ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 8

1ማራዓሢ ቡሊንቶፓ ጌይ ዓይሦና ላንካሳ፥ ባኬሎ ቡሌ ዎዶና ጫሪንጫ ዋይዚንታ ባኣዚ ባኣያ ማዒ፥ ዻካ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ 2ዬካፓ ፆኦሲ ቤርታ ዔቃ፥ ላንካዎ ኪኢታንቾ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያቶም ዒማና ላንካይ ዛዬ ዒንጊንቴኔ። 3ዑንጆ ጩቢሶያ ዎርቄና ኮሺንቴ ሱሢ ኩንዔ ኩጫ ዔኬ፥ ኪኢታንቻ ሙካዖ ፆኦሲም ዒንጎ ባካ ዒንጊንታ ቤዞ ኮይላ ዔቃዛ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ፥ ዎርቆና ኮሺንቴ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዛ፥ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆና ዎላ ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢሻንዳጉዲ ሚርጌ ዑንጄ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። 4ዑንጆኮ ጩባ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆና ዎላ ኪኢታንቻሢ ኩጫፓ ፆኦሲ ቤርቶ ኬስኬኔ። 5ዬካፓ ኪኢታንቻሢ ጩቢሶ፥ ሱፆ ኩንዖ ዔኪ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዛፓ ታሚ ካኣሺ ሱፆ ኩንዖይዳ ኩንሤስካፓ ሳዖ ባንሢ ኬኤራዛ ጉጉንሢና ዼኤፒ ዑኡሲና ሃሣ ዜኤሊንሢያ ዜኤሊንሤም ሳዓ ዓጊፄኔ። 6ዬካፓ ላንካይ ዛዬ ኩጫ ዔኬ፥ ላንካይ ኪኢታንቾስኬንሢ ዛያሢ ዋርቃኒ ጊኢጊንቴኔ። 7ቤርታሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ሱጉሢ ሲኢሪንቴ ሻቺና ታሚና ሳዓ ኬዴኔ፤ ዬማና ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓ ሳዓ ሚጬኔ፤ ሚፆንታ ዓኣዔ ማኣቶንታኮዋ ዛላኮ ዛላ ማዓይ ቢያ ሚጬኔ። 8ሃሣ ላምዓሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ታሚ ዔኤታ፥ ዼኤፒ ዹካ ማላ ባኣዚ ባዞይዳ ኬዳዛ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ባዞኮ ሱጉሢ ማዔኔ፤ 9ባዞይዳ ናንጋ፥ ሼምፓ ዓኣ ባኮኮ ዛላኮ ዛላ ማዓይ ቢያ ሃይቄኔ፤ ሃሣ ዋኣፆ ካኣሚሎኮዋ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ፑርቲ ጋፔኔ። 10ሃይሣሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ፆምፔጉዲ ዔኤታ ዼኤፒ ዦኦጌ ጫሪንጫፓ ዎሮ ዋኣፆና ዓልቃ ዋኣፆናኮ ዛላኮ ዛላ ማዓ ጊንፆይዳ ኬዴኔ። 11ዬያ ዦኦጋሢኮ ሱንፃ «ዋላንጋ» ጌይንታያኬ፤ ዬያሮ ዋኣፆኮ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ጫንቺ ማዔኔ፤ ዋኣፆኮ ጫንቂፆይዳፓ ዔቄያና ሚርጌ ዓሲ ሃይቄኔ። 12ዖይዳሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ዓቦንታ ዓጊኖንታ ዦኦጋሢንታኮ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ዹይንቴኔ፤ ሮኦሮንታ ዒባኖንታኮ ዛላኮ ዛላ ማዓ ጊንፆይዳ ፖዒ ፖዑዋጉዲ ላኣጊንቴኔ። 13ዬካፓ ሃሣ ፔቴ ኮኦኬ ጫሪንጫ ባራናንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ «ዓቴ ሃይሦ ኪኢታንቾንሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ዋይዚንታንዳ ዑኡዞ ዛሎና ሳዖይዳ ናንጋ ዓሶም ባዴዔ! ባዴዔ! ባዴዔ!» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\