና፥ ናይዚና፥ ፑርታ ዶርዖና ሃሣ ካይዚ ቦዖና ዎዺሺ ባይዛንዳጉዲ ቢታንቶ ዒንጊንቴኔ። 9ዶንጋሳ ዔርዛ ማላቶ ዒ ቡሌ ዎዶና ፆኦሲ ቃኣሎና ዔያታ ማርካዼ ማርካቶ ዛሎናሮ ጌይ ዎዾና ዓሶኮ ሼምፓሢ ፆኦሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞኮ ዴማ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ 10ዔያታ ዼጊ ጌዔ ዑኡሲና፦ «ዱማዼያ ሃሣ ጎኔ ማዔያ፥ ቢያሢኮ ዑፃ ማዔ ጎዳሢዮ! ሳዖይዳ ዓኣ ዓሶይዳ ኔ ዎጉዋኣሢና ኑ ሱጉፆ ዛሎዋ ኮሞ ኔ ዔኩዋኣሢ ዎማ ሄላንዳኣናዳይ!» ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 11ዬካፓ ፔቴ ፔቴዞንሢም ቦኦሬ ማኣዓ ዒንጊንቴኔ፤ ሃጊ ዔያቶጉዲ ዎዾንዶ፥ ፆኦሲም ማዻያ ማዔ፥ ዔያቶኮ ላጎ ሃሣ ዒሾንሢ ማዔዞንሢኮ ፓይዳ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ዻካ ዔያታ ጊቢ ዳንዳዒ ዴዓንዳጉዲ ዔያቶም ኬኤዚንቴኔ። 12ዬካፓ ማራዓሢ ላሃሳ ዔርዛ ማላቶ ቡላንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዬማና ሳዓ ሚርጌና ዓጊፄኔ፤ ዓባ ካርሢ ዓፒላጉዲ ካርታዛ ዓጊና ጉቤና ሱጉሢጉዲ ዞቄኔ፤ 13ዼኤፒ ዢባሬ ቤሌሴ ሚፆ ዓጊሣ ዎዶና ካፂባኣ ዓኣፓ ሚፃፓ ዲኢናሢጉዲ ጫሪንጮ ዦኦጋሢያ ዲኢኔኔ። 14ጫሪንጫ ማሪንቴ ማፃኣፖጉዲ ማዒ፥ ማርቲ ዴንዴኔ፤ ሃሣ ዹኮንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጫ ዓኣ ቤዛፓ ሺኢኪ ባይቄኔ። 15ዓጮኮ ዱማ ዱማ ካኣታ፥ ዎይሣ ዓሳ፥ ፖኦሊሶ ዓይሣ ዓሳ፥ ዖርጎጮ ዓሳ፥ ዶዶ ዓሳ፥ ዴማ ማዒ ማዻ ዓሶንታ ማዺሻ ዓሶንታ ቢያ ዴኖ ባኣካ ዓኣ ዔቶና ዹኮና ሃሣ ላሎ ቆኦፖናይዳ ዓኣሺንቴኔ፤ 16ዬካፓ ዹኮና ላሎናም፦ «ኑ ዑፆይዳ ዶዑዋቴ! ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢና ማራዓሢናኮ ጎሪንታፓ ኑና ዓኣቹዋቴ! 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ዼኤፖ ዔያቶኮ ጎሪንቶ ኬላ ሙኬሢሮ ዖኦኒ ዬያኮ ቤርታ ዔቃኒ ዳንዳዓንዳይ?» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\