ሮሜ ዓጮ ዓሶም 15

1ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲ ማዔ ዓሳ ጉሙርቂፆና ላቤ ዓሶኮ ላቢፆ ዔሪ ማኣዳያ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑና ኑ ዎዛሳያ ማዓኒ ኮይሱዋሴ፤ 2ኑኡኒ ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ሜሌ ዓሢ ማኣዳኒ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ኑ ማዾም። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ፔና ዎዛሲባኣሴ፤ ጋዓንቴ «ኔና ጫሽኮና ጫዣ ታና ሄሌኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒዛይዳ ማዔኔ። 4ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ኑ ዴንቃ ጊቢ ዳንዳዒፆና ዶዲፆና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑኡኮ ዓኣያ ኑና ማሃንዳጉዲ ቤርታዺ ፃኣፒንቴ ባካ ቢያ ዔራቶ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ኑም ፃኣፒንቴኔ። 5ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዔሢሮ ጊቢ ዳንዳዓሢና ዶዲሢና ዒንጋ፥ ጎዳ ፔቱሞ ዓያና ዒንሢም ዒንጎንጎ። 6ዬይ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢ ፔቴ ዒናና ፔቴ ዑኡሲና ዒንሢ ዒዛ ቦንቻንዳጉዲ ማሆንጎ። 7ኪሪስቶሴ ዒንሢ ቦንቺ ዔኬሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊ ፆኦሲ ቦንቾም ጌዒ ቦንቹዋቴ። 8ሃይ ታ ኬኤዛሢ ቤርታ ኑ ዓዶንሢም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኩማንዳጉዲና ፆኦሲኮዋ ጉሙርቂንቲፃ ዔርታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዻያ ማዔኔ ጌይኬ። 9ኪሪስቶሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዻያ ማዔ ሜሌ ጎይፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆኦሲኮ ማኣሪፆ ዛሎ ጋላታንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ታ ኔና ጋላታኔ፤ ኔ ሱንፆዋ ዓይኑሞና ታ ጋላታኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 10ሃሣ፦ «ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆኦሲ ዶኦሬ ዴሮና ዎላ ዎዛዹዋቴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 11ላሚ ሃሣ፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ጋላቱዋቴ፤ ዴራኣ ቢያ ፆኦሲ ጋላቱዋቴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 12ዬያጉዲ ዒሲያሴ፦ «ዴሮ ቢያ ዑፃ ካኣታዻንዳያ ዒሴዬ ዜርፃፓ ሾይንታንዳኔ፤ ዒዛይዳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዒንሢኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆና ዲጪ ዲጪ ዓኣዻንዳጉዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጋ፥ ጎዳ ዒንሢ ጉሙርቄሢሮ ዎዛና ኮሹሞና ሚርጊሺ ዒንሢም ዒንጎም። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሚርጌና ዒንሢ ኮሺ ማዔሢ ሃሣ ሚርጌና ዒንሢ ዔራያ ማዔሢና ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢ ዞራኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ጎኔና ታ ዔሬኔ። 15ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዒ ሃያ ኪኢቶ ጫርቂ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ፆኦሲ ታኣም ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ጎይፆናኬ። 16ዬይ ኮሹሞ ዒንጊፃ ታኣም ዒንጊንቴሢ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ቄኤሴ ማዒ ኬኤዚ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻንዳጉዲኬ፤ ዬያሮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓያና ጌኤሺና ፆኦሲም ዱማዼያ ሃሣ ፆኦሲ ዎዛሳያ ማዓ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዒ ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ማዻኔ። 17ታኣኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ፆኦሲም ማዻኒ ዳንዳዒፆና ዖቶርቃኔ። 18ታኣኒ ዖቶርቃሢ ታ ኬኤዛ ባኮና ማዻ ማዾ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆኦሲም ዓይሢንታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ማሄሢሮ ሌሊኬ፤ 19ዬያጉዲ ሃሣ ኪሪስቶሴ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ማዾንታ ዲቃሣ ማዾዋ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆና ማዺ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሢንታንዳጉዲ ማሄሢሮ ታ ዖቶርቃኔ፤ ዬያይዲፆና ዬሩሳላሜይዳፓ ዴንዲ ዔልዋሪቆኔ ሄላንዳኣና ሃንቲ ሃንቲ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዜኔ። 20ቢያ ኬሊ ታ ማላሢ ሜሌ ዓሲ ቦኦኮልቄያይዳ ማዢሢ ማዒባኣንቴ ኪሪስቶሴኮ ሱንፃ ዋይዚንቲባኣ ቤስካ ቢያ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒኬ። 21ዬያ ታ ማዻሢ፦ «ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቲ ቤቂባኣ ዓሳ፥ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤ ዒዛ ዛሎ ዋይዚ ቤቂባኣ ዓሳኣ ጶቂሢ ዔራንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። 22ሃኖ ሄላንዳኣና ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኒ ዳንዳዒባኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ጎይፆና ጊኢጊባኣሢሮኬ። 23ሃሢ ታ ሃካ ዓኣ ማዾ ኩርሴሢሮ ሃሣ ሚርጌ ሌዔፓ ዓርቂ ዒንሢ ዛጋኒ ሚርጌና ታ ኮዓሢሮ፥ 24ዒስፔኔ ዓጮ ታ ዴንዳዖ ዒንሢያ ዒኢና ዛጊ ዓኣዻኒ ማሌኔ። ዒኢካ ዻካ ዒንሢና ዎላ ታ ዴዔስካፓ ጎይፆ ታ ዓኣዻንዳጉዲ ታኣም ኮይሳ ማኣዶ ዒንሢ ማኣዳንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 25ሃሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ዒንጊንታ፥ ማኣዶ ሚኢሼ ዔኪ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዳኔ፤ 26ዓይጎሮ ጌዔቴ ሜቄዶኒያና ዓካይያ ጌይንታ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዓኣ ማንቆ ዓሶም ሚኢሼ ማኣዶ ዳካኒ ማሌሢሮኬ። 27ሃያ ማኣዳሢ ዔያታ ፔ ማሊሢና ዒንጌሢ ዔያቶ ኮይሳያ ማዔምኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዴ ዓሶና ዎላ ዓያኖ ዓንጆ ዴንቃያ ማዔሢሮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሳዖ ዓንጆ ዒንጊ ዓይሁዴ ዓሶ ማኣዳኒ ኮይሳሢሮኬ። 28ዬያሮ ሃያ፥ ቡኩሶና ማኣዳሢ ሚኢሾ ዬሩሳላሜ ዔኪ ዓኣዺ ታ ዒንጌሢኮ ጊንፃ ዒስፔኔ ዓጮ ዴንዳዖ ዒንሢ ዬማና ታ ዛጋንዳኔ። 29ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዓ ዓንጆ ሚርጌና ታ ዒንሢም ዔኪ ሙካንዳሢ ጉሙርቃኔ። 30ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዛሎ ታኣና ዎላ ዶዲ ፆኦሲ ሺኢጲሢና ታና ዒንሢ ማኣዳንዳጉዲ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓያኖ ጌኤዦናኮ ናሹሞና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 31ዒንሢ ታኣም ሺኢቃንዳሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶይዳፓ ፆኦሲ ታና ካፓንዳጉዲና ዬሩሳላሜይዳ ታ ማዻንዳ ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዎዛሳንዳጉዲኬ። 32ሃሣ ያዺ ማዔሢኮ ጊንፃ ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ዒንሢ ኮይላ ታ ዎዛና ዬዒ፥ ዒንሢና ዎላ ዴዒ ሃውሻንዳጉዲኬ። 33ኮሹሞ ዒንጋ፥ ፆኦዛሢ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\