ሮሜ ዓጮ ዓሶም 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ፆኦሲ ማዾም ዔኤሊንቴ፥ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ዶኦሪንቴ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤ 2ሃይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ቤርታዺ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎኬ። 3ኮዦ ሃይሳ ፆኦሲ ናዓሢ ዓሲ ማዒ፥ ዳውቴ ዜርፆይዳፓ ሾይንቴሢ ኬኤዛያኬ። 4ዬያጉዲ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጌኤዦ ዓያኖ ዛሎና ዼኤፒ ዎልቄና ሃይባፓ ዔቂፆና ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ኬኤዛኔ። 5ዒዛ ዛሎና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ኑና ማሃኒ ዳንዳዒሳ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲና ዒዛም ዓይሢንታንዳጉዲ ኑ ማሃኔ። 6ዒንሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴሮ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዔኤሌ ዓሶ ባኣካኬ። 7ዬያሮ ሮሜ ዓጮይዳ ናንጋያ፤ ሃሣ ፆኦሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ዔኤሌዞንሢም ቢያ፦ ኑ ዓዳሢ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖም። 8ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ሃይሳ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴሢሮ ቢያፓ ቤርታሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢ ቢያሢ ዛሎሮ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። 9ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ዋሉዋያ ማዒፆኮ ዒዛ ናኣዚ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዚ ኬኤዚ ጉቤ ዒናፓ ታ ዒዛም ማዻ ፆኦዛሢ ታኣኮ ማርካኬ። 10ፆኦሲ ጌዔቴ ጋፒንፃ ሃሢ ዒንሢ ኮራ ታ ሙካንዳ ጎይሢ ዒ ጊኢጊሻንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ማሃ ዓያኖ ዒንጊፆ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ኮዓሢሮ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ኮሺ ማላኔ። 12ዬያ ታ ጋዓሢ ታኣኒ ዒንሢ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒንሢያ ታ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዎሊ ኑ ዶዲሻኒ ኮዒኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሜሌ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ታ ዔርዚ ሚርጌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቄኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ባኣኮይዳኣ ታ ዔርዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ሚርጌና ታ ማሌም ሃኖ ሄላንዳኣና ታኣም ጊኢጊባኣሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 14ጊሪኮ ዓጮ ናንጎና ሙኡጮና ዔራ ዓሶና ዔሩዋ ዓሶናም፥ ጪንጮ ዓሶና ቦኦዞ ዓሶናም ኮዦ ሃይሶ ዔርዛንዳያ ታና ኮይሳኔ። 15ዬያሮኬ ዒንሢ፥ ሮሜይዳ ናንጋዞንሢም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒ ታ ኮዓሢ። 16ታኣኒ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶ፥ ሄሊሳዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ፤ ጌይፃ፦ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ዎልቄኬ። 17ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ፆኦሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ፆኦሲ ፂሎ ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 18ዓሳ ፔኤኮ ፑርቱሞና ጎኑሞ ፔጋዺ ዔርቱዋጉዲ ማሃኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ጎሞና ፑርቱሞና ዛሎሮ ፆኦሲኮ ጎሪንታ ጫሪንጫፓ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ። 19ፆኦሲ ዔያቶ ሜቶና ጎራሢ ፆኦሲ ዛሎ ዔያታ ዔራኒ ኮይሳ ባኮ ዒ ዔያቶ ፔኤሮ ዔርዜም ዔያታ ዔራያታሢሮኬ። 20ዓጫ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዓሲም ጴዹዋ፥ ፆኦሲ ባካ፤ ጌይፃ፦ ናንጊና ናንጋ ዒዛኮ ዎልቆና ፆኦሱሞና ዒ ማዤ ባኮይዳ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ዬያሮ ዬኖ ዓሶጉዲ ዔሬዖ ፑርቲሳዞንሢ ቶላኒ ጌስታንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆኦሲ ዔሬያታዖ ዒዛም ኮይሳ ቦንቾና ጋላታና ዒንጊባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔኤኮ ማሊፆና ፓሡዋ ዓሲ ማዔኔ፤ ሃሣ ጶቂሡዋያ ማዒ ዒና ዔያቶኮ ባይቄኔ፤ 22ዔያታ «ኑ ጪንጫ ዓሲኬ» ጋዓኔ፤ ታንቴ ዔያታ ዔኤያኬ። 23ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ካኣሽኪፆ ሃሺ ላኣሚንታያና ባይቃያ ማዔ፥ ዓሲንታ ካፒንታ ቆልሞንታ ሳዓይዳ ዳዲና ሃንታ ባኮ ማሊሲ ማዦና ካኣሽኮ ባኣዚ ዔያታ ካኣሽኪሢ ዓርቄኔ። 24ዬያሮ ፆኦሲ ቦርሲሳ ባኣዚ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚ ኩሜ ዔያቶ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዔያቶ ሃሼኔ። 25ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ሉኡዙሞና ዔያታ ላኣሜሢሮ፥ ማዤሢ ዓኣንቴ ማዢንቴ ባኮ ዔያታ ካኣሽኪ፥ ዬያ ባኮም ማዻሢሮኬ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ናንጊና ጋላቲንቴያኬ። 26ዓሳ ዬያ ማዼሢሮ ፆኦሲ ዓሶ ኮይሱዋ ቦርሲሳ ሱኡኬም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ዔያቶኮ ላኣላታዖ ዔርቴ ጎይፆጉዲቱዋንቴ ዳምቤባኣ ጎይሢ ላኣሊና ላሄኔ። 27ዬያጉዲ ሃሣ ዓቲንቃ ላኣሎና ላሂፆ ሃሺ፥ ዎላ ላሃኒ ኮዒሢና ዓቲንቃ ዓቲንቆና ዎላ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዼኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ዻቢንቶ ዛሎና ዔያቶም ኮይሳ ሜቶ ፔጊዳ ዔያታ ዔኪ ዬዓንዳኔ። 28ዓሳ ፆኦሲ ዔራኒ ኮዒባኣሢሮ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ፆኦሲ ፓሡዋ ማሊሢም ዓኣሢ ዔያቶ ዒንጌኔ። 29ዬያሮ ጌኔ ማዾ፥ ፑርቱሞ፥ ዱኡዹሞ፥ ኮሜ ዓርቂሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዑራ፥ ጌሺሢ፥ ፑርታ ማሊሢ ዔያቶይዳ ኩሜኔ፤ 30ዬያጉዲ ሃሣ ዔያታ ዾንካያ፥ ዓሲ ሱንሢ ባይዛያ፥ ፆኦሲ ዒፃያ፥ ዓሲ ቦሃያ፥ ዖቶርቃያ፥ ሄርሺንታያ፥ ፑርታ ባኣዚ ማዾንዶ ጎይሢ ኮዓያ፥ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋያ፥ 31ጶቂሡዋያ፥ ጌስቲ ቱኮና ጌኤዞ ካፑዋያ፥ ናሹሞ ባኣያ፥ ሚጪንቲሢያ ባኣ ዓሲኬ። 32«ዬንሢ ማዻዞንሢም ቢያ ሃይቢ ኮይሳኔ» ጋዓ ፆኦሲኮ ዎጎ ዔራያታዖ ዬያ ቢያ ዔያታ ማዻኔ፤ ማዾ ሌሊቱዋንቴ ዬያጉዲ ማዻ ዓሶዋ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዶዲሻኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\