ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 7

1ዬካፓ ዖይዶ ኪኢታንቻ ዓጮኮ ዖይዶ ዛሎና ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ሳዖይዳ ማዖም ባዞይዳ ሃሣ ሚፆይዳ ዓይጎ ዢባሬያ ዢባርሹዋጉዲ ዓጮኮ ዖይዶ ዛላፓ ሙካ ዢባሮ ቢያ ላኣጊ ዓርቄኔ። 2ሃሣ ጊንሣ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢኮ ዔርዛ ማላቶ ኩጫ ዔኬ፥ ሜሌ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ሙካንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ሳዖና ባዞና ባይዛንዳጉዲ ቢታንታ ዒንጊንቴ ዖይዶ ኪኢታንቾንሢም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ 3«ኑ ፆኦዛሢም ማዻ ዓሶኮ ባሊቶይዳ ዱማሲ ዔርዛ ማላቶ ኑ ዓይሣንዳያ ሄላንዳኣና ሳዖ ማዔቴያ ባዞ፤ ሃሣ ሚፆዋ ዔኤቢ ዎኦቲፖቴ» ጌዔኔ። 4ዔርዛ ማላቶ ዓይሢንቴ ዓሶኮ ፓይዶ ታ ዋይዜኔ፤ ዬያታ ዒስራዔኤሌ ፃጶ ቢያይዳፓ ማዔያ ፄኤታና ዖይዲታሚ ዖይዶ ሺያ ዓሲኬ። 5- 8ዪሁዳ ፃጳፓ፥ ሮኦቤኤሌ ፃጳፓ፥ ጋኣዴ ፃጳፓ፥ ዓሴኤሬ ፃጳፓ፥ ኒፕታኣሌኤሜ ፃጳፓ፥ ሚናኣሴ ፃጳፓ፥ ሲሞኦኔ ፃጳፓ፥ ሌዊ ፃጳፓ፥ ዪሳኮኦሬ ፃጳፓ፥ ዛብሎኦኔ ፃጳፓ፥ ዮሴፔና ቢኢኒያሜና ፃጳፓ፤ ዬያ ፔቴ ፔቴሢ ፃጳፓ ታጶ ላምዖ ሺያ፥ ሺያ ዓሲም ማላታ ዓይሢንቴኔ። 9ዬካፓ ዖኦኒያ ፓይዳኒ ዳንዳዑዋ፥ ሚርጌ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዬያታ ዱማ ዱማ ዴሬይዳፓ፥ ቶኦኪዳፓ፥ ዜርሢዳፓ፥ ሙኡቺ ጌስታ ዓሲዳፓ ቡኬ ዓሲኬ፤ ዔያታ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቲ፥ ሜኤፄ ዒላሺያ ፔ ኩጫ ዓርቂ ካኣቱሞ ዖይቶና ማራዓሢና ቤርታ ዔቃዖ፥ 10ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ዻቂንታ ኑም ጴዼሢ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔ፥ ኑ ፆኦዛሢና ማራዓሢናይዳፓኬ» ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 11ኪኢታንቻ ቢያ ሃሣ ካኣቱሞ ዖይቶና ጋርቾንሢና ሃሣ ዖይዶ ባኮንሢኮ ዓጫ ዔቂ፥ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ባሊቶና ሂርኪ ጌዒ ፆኦሲም ዚጋዖ፥ 12ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓኣሜን፤ ሄርሺሢና ቦንቾና ዔራቶና፥ ጋላታና ዼኤፒሲሢና ዎልቄና ዶዱሞና፥ ኑ ፆኦዛሢም ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።» 13ዬማና ጋርቾንሢዳፓ ፔቴ ታ ባንሢ ሺራዖ፦ «ሃንሢ ቦኦሬ ማኣዓሢ ማይንቴዞንሢ ዖናንሢዳይ? ዓንካፓ ዔያታ ሙኬይ?» ጌዒ ታና ዖኦጬኔ። 14ታኣኒያ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኔ ዔራኔ» ጋዓዛ፥ ዒዚ «ሃንሢ ዼኤፖ ሜታሢ ጊዴና ኬስኪ ሙኬዞንሢኬ፤ ዔያታ ፔኤኮ ማኣዓሢያ ማራዓሢ ሱጉፆና ማስኪ ቦኦሪሼኔ፤ 15ዬያሮ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዋንቴና ሮኦሪና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዒዛም ማዻኔ፤ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢ ዔያቶ ባኣካ ማዒ ዔያቶኮ ሺባሢ ማዓንዳኔ። 16ሃካፓ ሴካ ዔያታ ናይዺንታዓኬ፤ ዼኤቢያ ዼኤቢንታዓኬ፤ ዓቢ ዔያቶ ሚቻዓኬ፤ ሩኡጲያ ዔያቶ ሄላዓኬ፤ 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ካኣቱሞ ዖይቶ ባኣካ ዓኣ ማራዓሢ ዔያቶኮ ሄንቃሢ ማዓንዳኔ፤ ናንጎ ዓልቃ ዋኣፆ ባንሢያ ዔያቶ ዒ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ ፆኦሲ ዔያቶኮ ዓቢፆ ዓኣፓፓ ቢያ ዑጫንዳኔ» ታኣም ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\