ሮሜ ዓጮ ዓሶም 16

1ኪንክሪያ ካታሞይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣራ ማዻ ኑ ሚሼሎ ፔቤኔ ዛሎ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 2ዒዛ ታናንታ ሜሌ ሚርጌ ዓሲ ማኣዳያ ማዔሢሮ ፆኦሲ ዓሲ ሾኦቺንሣኒ ኮይሳ ጎይፆና ጎዳ ሱንፆና ሾኦቺንሢ ዔኪ ዒዞም ኮይሳ ባኮና ቢያ ዒንሢ ዒዞ ማኣዳንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 3ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዺፆና ታኣና ዎላ ፔቴ ማዔ፥ ጲሪስቂላና ዓቂላናም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ ጎውዋቴ፤ 4ዔያታ ታ ዛሎሮ ሃይቃኒያ ጌዔ ዓሲኬ፤ ዬያሮ ቢያ ዎዴ ታ ዔያቶም «ፆኦሲ ዒንጎም» ጋዓኔ፤ ዬያ ታ ሌሊቱዋንቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳኣ ጋዓኔ። 5ሃሣ ዔያቶ ማኣሮይዳ ሺኢቃኒ ቡካ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ቤርታዺ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ፥ ታ ዒዛ ናሽካ ዔፖኖቶሴም «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ጎውዋቴ። 6ዒንሢም ሚርጌና ላቤ ማይራሞማኣ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 7ሃሣ ታኣና ዎላ ቱኡቴዞንሢንታ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢ ባኣካ ዔርቴያ ዓይሁዴ ማዔ፥ ታ ዒጊኖንሢ፥ ዓንዲሮኒቆሴና ዩኒያሴናም «ኮሺዳ?» ጎውዋቴ። ዔያታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ታና ቢራያኬ። 8ጎዳ ሱንፆና ታ ናሽካ ዓንፒሊያቶሴማኣ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 9ኪሪስቶሴ ማዾ ማዺፆና ኑኡና ዎላ ፔቴ ማዔ፥ ዑርባኖሴና ታኣኒ ናሽካ፥ ዒስፃኩሴናም «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ጎውዋቴ። 10ኪሪስቶሴ ዒ ጉሙርቃሢ ዛጊንቲ ዔርቴም «ጎኔኬ» ጌይንቴ፥ ዓፒሊሴም ሃሣ ዓርፄቡሎሴ ማኣሮ ዓሶፓ ማዔዞንሢማ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 11ዓይሁዴ ዓሲ ማዔ፥ ታ ዒጊናሢ ሄሮዲዮኔም፤ ሃሣ ጎዳ ጉሙርቃ ናርሴሴ ማኣሮ ዓሶማኣ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 12ጎዳ ማዾ ማዺ ላባ ቲሩፓይኖና ቲሩፖሶ ጌይንታ ላኣሎንሢም፤ ሃሣ ሚርጌና ላቢ ማዼ፥ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ታ ናሽካ ፒሪሲሳ ጎዖዜሎም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 13ጎዳ ማዾ ማዺፆና ዔርቴ ሩፖሴም ሃሣ ታና ፔናጉዲ ማሂ ናሽካ ዒዛኮ ዒንዶማኣ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 14ዓስኪራቶሴና ፒሌጎዖኔናም፥ ሄርሜሴም፥ ፓትሮባሴም፥ ሄርማሴም ሃሣ ዔያቶና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢታም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 15ፒሎጎሴም፥ ዩሊያም፥ ኔሪያና ዒዛኮ ጌሮናም ሃሣ ዖሎምሴና ዒዛና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ቢያ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 16ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ፥ ናሹሞና ዎሊ ሄርቂ ዔኤሊንቱዋቴ። ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ቢያ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 17ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢኮ ባኣካ ዒንሢ ዱማሳያና ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዱዋጉዲ ማሃ ዓሶይዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ፤ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬ ዔራቶ ዔያታ ዒፃያ ማዔሢሮ ዔያቶይዳፓ ዱማዹዋቴ። 18ዬያጉዴ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ማሊፆ ኩንሣያኬ፤ ኑ ጎዳሢ ኪሪስቶሴም ማዻያቱዋሴ፤ ዔያታ ኮሺ ጌስታያ ማሊ፥ ጌሺሢ ሃይሴና ዒና ፂሎ ማዔ፥ ኮዦ ዓሶ ጌሻኔ። 19ዒንሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዚ ዔኪ ዓይሢንታያ ማዔሢ ዓሳ ቢያ ዔራሢሮ ታና ኮሺ ዎዛሳኔ። ጋዓንቴ ኮሺ ባኣዚም ጪንጫ፤ ፑርታ ባኣዚም ጋዓንቴ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዔኔ። 20ዒንሢ ዬያይዴቴ ኮሹሞ ዒንጋ ፆኦዛሢ ፃላሄ ዒንሢኮ ቶኮ ዴማ ዓጊ ሄርቂ ዳኣፃንዳኔ። ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢና ማዖንጎ። 21ታኣና ዎላ ማዻ ፂሞቴዎሴንታ ኑ ዜርፆ፥ ዓይሁዴ ማዔ፥ ሉቂዮሴንታ ዒያሱኔንታ ዬያጉዲ ሃሣ ሶስጳፂሮሴያ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። 22ሃያ ኪኢቶ ፃኣፓሢ፥ ታኣኒ ፄፄሪዮሴያ ጎዳ ሱንፆና ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 23ታና ሃሣ ሾኦቺንሣሢና ሃይካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶዋ ፔ ማኣሮይዳ ቡኪ ሺኢቃንዳጉዲ ማሃ፥ ጋይዮሴንታ ሃኖ ካታሜሎኮ ሚኢሾ ዓርቃያ ማዔ፥ ዔራስፆሴንታ ኑ ዒሻሢ ቁዋርፆሴንታ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 24ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 25ዓካሪ ፆኦሲም ጋላታ ሄሎንጎ! ሚርጌ ሌዔ ዓኣሺንቲ ዓኣዖ ሃሢ ታኣኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛ፥ ኮዦ ሃይሶና ፔጋዼ ጎኑሞና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንሢ ማሃኒ ዳንዳዓኔ። 26ሃሢ ጋዓንቴ ዬይ ጎኑማ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖ ዛሎና ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ቢያሢ ጉሙርቂ ዓይሢንታንዳጉዲ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ዓይሤም ዴሬ ቢያ ዔራንዳጉዲ ዬይ ማዺንቴኔ፤ 27ዒዚ ሌሊ ዔራ ማዔ፥ ፔቴ ፆኦዛሢም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ! ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\