ሮሜ ዓጮ ዓሶም 11

1ሂንዳ ታ ሃሣ ሂዚ ጎዖም፤ ፆኦሲ ፔ ዴሮ ሃሺያ? ፔቴታዖ ሃሺባኣሴ! ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ሃሣ ቢኢኒያሜ ማኣራፓ ማዔያ ዒስራዔኤሌ ዓሲኬ። 2ዬያሮ ፆኦሲ ቤርታዺ ዶኦሬ ዴሮ ሃሺባኣሴ፤ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዔኤሊያሴ ዛሎ ዎዚ ጌዔቴያ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? ሃሣ ዒስራዔኤሌ ዴራ ማዼ ባኮ ዎዚ ጌዒ ፆኦሲም ዒዚ ፑሽኬቴያ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 3ዒማና ዔኤሊያሴ፦ «ጎዳሢዮ! ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዔያታ ዎዼኔ፤ ኔኤም ዒንጎ ባኮ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞዋ ሻሄም ታኣኒ ሌሊ ዓቴኔ፤ ታናኣ ሃሣ ዔያታ ዎዻኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 4ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒዛም ማሃዖ፦ «ጎኔ ፆኦሲ ማዒባኣ፥ ባዓኣሌ ጎዖ ፆኦዞ ካኣሽኪባኣ ላንካይ ሺያ ዓሲ ታኣኮ ዓኣኔ» ጌዔኔ። 5ሃሢ ማዔቴያ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶኦሪንቴ ዻካ ዒስራዔኤሌ ዓሲ ዓኣኔ። 6ፆኦሲኮ ዶኦሪፃ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማዔቶ ማዾናቱዋሴ ጌይሢኬ፤ ዎንዴ ማዾና ማዔቴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኮሹሞ ዒንጊሢ ማዒንዱዋያታንቴኬ። 7ዓካሪ ጋፒንፃ ዓይጎ ማዔይ? ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዔያታ ኮዔ ባኮ ዴንቂባኣሴ፤ ዶኦሪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ዴንቄኔ፤ ዓቴ ዓሳ ጎኑሞ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ። 8ዬይያ ያዺ ማዔሢ፦ «ፆኦሲ ዒኖ ዔያቶኮ ዶጪሴኔ፤ ዬያሮ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓኣፓ ዔያቶኮ ዴንቁዋሴ፤ ዋያኣ ዔያቶኮ ዋይዙዋሴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 9ዳውቴ ሃሣ፦ «ዔያታ ሙዓኒ ቡካ ቤዛ ዓርቃ ፒሮ፤ ሃሣ ሎንሣ ዔቴ ማዒ ዔያቶ ሜታሶንጎ! 10ዓኣፓ ዔያቶኮ ዴንቁዋጉዲ ዹሞንጎ፤ ጊኢራኣ ዔያቶኮ ሜቶና ቢያ ኬሊ ዎቦንጎ» ጌዔኔ። 11ሂንዳ ላሚ ታ ሃሣ ሂዚ ጎዖም፤ ዓይሁዶ ዓሳ ዻቢንቴሢ ናንጊና ባይቃንዳጉዲዳ? ያዺቱዋሴ! ዓይሁዶ ዓሶ ዻቢንቶ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዻቂንታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ዔያታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፦ «ዎይቲ ዔያታ ኑጉዲ ማዔይ?» ጋዓንዳጉዲኬ። 12ዓይሁዶ ዓሶኮ ዻቢንታ ዓጮም ሚርጌ ዓንጆ ጴዺሴኔ፤ ሃሣ ዔያቶኮ ባሊቲባኣያ ማዒፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዓንጆ ማዔኔ፤ ዎንዴ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዻቄያ ማዔቴ ዓንጃ ዎዚ ሚርጋንዳንቴዳይ? 13ሃሢ ሃያ ታ ኬኤዛሢ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶምኬ፤ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ታ ኬኤዛንዳጉዲ ዳኪንቴሢሮ ታ ማዻ ማዾና ዎዛዻኔ። 14ሃያ ታ ማዻሢ ታ ፃጶ ማዔ ዓይሁዴ ዓሶ፦ «ዔያታ ዎይቲ ኑጉዲ ማዔይ?» ጌይሳኒኬ፤ ዬያይዲፆና ጎዖንቴ ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ታ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ። 15ፆኦሲ ዔያቶ ሃሼሢሮ ሜሌ ዓሳ ፆኦሲና ቡካያ ማዔቴ ፆኦሲ ዔያቶ ፔ ዓሲ ማሂ ዔካ ዎዶና ዎዎይታንዳያ ዒንሢም ማላይ? ዬይ ሃይቢዳፓ ዔቂሢጉዴያኬ! 16ፔቴ ቆኦሮ ሙኑቃኮ ካራፓ ዔኪ ፆኦሲም ዱማዼያ ማሆናቴ ሙኑቃ ጉቤ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓኔ። ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ሚሢኮ ፃጳ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔቴ ካኣፓኣ ዱማዼያ ማዓኔ። 17ማኣሮ ካራ ቱኮና ዛይቶ ሪሚቶ ሚፆኮ ካኣፖ ማዔ ዓይሁዶ ዓሳ ሜቂ ኬዴ ቤዛ ጌሦና፥ ካዮ ሪሚቶ ካኣፖጉዲ ማዔ፥ ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዔያቶም ዒንጊንታ ዓንጆ ዒንሢያ ዴንቃያ ማዔኔ። 