ሮሜ ዓጮ ዓሶም 14

1ዒንሢ ባኣኮይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲቱዋ፥ ላቤ ዓሲ ዓኣቶ ናሹሞና ዒዛ ዓዓርቁዋቴ፤ ኮይሱዋ ጎይሢና ዒዛኮ ላቤ ማሊፆይዳ ዎጊፖቴ፤ 2ፔቴ ዓሲኮ ጎሙርቂፃ፦ «ቢያ ባኣዚ ሙይንታኒ ኮይሳያኬ» ጋዓያ ማዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲባኣሢ ጋዓንቴ ሙዓኒ ቱኮናያ ሃሣ ዜርቆና ሳኣሚ ሌሊ ሙዓያ ናንዳኔ፤ 3ዬያሮ ጉቤ ባኮ ሙዓሢ ሙዑዋኣሢ ቦሆፓ፤ ቱኮ ባኮ ሙዓሢ ጉቤ ባኮ ሙዓሢ ዑፃ ኮይሱዋ ጎይሢና «ዻቤኔ» ጌይ ዎጎፓ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዒዛሲያ ፆኦሲ «ኮሺኬ» ጌዔሢሮኬ። 4ዓካሪ ሜሌ ዓሲም ማዻሢ ዑፃ ዎጋንዳያ ኔኤም ኮይሱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ሎኦሜቴያ ዔቄቴያ ዒዛኮ ጎዳ ዔራፓኣዓቴም ኔ ባኣዚቱዋሴ፤ ዒዛኮ ጎዳሢ ዒዛ ዔቂሳኒ ዳንዳዓሢሮ ዶዲ ዒ ዔቃንዳኔ። 5ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ፔቴ ኬላ ባጎ ኬላፓ ባሼ ቦንቺንታያኬ» ጌይ ማላይ ናንዳኔ፤ ባጋሢ ሃሣ፦ «ቢያ ኬላ ሄኮ ቦንቺንታኒ ኮይሳኔ» ጌይ ማላይ ናንዳኔ። ዓካሪ ዬያጉዴ ባኮ ቢያይዳ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ማሊፆ ዱማሲ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። 6ፔቴ ኬሎ ሜሌ ኬላፓ ባሼ ማሂ ቦንቻያ ዓኣቶ ዬያ ዒ ማዻሢ ጎዳ ቦንቾም ጌዒኬ፤ ቢያ ባኮ ሙዓሢ ጎዳ ቦንቾም ጌዒ ሙዓኔ፤ ሙዓ ሙዖሮዋ ፆኦሲ ዒ ጋላታኔ። ቢያ ሙዖ ሙዑዋኣሢያ ፆኦሲ ቦንቾም ጌዒ ሙዑዋሴ፤ ዒ ሙዑዋዖ ሃሺፆና ፆኦሲ ጋላታኔ። 7ኑጊዳፓ ዖና ማዔቴያ ፔኤሮ ናንጋያና ፔኤሮ ሃይቃይ ባኣሴ፤ 8ኑኡኒ ናንጌቴያ ጎዳ ዬሱሴም፥ ሃይቄቴያ ጎዳ ዬሱሴምኬ፤ ዬያሮ ኑ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ጎዳ ዬሱሴሮኬ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቄሢ ሼምፖና ናንጋ ዓሶና ሃይቄቴያ ናንጊና ናንጋ ዓሶኮ ጎዳ ማዓኒኬ። 10ሂዴቴ ፔቴይ ሜሌሢ ዑፃ ዓይጎሮ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋይ? ሃሣ ፔቴሢ ባጋሢ ዓይጎሮ ቦሃይ? ኑኡኒ ቢያሢ ፆኦሲ ዎጎ ዎጋ ቤዞ ሺኢካንዳኔ፤ 11ዎይቲ ጌዔቴ ጎዳ፦ «ታኣኒ ናንጊና ባይቁዋ ፆኦሲኬ፤ ዓሲ ቢያ ታ ቤርታ ጉምዓቲ ፔ ዻንጎና ታኣኒ ፆኦሲ ማዔሢ ማርካዻንዳኔ» ጋዓኔ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 12ዬያሮ ኑ ፔቴ ፔቴሢ ኑ ማዾ ዛሎ ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢኪ ኬኤዛንዳኔ። 13ዓካሪ ኑጊዳፓ ፔቴይ ባጋሢዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጊፆ ሃሾንጎ፤ ሃሣ ዓሲ ዹቂሲ ጎማሲሳ ባኣዚ ማዺሢዳፓ ካፒንቶንጎ። 14ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ታ ማዔ ጎይፆና ሙኡዚዳ ሙይንታኒ ኮይሱዋ ሙኡዚ ባኣሢ ታ ዔሬኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ፔቴ ባኣዚ «ሙይንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚኬ» ጌዒ ማላያ ማዔቴ ዬና ባኬላ ዒዛም ሙይንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚኬ። 15ሙኡዚ ዛላና ኔ ዒሻሢ ኔ ማሊሺ ዖዪሳያ ማዔቴ ናሹሞና ዒዛና ኔ ናንጋያቱዋሴ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዒዛም ሃይቄ ዓሢ፥ ኔ ሙዓ ሙዖ ዛሎና ጎማሲ ባይዚፖ። 16ዓካሪ ዒንሢም ኮሺ ማዔ ባኮ ሜሌ ዓሳ ቦሃንዳጉዲ ማሂፖቴ። 17ፆኦሲ ካኣቱማ ዓያና ጌኤሺ ዛሎና ጴዻ ፂሉሞ፥ ኮሹሞና ዎዛና ማዓንዳኣፓዓቴም ሙኡዚና ዑሺና ዛላ ባኣዚቱዋሴ። 18ዬያ ዱማሲ ዔሪ ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሲ ፆኦሲ ዎዛሳንዳኔ፤ ዓሲ ቤርቲዳኣ ጋላቲንቴያ ማዓንዳኔ። 19ዬያሮ ኮሹሞ ጴዻያ፥ ሃሣ ዎሊያ ሴካና ሃንጋና ዶዲሻያ ማዔ ባኣዚ ኑ ማዾም። 20ሙኡዚ ዛላና ፆኦሲ ማዾ ኑ ባይዚባኣቴ ኮሺኬ፤ ሙኡዚ ቢያ ሙይንታኒ ኮይሳያኬ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ዓሲ ዹቂ ጎማሲሳ ሙኡዚ ሙዒሢ ዻቢንቲኬ። 21ዓሲ ዹቂ ዻቢሻ ባኣዚ ማዔቴ ዓሽኪ ሙዒሢንታ ዳጋሢ ዑሺንታ ሃሣ ዬያጉዴ ሜሌ ባኮዋ ሃሺፃ ቃራኬ። 22ዓካሪ፤ ዬያ ኔኤኮ ጉሙርቂፆ ኔኤና ፆኦሲና ሌሊ ዔራያ ማዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ «ፒዜኬ» ጌይ ዒ ማዻ ባኮ ዒና ዒዛኮ «ኔ ዻቤኔ» ጎዑዋ ዓሲ ጋላቲንቴያኬ። 23ሙኡዚ ዓልቲ ዓልቲ ሙዓ ዓሲ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢና ዒ ሙዑዋኣሢሮ ፆኦሲ ዒዛይዳ ሜቶ ሄሊሳንዳኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ጉሙርቂሢና ማዺንቲባኣ ባኣዚ ቢያ ጎሜኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\