ሮሜ ዓጮ ዓሶም 10

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታኣኮ ዒኖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ማሊፆና ፆኦሲ ታ ሺኢቃ ሺኢጲፃ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዻቃንዳጉዲኬ። 2ጎኔና ዔያታ ዔሩዋዖ ማዻኔ፤ ፆኦሲ ዛሎ ባኮ ዒናፓ ናሽካ ዓያና ዔያቶኮ ዓኣሢ ታ ታ ቶኦኪና ዔያቶኮ ማርካኬ። 3ፆኦሲ ዓሶ ፂሎ ማሂ ዛጋ ጎይፆ ዔያታ ዔሩዋዖ ዔያታ ፔኤሮ ፂላኒ ኮዒፆና ፆኦሲ ፂሉሞም ዓይሢንቲባኣሴ። 4ዓሲ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ፂላንዳጉዲ፥ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ኪሪስቶሴና ኩሜኔ። 5ዎጎ ኩንሥሢና ጴዻ ፂሉሞ ዛሎ ሙሴ ፃኣፔሢ፦ «ዎጎ ኩንሣሢ ቢያ ሼምፔና ናንጋንዳኔ» ጋዓያኬ። 6- 7«ኔኤኒ ዒኖና ‹ፔቴ ዓሲ ኪሪስቶሴ ኬይሳኒ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኮንጎ› ጌዒፖ፤» ሃሣ «ኔ ዒኖና ‹ፔቴ ዓሲ ኪሪስቶሴ ኬሳኒ ሃይቄ ዓሳ ዓኣ ቤዞ ኬዶንጎ› ጌይፖ» ዬይ፦ ኪሪስቶሴ ሃይካኬ፤ ፆኦሲ «ፂሎኬ» ጌይ ዛጋ ዓሳ ያዺ ጎዑዋሴ። 8ሃሣ ጊንሣ፦ «ፆኦሲኮ ቃኣላ ኔኤኮ ኮይላኬ፤ ፔቶ ሃሣ ኔኤኮ ዻንጎና ዒኖናይዳኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። ዬይ ቃኣላ ኑኡኒ ኬኤዛ ጉሙርቂፆ ቃኣሎኬ። 9ዬሱሴ ጎዳ ማዔሢ ኔ ዒኖና ኔ ማርካዺ ፆኦሲ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴሢያ ኔ ጉሙርቄቶ ዻቃንዳኔ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ፔ ዒኖና ጉሙርቂ ፂላኔ፤ ፔ ዻንጎና ማርካዺ ዻቃኔ፤ 11ዬይያ፦ «ዒዛ ጉሙርቃሢ ቢያ ቦርሲንቲንዱዋሴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ። 12ዓካሪ፤ ፔቴ ፆኦዛሢ ቢያሢኮ ጎዳ ማዔሢሮ ዓይሁዴ ዓሶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ባኣካ ዱሙሞ ባኣሴ፤ ዒዚ ኮሺ ፆኦሲ ማዔሢሮ ሺኢቃዞንሢም ቢያ ዻቂንቶ ዓንጆ ሚርጌና ዒንጋኔ፤ 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ጎዳ ማኣዳንዳጉዲ ዔኤላሢ ጉቤ ዻቃንዳኔ» ጌይንቴኔ። 14ጋዓንቴ ዒዛ ጉሙርቂባኣታዖ ዎይቲ ዔያታ ዔኤላኒ ዳንዳዓይ? ሃሣ ዒዛ ዛሎ ዋይዚ ባኣዖ ዎይቲ ዔያታ ጉሙርቃንዳይ? ዔያቶም ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛ ዓሲ ባኣንቴ ዎይቲ ዔያታ ዋይዛኒ ዳንዳዓንዳይ? 15ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛዞንሢ ኬኤዞም ዳኪንቲባኣያታቴ ዎይቲ ዔያታ ኬኤዛኒ ዳንዳዓንዳይ? «ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛ ዓሶኮ ቶካ ዎዚጉዴ ኮሺዳይ?» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 16ጋዓንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦ «ጎዳሢዮ! ኑኡኒ ኬኤዛ ቃኣሎ ዖኦኒ ዔኬይ?» ጌዔሢጉዲ ቢያሢ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዔኪባኣሴ። 17ዓካሪ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ጴዻሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዚዳፓኬ፤ ኮዦ ሃይሳኣ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛሢኬ። 18ሂንዳ ታ ሂዚ ጎዖም፤ ኮዦ ሃይሶ ዔያታ ዋይዚባኣሴ ጌይሢዳ? ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ኮዦ ሃይሳ ዓጮ ቢያይዳ ኬኤዚንቴኔ፤ ዬይ ዑኡዛ ዓጮኮ ጋፖ ሄሌኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ፥ ጎኔና ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዋይዜያኬ። 19ሃሣ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ኮዦ ሃይሶ ዔሪባኣሴ ጌይሢዳ? ዬይ ያዺ ጌይንቱዋጉዲ ሙሴ ሃያኮ ቤርታ፦ «ቦሂንቴ ዓሶ ዓሲ ማሂ ‹ዎይቲ ዔያታ ኑጉዲ ማዔይ› ታ ዒንሢ ጌይሲሳንዳኔ፤ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሶ ዔርዚ ታ ዒንሢ ዻጋሳንዳኔ» ጌዔኔ። 20ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ሃሣ፦ «ታና ኮዒባኣሢም ታ ጴዼኔ፤ ‹ፆኦሲ ዓንካዳይ?› ጌይ ታና ዖኦጪባኣዞንሢም ታ ፔጋዺ ጴዼኔ» ጌዒ ጫርቂ ኬኤዜኔ። 21ጋዓንቴ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ «ዓይሢንቱዋ፥ ዒፃ ዴሬ ታ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ኩጮ ታ ቤኤዜኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\