18ዬያሮ ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሜቂ ኬዴ ካኣፖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳ ዖቶርቂፖቴ፤ ዒንሢ ካኣፒ ሌሊ ማዔሢሮ ፃጳ ዒንሢ ኬዲ ዓርቄኔ፤ ዒንሢ ፃጶ ኬዲ ዓርቂባኣሢሮ ሄርሺንታንዳያ ዒንሢም ኮይሱዋሴ። 19ጋዓንቴ፦ «ካኣፓ ሜቂ ኬዴሢ ኑኡኒ ዔያቶ ቤዛ ጌላንዳጉዲ ጌይኬ» ዒንሢ ጋዓንዳኣናንዳኔ። 20ያዺ ዒንሢ ጋዓኒ ጎኔኬ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ሜቂ ኬዴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋዖ ዓቲፆና ማዓዛ ዒንሢ ዶዲ ዒኢካ ዴዔሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆናኬ፤ ያዺ ማዔሢሮ ዒዒጊጫንዳፓዓቴም ዖቶርሙሞ ዒንሢ ኮይሱዋሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ቤርታ ማዢንቶ ካኣፖ ማዔ፥ ዓይሁዶ ዓሶም ሚጪንቲባኣያ ማዔቴ ዒንሢማኣ ሚጪንታዓኬ። 22ዓካሪ ፆኦሲኮ ሚጪንቶና ሚጪንቶ ዒፂፆና ዛጉዋቴ፤ ሚጪንቶ ዒፂፃ ዒዛኮ ሜቂ ኬዴዞንሢም ማዓዛ፥ ሚጪንቶ ዒ ዒንሢ ሚጪንታኔ፤ ዬያ ዒ ማዻንዳሢ ዒዛ ጉሙርቂፆና ዶዲ ዒንሢ ናንጌቴኬ፤ ዶዲባኣቴ ጋዓንቴ ዒንሢያ ሜቂ ኬዳንዳኔ። 23ዓይሁዶ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዒፂፆ ሃሺ ማዔቴ ቤርታ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ማማዓንዳኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ዔያቶ ቤርታ ዓኣ ቤዞ ማሃኒ ዳንዳዓኔ። 24ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፤ ዒንሢ ካዮ ሪሚቶ ካኣፖ ማዒ ዓኣያታዖ ዒንሢኮ ቤዞ ማዒባኣ፥ ቱኮና ዛይቶ ሪሚቶ ሚፆይዳ ዓይሢንታኒ ዳንዳዔቴ ቱኮና ዛይቶ ሪሚቶ ካኣፖ ማዔ ዓይሁዶ ዓሳ ቤርታ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ማዓኒ ዎይቲ ዔያቶም ዳንዳዒንቲንዱዋይ! 25ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! «ኑ ዔራኬ» ጌይ ሄርሺንቲፖቴ፤ ፔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ጉሙርቆ ዒፂፃ ጋፒንሢ ሄላንዳኣናቱዋንቴ ዔኤሊንቴ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ባንሢ ሙካንዳያ ሄላንዳኣናኬ። 26ዓካሪ፤ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ቢያ ዻቃንዳሢ፦ «ዻቂሻሢ ፂዮኔፓ ኬስካንዳኔ፤ ያይቆኦቤ ዜርፆኮ ጎሞ ባይዛንዳኔ፤ 27ጎሞ ታ ዔያቶኮ ባይዛ ዎዶና ዔያቶና ዎላ ታ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ያዺኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። 28ዒስራዔኤሌ ዓሳ ኮዦ ሃይሶ ዋይዜዖ ዔኮ ዒፂፆና ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዻቂንታ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲኮ ዔያታ ሞርኬ ማዔኔ። ጋዓንቴ ዶኦሪንቲፆ ዛሎታቴ ዔያታ ዓዶንሢ ዛሎና ፆኦሲኮ ዒጊኖኬ። 29ፆኦሲ ዶኦሪ ሃሣ ኮሹሞ ዒንጊፆዋ ዒንጌሢኮ ጊንፃ ዒ ማዼ ማዾና «ዓይጋ ታ ሂዴይ!» ጌይ ማሉዋሴ። 30ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቤርታ ፆኦሲም ዓይሢንቱዋያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሢንቲባኣ ዛሎና ፆኦሲ ማኣሪፆ ዒንሢ ዴንቄኔ። 31ፆኦሲ ዒንሢ ማኣሬሢ ዔያታ ዛጋዖ ፆኦሲም ዓይሢንቱዋያ ማዔኔ፤ ጋፒንፃ ጋዓንቴ ዒንሢ ማኣሬ ጎይፆ ዔያቶዋ ማኣራንዳኔ። 32ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዓሲ ቢያ ማኣራኒ ጋዓዖ፥ ዓሲ ቢያ «ዓይሢንቱዋያኬ» ጌይ ሃሼኔ፤ 33ፆኦሲኮ ኮሹሞና ሃኣማቶና ሃሣ ዔራቶና ዖኦኒያ ዔሩዋያኬ! ዒ ዎጋ ዎጊፃ «ዎዚምዳይ?» ጌይንቱዋያኬ፤ ዒ ማዻ ጎይፃኣ ዔርቱዋያኬ! 34ፆኦሲ ማሊሢ ዔራይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዒዛ ዞራ ዓሲያ ባኣሴ፤ 35ታልዖ ማሃንዳጉዲ፥ ዒዛም ታልዔ ዓሲያ ባኣሴ። 36ዎይቲ ጌዔቴ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛኬ፤ ቢያ ባኮ ናንጊሻሢያ ዒዛኬ፥ ዒዛም ናንጋያኬ፤ ናንጊና ቦንቾ ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\