ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 9

1ዶንጋሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ዒማና ጫሪንጫፓ ሳዓ ኬዴ ፔቴ ዦኦጌ ታ ዴንቄኔ፤ ዬያ ዦኦጋሢም ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔቶ ቡሎ ቁልፔ ዒንጊንቴኔ። 2ዒዚ ዔቶ ቡሌ ዎዶና ዓንሢ ታሚፓ ኬስካ፥ ጩቢጉዴ ጩቢ ዔታፓ ኬስኬኔ፤ ዬይ ዔታፓ ኬስካ ጩባ ዓቦንታ ጫሪንጮንታ ቢያ ዹሚሼኔ፤ 3ዬያ ጩቦ ባኣካፓ ዓቢሢ ሳዖይዳ ኬዴኔ፤ ዬያቶም ሳዖይዳ ዓኣ ኮርናሢም ዒንጊንቴ ዎልቆጉዴ ዎልቄ ዒንጊንቴኔ፤ 4ሳዖይዳ ዓኣ ማኣቶንታ ዋርቂ ዓኣ ዒላሺንታ ሃሣ ዱማ ዱማ ሚፆ ዔያታ ካኣሙዋጉዲ ዔያቶም ኬኤዚንቴኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ሜታሳንዳጉዲ ጌይንቴሢ ባሊቶይዳ ፆኦሲሮ ማዒፆ ዔርዛ ማላታባኣ ዓሶኬ። 5ዬያቶዋ ዶንጎ ዓጊኒ ሌሊ ሜታሳንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዎዻንዳጉዲ ዎልቄ ዒንጊቦኦሴ፤ ዔያታ ሜታሳንዳ ጎይፃ ኮርና ዓሲ ዻዓዖ ሜታሳሢ ጎይፆ ሜታሳንዳጉዲኬ። 6ዬንሢ ኬሎንሢዳ ዬና ዓሳ ሃይቃኒ ኮዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዔያቶም ማዓዓኬ፤ ሃይቢ ዔያታ ሱኡካዻንዳኔ፤ ጋዓንቴ ሃይቢ ዔያቶ ኮይላፓ ዴንዲ ባይቃንዳኔ። 7ዓቢፃ ዖልዚም ጊኢጌ ፓሮ ማላኔ፤ ዔያቶኮ ቶኦኮይዳ ዓጎያ፥ ዎርቄና ኮሺንቴ ቦንቾሮ ዓጎ ባካ ዓኣኔ፤ ዓኣፖ ካራ ዔያቶኮ ዓሲሮ ማላያኬ፤ 8ዔያቶኮ ቶኦኮ ጋፓና ላኣሊሮ ማላኔ፤ ዓጫ ዔያቶኮ ዞቢ ዓቺ ማላያኬ፤ 9ዓንጊና ኮሺንታ ዖሎ ማኣዓሢ ማላ፥ ማኣዓ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዔያቶ ጋኣዞኮ ዑኡዛ ዖልዚሮ ዓኣዻ ሚርጌ ፓሮና ሳርጌላ ዖይታናኮ ካኣኒ ማላያኬ። 10ኮርኖጉዲ ዑንኪና ዻዓ፥ ቤልሢ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዓሶ ዔያታ ዶንጎ ዓጊኒ ሜታሳንዳ ዎልቃ ዔያቶኮ ዑንኮይዳ ዓኣኔ። 11ዔያቶ ዎይሣ ካኣቲ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዒዚ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔቶኮ ኪኢታንቻሢኬ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ዓብዶኔ»፥ ጊሪኬ ዓሶ ሙኡጮና «ዓጲሎኔ» ጌይንታኔ፤ ዬና ጌይፃ «ባይዛ» ጌይሢኬ። 12ቤርታሳ ሜቶ ዎዳ ጋፔኔ፤ ዓካሪ ሃሣ ሜሌ ላምዖ ሜቶ ዎዴ ሙካንዳኔ። 13ላሃሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ፆኦሲ ቤርታ ዓኣ ዎርቆና ኮሺንቴ ፆኦሲም ዒንጎ ቤዞኮ ዖይዶ ዛላ ዓኣ፥ ጉራኖ ማላ ባካፓ ዑኡሲ ኬስካንቴ ታ ዋይዜኔ፤ 14ዬና ዑኡዛ ዛያሢ ዔኪ ዓኣ፥ ላሃሳ ኪኢታንቻሢም፦ «ዼኤፖ ዔፕራፂሴ ዎሮይዳ ቱኡቴ፥ ዖይዶ ኪኢታንቾንሢ ቡሌ!» ጌዔኔ። 15ዬኖ ኬሎና፥ ዬኖ ዎዶና፥ ዬኖ ዓጊኖና፥ ዬኖ ሌዖናም ጊኢጊንቴ ዖይዶ ኪኢታንቾንሢ ዓሶይዳፓ ዛላኮ ዛላ ማዓ ዓሲ ዎዻንዳጉዲ ቱኡዛፓ ቡሊንቴኔ። 16ፓራሢና ዖላ ዓሶኮ ሚርጉማ ዺቢ ሺያና ፓይዲንታያ ኮሺ ዺቢታሢ ፓይዶ ታ ዔያቶኮ ዋይዜኔ። 17ፓራሢና ፓራሢ ቶጊ ዓኣ ዓሶና ፆኦሲ ታና ዻዌም ታኣኒ ዛጋንቴ ያዺኬ፦ ዳዳ ዔያቶኮ ዖሎሮ ዔያታ ማኣዔ ባካ ታሚጉዲ ዞቄ ሃሣ ጮልዔ ጊንሣ ጪኢጬ ቡኒጉዲ ጋላፒኬ፤ ፓሮንሢኮ ቶኦካ ዞቢ ቶኦኪ ማላያ፥ ዔያቶኮ ዻንጋፓ ታሚና ጩቢና ዓንሢ ፂኢሊጉዴ ፂኢሊያ ኬስካኔ፤ 18ዔያቶኮ ዻንጋፓ ኬስኪ «ባይዞም» ጎዖና ባኮና ጌይፃ፦ ታሞና ጩቦና ሃሣ ፂኢሎና ዓሶኮ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓያ ቢያ ዎዼኔ። 19ፓሮንሢኮ ዎልቃ ዔያቶኮ ዻንጎና ዑንኮናይዳኬ፤ ዑንካ ዔያቶኮ ሾኦሺ ማላኔ፤ ሃሣ ሾኦሺ ቶኦኪጉዴ ቶኦኪ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዓሶ ዔያታ ሜታሲ ዎዻሢ ዬያናኬ። 20ዬንሢ «ባይዞም» ጌይንቴ ባኮንሢ ዎዹዋንቴ ዓቴ ዓሳ ፔኤኮ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቡኡፂ ሃሺባኣሴ፤ ዬይያ፦ ፃላሄንታ ዎርቄይዳፓ፥ ቢራ ዓንጊዳፓ፥ ሞኦኖ ዓንጋፓ፥ ሹቺፓ ሃሣ ሚሢፓ ኮሺንቴያ፥ ዛጋኒያ ዋይዛኒያ፤ ሃሣ ዓጊፂ ሃንታኒያ ዳንዳዑዋ ካኣሽኮ ባኮንታ ዔያታ ካኣሽኪፆ ሃሺባኣሴ ጌይሢኬ። 21ዬያጉዲ ሃሣ ሼምፖ ዎዺሢ፥ ማርሻ ማርሺሢ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ዉሱሞ፤ ዬያ ባኮ ዔያታ ቡኡፂ ሃሺባኣሴ ጌይሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\