ሮሜ ዓጮ ዓሶም 13

1ዓይጎ ቢታንቶዋ ማዖም ዒንጊንታሢ ፆኦሲ ማሊሢና ማዔሢሮ ሃሢ ዓኣ ዎይሣ ዓሶዋ ዶኦሬሢ ፆኦሲታሢሮ ዓሲ ቢያ ዎይሣ ዓሲም ዓይሢንታንዳያ ኮይሳኔ። 2ዬያሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንቶ ዒፃሢ ቢያ ፆኦሲ ዓይሢፆዋ ዒፃያኬ፤ ዓይሢንቶ ዒፃሢ ፔ ቶኦካ ሜቶ ዔኪ ሙካንዳኔ። 3ዎይቲ ጌዔቴ ዓጮ ዎይሣ ዓሳ ዒጊቻሢ ፑርቶ ማዻዞንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮሺ ማዻዞንሢቱዋሴ፤ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ «ዒጊጫዓ» ኔ ጋዓ? ሂዴያታቴ ኮሺ ባኣዚ ማዼ፤ ዎይሣ ዓሳ ኔና ጋላታንዳኔ። 4ዓጮ ዎይሣ ዓሳ ኔኤም ኮሺ ማዻንዳጉዲ ፆኦሲ ዶኦሬም ማዻያኬ፤ ዓጮ ዎይሣ ዓሳ ዓንጋሞ ዓርቃሢ ጉሪቱዋኣሢሮ ፑርታ ኔ ማዻያ ማዔቴ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጬ፤ ዒዚ ፑርታ ማዻ ዓሶ ዓርቂ ሜቶ ሄሊሳንዳጉዲ ፆኦሲ ጌሤያ ዒዛኮ ዓንጋሞኬ። 5ዬያሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንታንዳያ ዒንሢ ኮይሳኔ፤ ዒንሢ ዓይሢንታንዳሢ ፆኦሲ ዒንሢዳ ዔኪ ሙካንዳ ጎሪንቶሮ ሌሊቱዋንቴ ዒና ዒንሢኮ ዬያይዶንዶሢ ዔራያታሢሮኬ። 6ዓካሪ ጊኢራ ዒንሢ ጪጋሢ ዬያሮኬ፤ ዓጮ ዎይሣ ዓሳ ዬያ ማዺሻንዳጉዲ ፆኦሲ ጌሤዞንሢኬ። 7ዬያሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ዛሎና ዒንሢዳፓ ኮይንታ ባኮ ቢያ ኩንሡዋቴ፤ ጊኢራ ኮይሳሢም ጊኢራ፥ ሻንቾ ባኮ ዛሎ ጪጎሢታቴያ ጪጉዋቴ፤ ዒጊጪንታኒ ኮይሳሢ ዒጊጩዋቴ፤ ቦንቻኒ ኮይሳሢያ ቦንቹዋቴ። 8ዒንሢ ዎሊ ሴካና ሃንጋና ናሽኩዋቴ፤ ዖ ጊዳኣ ዒንሢኮ ናሹሞ ጋሌ ባኣያ ማዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ናሽካሢ ዎጎ ኩንሤኔ ጌይሢኬ። 9«ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒ ባኣያና ላሂፖ፤ ዓሲ ዎዺፖ፤ ዉኡቂፖ፤ ዓሲሮ ማዔ ባኣዚ ዓይጎዋ ዛጊ ሱኡካዺፖ» ጋዓ ዓይሢፆንታ ሃንጎ ዓይሢፃኣ ቢያ «ዓሲ ቢያ ኔና ማሂ ናሽኬ» ጋዓ ዬኖ ፔቴ ዓይሢፆ ዎጌሎ ጋራ ማዓኔ። 10ዓሲ ናሽካሢ ቢያ ዓሲም ፑርታ ባኣዚ ማዹዋሴ፤ ዬያሮ ዓሲ ናሽካሢ ዎጎ ቢያ ኩንሤኔ ጌይሢኬ። 11ዓካሪ ጊንዓስካፓ ዒንሢ ጴጫንዳ ዎዳ ሄሌሢ ዔሪጋፓ ዬያ ቢያ ማዹዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታ ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዎዶይዳፓ ባሼ ሃሢ ኑኡኮ ዻቂንቶ ኬላ ኑ ባንሢ ኮሺ ዑኬኔ። 12ዹማ ካራኒ ማዔሢሮ ዹሞ ማዾ ሃሺ፥ ፖዖኮ ዓኣ ዖሎ ዓንጋሞ ኑ ዓርቆም። 13ሮኦሪና ሃንታ ዓሲጉዲ ዔሪ፥ ኮይሳ ናንጊ ኑ ናንጎም፤ ኮይሱዋ ኮሢና ማሢንቲሢና፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ላኣሊ ዓርቃኒ ኮዒ ዑሢ ዓርቂ ዓማሊሢ፥ ማርሞና ፑርታ ቂኢሩሞዋ ኑ ሃሾም። 14ዬያይዳፓ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዑዋቴ፤ ዒንሢኮ ጎሞ ማሊፆዋ ኩንሣኒ ማሊፖቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\