ሮሜ ዓጮ ዓሶም 2

1ሜሌ ዓሲ ዑስካ ኮይሱዋ ጎይሢ ዎጋሦ! ኔ ቶኦኪና ኔ ኬኤዚ ቶላንዳ ጎይሢ ኔኤኮ ባኣሢ ዔሬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኔኤኒ ዓሶይዳ ዎጋያታዖ ዬይ ኔ ዎጋ ዓሢ ማዻማ ኔ ማዻኔ፤ ዬያሮ ሜሌሢ ዑፃ ኔ ዎጋ ዎዶና ኔ ቶኦካ ኔ ዎጋኔ። 2ዬያ ማዾ ማዻ ዓሶ ዑፆይዳ ፆኦሲ ዔያቶም ኮይሳ ዎጌ ዎጋንዳሢ ኑ ዔራኔ፤ 3ሃይ ዓሢ ኔ! ዬያይዲ ማዻ ዓሶ ዑፃ ኔ ዎጋያታዖ፥ ዔያታ ማዻ ባኮ ኔ ማዻያታቴ ፆኦሲኮ ዎጋፓ ኔ ቶላንዳያ ኔኤም ማላ? 4ሃሣ ፆኦሲኮ ኮሹሞና ጊቢ ዳንዳዒፆናኮ ሚርጊፆ ኔ ቦሃ? ፆኦሲ ኔኤም ኮሹሞና ማሌሢ ኔና ጎሞይዳፓ ፔ ባንሢ ማሃኒታሢ ኔ ዔሩዋዓዳ? 5ዓካሪ ኔኤኒ ጎሞ ቡኡፆ ዒፃያ ማዔሢሮ ፆኦሲኮ ጎሪንቶና ፂሎ ዎጎና ፔጋዻ ዎዶና ሜታ ኔ ጊዳ ሃቺም ዺባንዳጉዲ ኔ ማሃኔ። 6ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ፔቴ ፔቴሢም ፔኤኮ ማዾጉዴያ ዒንጋንዳኔ። 7ኮሺ ማዾ ዶዲ ማዺ ጋላታና ቦንቾና ሃሣ ባይቁዋ ናንጊያ ኮዓዞንሢም ናንጊና ጋፑዋ ናንጊ ፆኦሲ ዒንጋንዳኔ። 8ጋዓንቴ ፔኤም ማዓ ባኣዚ ኮዓያ፥ ሃሣ ጎኑሞ ሃሺ ፑርታ ማዻዞንሢዳ ፆኦሲፓ ፑርታ ዎጌና ጎሪንቲና ሙካንዳኔ። 9ፑርታ ማዻ ዓይጎ ዓሲዳ ማዖም ሜቶና ዋኣዮና ሄላንዳኔ፤ ዬይያ፦ ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶይዳ ዬካፓ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳ ማዓንዳኔ። 10ጋዓንቴ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣያታዖ ኮሺ ባኣዚ ማዻ ዓሲም ቢያ ጋላታና ቦንቾና ሃሣ ኮሹሞዋ ዒንጊንታንዳኔ። 11ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ዓሲ ዱማሱዋሴ። 12ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔሩዋያታቴያ ጎሜ ማዻ ዓሳ ቢያ ዔያታ ማዼ ፑርቶ ማዾ ዛሎና ባይቃንዳኔ፤ ዬያ ዎጎ ዔራያታዖ ጎሜ ማዼሢ ዬያ ዎጎ ጎይፆና ኮይሳ ሜቶ ዔካንዳኔ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ቤርቲዳ ፂሎ ማዓዞንሢ ዎጎ ካፓዞንሢኬ፤ ዋይዛዖ ካፑዋዞንሢቱዋሴ። 14ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔሩዋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዔያቶኮ ናንጎ ዎጋ ዓይሣ ባኮ ማዻኔ፤ ዬያሮ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔያታ ዔሩዋቴያ ዔያቶኮ ዒና ዎጌ ዓኣሢሮ ዔያታ ማዾንዶ ባኮ ዔዔራኔ። 15ሃሣ ዔያቶኮ ዒና ዔያቶም ማርካዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያቶኮ ዒና ፔቴ ፔቴና ዔያታ ማዻ ባካ ፑርታ ማዒፆ፥ ፔቴ ፔቴና ሃሣ ኮሺ ማዒፆ ዔያቶም ዔርዛኔ፤ ዬያይዲ ዔያታ ማዻሢሮ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ዓይሣ ባካ ቢያ ዔያቶኮ ዒና ፃኣፒንቲ ዓኣሢ ዔርታኔ። 16ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ሃሢ ታኣኒ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዛሎና ኬኤዚ፥ ዔርዛሢ ጎይፆ ዓሳ ማዼ ዓኣሺንቴ ባኮይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ዎጋ ኬሎናኬ። 17ሃይሾ ኔኤኒ ኔና፦ «ታኣኒ ዓይሁዴ ዓሲኬ» ጌዒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ጉሙርቃያ ሃሣ፦ «ታ ፆኦሲ ዓሲኬ» ጌዒ ኔ ሄርሺንታኔ። 18ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊፆ ዔራያ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ጋዓሢያ ዔራሢሮ ኮሺ ማዾ ኔ ዔራኔ። 19ኔኤኒ ሃሣ፦ «ዓኣፖ ባይቄ ዓሶ ታ ዔኪ ዓኣዻያ፥ ዹሞይዳ ዓኣ ዓሶኮዋ ታ ፖዒኬ» ኔ ኔና ጋዓኔ። 20ዬያጉዲ ሃሣ ኔ፦ «ዔሪባኣ ዓሶ ታ ዔርዛያኬ፤ ናኣቶ ታ ዔርዛያኬ» ጋዓኔ፤ ጊንሣ ሃሣ፦ «ዎጎንታ ዎጎኮ ጎኑሞ ሚርጌና ታ ዔራያኬ» ኔ ጋዓኔ። 21ዓካሪ ሜሌ ዓሶ ኔ ዔርዛያ ማዓዖ፥ ኔና ኔ ዔርዙዋዓዳ? «ውኡቂፖቴ» ኔ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ኔ ኔኤሮ ዉዉኡቃኔ፤ 22ጊንሣ «ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂፖቴ» ኔ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ኔ ማማዻኔ፤ ሜሌ ካኣሽኮ ባኮ ኔ ሻሻኣኪንታኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ካኣዦ ማኣራ ዓኣ ባኮ ዔያቶኮ ኔ ቡቡራኔ። 23ኔኤኒ ፆኦሲ ዎጎና ሄርሺንታኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ዎጎ ኔ ካፖ ሃሺፆና ፆኦሲ ኔ ቶኦቻኔ። 24ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ «ዒንሢ፥ ዓይሁዶ ዓሶ ዛሎና ፆኦሲኮ ሱንፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ጫሽኪንታኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። 25ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፃ ካኣሺ ኔኤም ማዓሢ ዎጎ ኔ ኩንሤቶኬ፤ ዎጎ ኔ ካፑዋያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዣ ጉሪ ማዓንዳኔ። 26ዬያሮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣ ዓይሁዴቱዋ ዓሢ ዎጎ ዓይሢፆ ኩንሣያ ማዔቶ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቆ ካኣዦ ኩንሤያ ማዑዋዓዳ? 27ኔኤኒ ኔኤኮ ዎጌ ዓኣያ፥ ሃሣ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶ ካኣዦ ኩንሤያ ማዓዖ፥ ዎጎ ኔ ካፒባኣያ ማዔቴ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂባኣያታዖ ዎጎ ኩንሤ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሢ ኔ ጊዳ ዎጋንዳኔ። 28ዬያሮ ሱንፃ ሌሊ ዓይሁዴ ማዔ ዓሲ ጎኔ ዓይሁዴ ዓሲ ማዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጴዻ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፃ ሌሊ ጎኑሞ ቲቂንቲ ካኣሺቱዋሴ። 29ጎኔ ዓይሁዴ ዓሲ ዒኖ ጋራፓ ዓይሁዴ ዓሲ ማዒ ጴዼቶኬ፤ ጎኔ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂሢ ካኣሺ፦ ፆኦሲ ዓያናፓ ማዔ ዒኔ ቲቂንቲ ካኣሺ ማዓንዳኣፓዓቴም ሙሴ ዔርዜ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ጎይፆጉዲ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶ ካኣዦቱዋሴ። ዬያይዳ ዓሲ ጋላታ ዴንቃንዳሢ ፆኦሲዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲዳፓቱዋሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\